eBGDAE1=12055775577XXX44554455XXXXXXXXX4422332233XXX44455XXXXXXXXXXXX455444XXlet ring355775577XXX44554455XXXXXXXXX42332233XXX44455XXXXXXXXXXXX445544XXX555775577XXX44554455XXXXXXXXX62332233XXX44455XXXXXXXXXXXX445544XXX755775577XXX44554455XXXXXXXXX82332233XXX44455XXXXXXXXXXXX445544XXX955775577XXX4455455XXXXXXXXX102332233XXX44455XXXXXXXXXXXX445544XXX1155775577XXX4455455XXXXXXXXX122332233XXX44455XXXXXXXXXXXX445544XXX1355775577XXX4455455XXXXXXXXX142332233XXX44455XXXXXXXXXXXX445544XXX1545545545545545545545545545545545545545545545545516557717