1=132442ShShShShShShShSh3ShShShShShShShSh4ShShShShShShShSh5ShShShShShShShSh6ShShShShShShShSh7ShShShShShShShSh8ShShShShShShShSh9ShShShShShShShSh10ShShShShShShShSh11ShShShShShShShSh12ShShShShShShShSh13ShShShShShShShSh14ShShShShShShShSh15ShShShShShShShSh16ShShShShShShShSh17ShShShShShShShSh18ShShShShShShShSh19ShShShShShShShSh20ShShShShShShShSh21ShShShShShShShSh22ShShShShShShShSh23ShShShShShShShSh24ShShShShShShShSh25ShShShShShShShSh26ShShShShShShShSh27ShShShShShShShSh28ShShShShShShShSh29ShShShShShShShSh30ShShShShShShShSh31ShShShShShShShSh32ShShShShShShShSh33ShShShShShShShSh34ShShShShShShShSh35ShShShShShShShSh36ShShShShShShShSh37ShShShShShShShHCHCHCShHCHCHC38ShShShShShShShSh39ShShShShShShShSh40ShShShShShShShSh41ShShShShShShShSh42ShShShShShShShSh43ShShShShShShShSh44ShShShShShShShSh45ShShShShShShShSh46ShShShShShShShSh47ShShShShShShShSh48ShShShShShShShSh49ShShShShShShShSh50ShShShShShShShSh51ShShShShShShShSh52ShShShShShShShSh53ShShShShShShShSh54ShShShShShShShSh55ShShShShShShShSh56ShShShShShShShSh57ShShShShShShShSh58ShShShShShShShSh59ShShShShShShShSh60ShShShShShShShSh61ShShShShShShShSh62ShShShShShShShSh63ShShShShShShShSh64ShShShShShShShSh65ShShShShShShShSh66ShShShShShShShSh676869ShShShShShShShSh70ShShShShShShShSh71ShShShShShShShSh72ShShShShShShShSh73ShShShShShShShSh74ShShShShShShShSh75ShShShShShShShSh76ShShShShShShShSh77ShShShShShShShSh78ShShShShShShShSh79ShShShShShShShSh80ShShShShShShShSh81ShShShShShShShSh82ShShShShShShShSh83ShShShShShShShSh84ShShShShShShShSh85ShShShShShShShSh86ShShShShShShShSh87ShShShShShShShSh88ShShShShShShShSh89ShShShShShShShSh90ShShShShShShShSh91ShShShShShShShSh92ShShShShShShShSh93ShShShShShShShSh94ShShShShShShShSh95ShShShShShShShSh96ShShShShShShShSh97ShShShShShShShSh98ShShShShShShShSh99ShShShShShShShSh100ShShShShShShShSh101ShShShShShShShSh102ShShShShShShShSh103ShShShShShShShSh104ShShShShShShShSh105ShShShShShShShSh106