1Intro=233442345678xHxHxHxH9ThemeCCxHBDBDxHASESBDBDxHxHBDBDxHASESBDBD10xHxHBDBDxHASESBDBDxHxHBDBDxHASESBDBD11xHxHBDBDxHASESBDBDxHxHBDBDxHASESBDBD12xHxHBDBDxHASESBDBDxHxHBDBDxHASESBDBD13xHxHBDBDxHASESBDBDxHxHBDBDxHASESBDBD14xHxHBDBDxHASESBDBDxHxHBDBDxHASESBDBD15xHxHBDBDxHASESBDBDxHxHBDBDxHASESBDBD16xHxHBDBDxHASESBDBDxHxHBDBDxHASESBDBD17xHxHBDBDxHASESBDBDxHxHBDBDxHASESBDBD18xHxHBDBDxHASESBDBDxHxHBDBDxHASESBDBD19xHxHBDBDxHASESBDBDxHxHBDBDxHASESBDBD20xHxHBDBDxHASESBDBDxHxHBDBDxHASESBDBD21xHxHBDBDxHASESBDBDxHxHBDBDxHASESBDBD22xHxHBDBDxHASESBDBDxHxHBDBDxHASESBDBD23xHxHBDBDxHASESBDBDxHxHBDBDxHASESBDBD24xHxHBDBDxHASESBDBDxHxHBDBDxHASESBDBD25Verse 1CCASES(xH)BDCCASES(xH)BDCCASES26xHxHBDBDxHASESBDBDxHxHBDBDxHASESBDBD27xHxHBDBDxHASESBDBDxHxHBDBDxHASESBDBD28xHxHBDBDxHASESBDBDxHxHBDBDxHASESBDBD29xHxHBDBDxHASESBDBDxHxHBDBDxHASESBDBD30xHxHBDBDxHASESBDBDxHxHBDBDxHASESBDBD31xHxHBDBDxHASESBDBDxHxHBDBDxHASESBDBD32xHASESASESxHASESBDxHASESBDxHASESASES33ThemeCCxHBDBDxHASESBDBDxHxHBDBDxHASESBDBD34xHxHBDBDxHASESBDBDxHxHBDBDxHASESBDBD35xHxHBDBDxHASESBDBDxHxHBDBDxHASESBDBD36xHxHBDBDxHASESBDBDxHxHBDBDxHASESBDBD37xHxHBDBDxHASESBDBDxHxHBDBDxHASESBDBD38xHxHBDBDxHASESBDBDxHxHBDBDxHASESBDBD39xHxHBDBDxHASESBDBDxHxHBDBDxHASESBDBD40xHxHBDBDxHASESBDBDxHxHBDBDxHASESBDBD41Verse 2CCASES(xH)BDCCASES(xH)BDCCASES42xHxHBDBDxHASESBDBDxHxHBDBDxHASESBDBD43xHxHBDBDxHASESBDBDxHxHBDBDxHASESBDBD44xHxHBDBDxHASESBDBDxHxHBDBDxHASESBDBD45xHxHBDBDxHASESBDBDxHxHBDBDxHASESBDBD46xHxHBDBDxHASESBDBDxHxHBDBDxHASESBDBD47xHxHBDBDxHASESBDBDxHxHBDBDxHASESBDBD48xHASESASESxHASESBDxHASESBDxHASESASES49ThemeCCxHBDBDxHASESBDBDxHxHBDBDxHASESBDBD50xHxHBDBDxHASESBDBDxHxHBDBDxHASESBDBD51xHxHBDBDxHASESBDBDxHxHBDBDxHASESBDBD52xHxHBDBDxHASESBDBDxHxHBDBDxHASESBDBD53xHxHBDBDxHASESBDBDxHxHBDBDxHASESBDBD54xHxHBDBDxHASESBDBDxHxHBDBDxHASESBDBD55xHxHBDBDxHASESBDBDxHxHBDBDxHASESBDBD56xHxHBDBDxHASESBDBDxHxHBDBDxHASESBDBD57Pre - ChorusCCASESBDBDxHxHBDBDxHASESBDBDxHxHBDBD58xHASESBDBDxHxHBDBDxHASESBDBDxHxHBDBD59xHASESBDBDxHxHBDBDxHASESBDBDxHxHBDBD60xHASESBDBDxHxHBDBDxHASESBDBDxHxHBDBD61xHASESBDBDxHxHBDBDxHASESBDBDxHxHBDBD62xHASESBDBDxHxHBDBDxHASESBDBDxHxHBDBD63ASASASASHMTHMTHMTHMT64LMTLMTLMTLMTASLT65ChorusCCBDBDrbASESBDBDrbBDBDrbASESBDBD66rbBDBDrbASESBDBDrbBDBDrbASESBDBD67rbBDBDrbASESBDBDrbBDBDrbASESBDBD68rbBDBDrbASESBDBDrbBDBDrbASESBDBD69rbBDBDrbASESBDBDrbBDBDrbASESBDBD70rbBDBDrbASESBDBDrbBDBDrbASESBDBD71rbBDBDrbASESBDBDrbBDBDrbASESBDBD72rbBDBDrbASESBDBDrbBDBDrbASESBDBD73CCBDBDrbASESBDBDrbBDBDrbASESBDBD74rbBDBDrbASESBDBDrbBDBDrbASESBDBD75rbBDBDrbASESBDBDrbBDBDrbASESBDBD76rbBDBDrbASESBDBDrbBDBDrbASESBDBD77rbBDBDrbASESBDBDrbBDBDrbASESBDBD78rbBDBDrbASESBDBDrbBDBDrbASESBDBD79(rb)BDASES(rb)BD(rb)ASESBD(rb)ASES80(rb)ASESASES(rb)BDASES(rb)ASESASES(rb)ASESASES81ThemeCCxHBDBDxHASESBDBDxHxHBDBDxHASESBDBD82xHxHBDBDxHASESBDBDxHxHBDBDxHASESBDBD83xHxHBDBDxHASESBDBDxHxHBDBDxHASESBDBD84xHxHBDBDxHASESBDBDxHxHBDBDxHASESBDBD85xHxHBDBDxHASESBDBDxHxHBDBDxHASESBDBD86xHxHBDBDxHASESBDBDxHxHBDBDxHASESBDBD87xHxHBDBDxHASESBDBDxHxHBDBDxHASESBDBD88xHxHBDBDxHASESBDBDxHxHBDBDxHASESBDBD89Verse 3CCASES(xH)BDCCASES(xH)BDCCASES90xHxHBDBDxHASESBDBDxHxHBDBDxHASESBDBD91xHxHBDBDxHASESBDBDxHxHBDBDxHASESBDBD92xHxHBDBDxHASESBDBDxHxHBDBDxHASESBDBD93xHxHBDBDxHASESBDBDxHxHBDBDxHASESBDBD94xHxHBDBDxHASESBDBDxHxHBDBDxHASESBDBD95xHxHBDBDxHASESBDBDxHxHBDBDxHASESBDBD96xHASESASESxHBDxHASESBDxHASESASES97ThemeCCxHBDBDxHASESBDBDxHxHBDBDxHASESBDBD98xHxHBDBDxHASESBDBDxHxHBDBDxHASESBDBD99xHxHBDBDxHASESBDBDxHxHBDBDxHASESBDBD100xHxHBDBDxHASESBDBDxHxHBDBDxHASESBDBD101xHxHBDBDxHASESBDBDxHxHBDBDxHASESBDBD102xHxHBDBDxHASESBDBDxHxHBDBDxHASESBDBD103xHxHBDBDxHASESBDBDxHxHBDBDxHASESBDBD104xHxHBDBDxHASESBDBDxHxHBDBDxHASESBDBD