1Intro=81xHBDBDxHxHASxHBDBDxH(AS)oHxHASxH(AS)44662xHBDBDxHxHASxHBDBDxH(AS)oHxHASxH(AS)663Verse 1xHBDBDxHxHASxHBDBDxH(AS)oHxHASxH(AS)664xHBDBDxHxHASxHBDBDxH(AS)oHxHASxH(AS)665xHBDBDxHxHASxHBDBDxH(AS)oHxHES(xH)(AS)666xHBDBDxHxHASxHBDBDxH(AS)oHxHASxH(AS)667xHBDBDxHxHASxHBDBDxH(AS)oHxHASxH(AS)668xHBDBDxHxHASxHBDBDxH(AS)oHxHASxH(AS)669xHBDBDxHxHASxHBDBDxH(AS)oHxHASxH(AS)6610xHBDBDxHxHASxHBDBDxH(AS)oHxHASxH(AS)6611xHBDBDxHxHASxHBDBDxH(AS)oHxHASxH(AS)6612xHBDBDxHxHASxHBDBDxH(AS)oHxHASxH(AS)6613xHBDBDxHxHASxHBDBDxH(AS)oHxHASxH(AS)6614xHBDBDxHxHASxHBDBDxH(AS)oHxHASxH(AS)6615Chorus 1xHBDBDxHxHASxHBDBDxH(AS)oHxHASxH(AS)6616xHBDBDxHxHASxHBDBDxH(AS)oHxHASxH(AS)6617xHBDBDxHxHASxHBDBDxH(AS)oHxHASxH(AS)6618xHBDBDxHxHASxHBDBDxH(AS)oHxHASxH(AS)6619xHBDBDxHxHASxHBDBDxH(AS)oHxHASxH(AS)6620xHBDBDxHxHASxHBDBDxH(AS)oHxHASxH(AS)6621xHBDBDxHxHASxHBDBDxH(AS)oHxHASxH(AS)6622xHBDBDxHxHASxHBDBDxH(AS)oHxHES(xH)(AS)6623Verse 2(xH)BDBDxHxHASxHBDBDxH(AS)oHxHASxH(AS)6624xHBDBDxHxHASxHBDBDxH(AS)oHxHASxH(AS)6625xHBDBDxHxHASxHBDBDxH(AS)oHxHASxH(AS)6626xHBDBDxHxHASxHBDBDxH(AS)oHxHASxH(AS)6627Chorus 2xHBDBDxHxHASxHBDBDxH(AS)oHxHASxH(AS)6628xHBDBDxHxHASxHBDBDxH(AS)oHxHASxH(AS)6629xHBDBDxHxHASxHBDBDxH(AS)oHxHASxH(AS)6630xHBDBDxHxHASxHBDBDxH(AS)oHxHASxH(AS)6631xHBDBDxHxHASxHBDBDxH(AS)oHxHASxH(AS)6632xHBDBDxHxHASxHBDBDxH(AS)oHxHASxH(AS)6633xHBDBDxHxHASxHBDBDxH(AS)oHxHASxH(AS)6634xHBDBDxHxHASxHBDBDxH(AS)oHxHASxH(AS)6635Verse 3xHBDBDxHxHASxHBDBDxH(AS)oHxHASxH(AS)6636xHBDBDxHxHASxHBDBDxH(AS)oHxHASxH(AS)6637xHBDBDxHxHASxHBDBDxH(AS)oHxHASxH(AS)6638xHBDBDxHxHASxHBDBDxH(AS)oHxHASxH(AS)6639xHBDBDxHxHASxHBDBDxH(AS)oHxHASxH(AS)6640xHBDBDxHxHASxHBDBDxH(AS)oHxHASxH(AS)6641xHBDBDxHxHASxHBDBDxH(AS)oHxHASxH(AS)6642xHBDBDxHxHASxHBDBDxH(AS)oHxHASxH(AS)6643xHBDBDxHxHASxHBDBDxH(AS)oHxHASxH(AS)6644xHBDBDxHxHASxHBDBDxH(AS)oHxHASxH(AS)6645xHBDBDxHxHASxHBDBDxH(AS)oHxHASxH(AS)6646xHBDBDxHxHASxHBDBDxH(AS)oHxHASxH(AS)6647xHBDBDxHxHASxHBDBDxH(AS)oHxHASxH(AS)6648Pre-chorus 1xHBDBDxHxHASxHBDBDxH(AS)oHxHASxH(AS)6649xHBDBDxHxHASxHBDBDxH(AS)oHxHASxH(AS)6650xHBDBDxHxHASxHBDBDxH(AS)oHxHASxH(AS)6651xHBDBDxHxHASxHBDBDxH(AS)oHxHASxH(AS)6652Chorus 3xHBDBDxHxHASxHBDBDxH(AS)oHxHASxH(AS)6653xHBDBDxHxHASxHBDBDxH(AS)oHxHASxH(AS)6654xHBDBDxHxHASxHBDBDxH(AS)oHxHASxH(AS)6655xHBDBDxHxHASxHBDBDxH(AS)oHxHASxH(AS)6656xHBDBDxHxHASxHBDBDxH(AS)oHxHASxH(AS)6657xHBDBDxHxHASxHBDBDxH(AS)oHxHASxH(AS)6658xHBDBDxHxHASxHBDBDxH(AS)oHxHASxH(AS)6659xHBDBDxHxHASxHBDBDxH(AS)oHxHASxH(AS)6660Verse 4xHBDBDxHxHASxHBDBDxH(AS)oHxHASxH(AS)6661xHBDBDxHxHASxHBDBDxH(AS)oHxHASxH(AS)6662xHBDBDxHxHASxHBDBDxH(AS)oHxHASxH(AS)6663xHBDBDxHxHASxHBDBDxH(AS)oHxHASxH(AS)6664xHBDBDxHxHASxHBDBDxH(AS)oHxHASxH(AS)6665xHBDBDxHxHASxHBDBDxH(AS)oHxHASxH(AS)6666xHBDBDxHxHASxHBDBDxH(AS)oHxHASxH(AS)6667xHBDBDxHxHASxHBDBDxH(AS)oHxHASxH(AS)6668Pre-chorus 2xHBDBDxHxHASxHBDBDxH(AS)oHxHASxH(AS)6669xHBDBDxHxHASxHBDBDxH(AS)oHxHASxH(AS)6670xHBDBDxHxHASxHBDBDxH(AS)oHxHASxH(AS)6671xHBDBDxHxHASxHBDBDxH(AS)oHxHASxH(AS)6672Chorus 4xHBDBDxHxHASxHBDBDxH(AS)oHxHASxH(AS)6673xHBDBDxHxHASxHBDBDxH(AS)oHxHASxH(AS)6674xHBDBDxHxHASxHBDBDxH(AS)oHxHASxH(AS)6675xHBDBDxHxHASxHBDBDxH(AS)oHxHES(xH)(AS)6676Bridge(xH)BDBDxHxHASxHBDBDxH(AS)oHxHASxH(AS)6677xHBDBDxHxHASxHBDBDxH(AS)oHxHASxH(AS)6678xHBDBDxHxHASxHBDBDxH(AS)oHxHASxH(AS)6679xHBDBDxHxHASxHBDBDxH(AS)oHxHASxH(AS)6680xHBDBDxHxHASxHBDBDxH(AS)oHxHASxH(AS)6681xHBDBDxHxHASxHBDBDxH(AS)oHxHASxH(AS)6682xHBDBDxHxHASxHBDBDxH(AS)oHxHASxH(AS)6683xHBDBDxHxHASxHBDBDxH(AS)oHxHASxH(AS)6684xHBDBDxHxHASxHBDBDxH(AS)oHxHASxH(AS)6685xHBDBDxHxHASxHBDBDxH(AS)oHxHASxH(AS)6686OutroxHBDBDxHxHASxHBDBDxH(AS)oHxHASxH(AS)6687xHBDBDxHxHASxHBDBDxH(AS)oHxHASxH(AS)6688xHBDBDxHxHASxHBDBDxH(AS)oHxHASxH(AS)6689xHBDBDxHxHASxHBDBDxH(AS)oHxHASxH(AS)6690xHBDBDxHxHASxHBDBDxH(AS)oHxHASxH(AS)6691xHBDBDxHxHASxHBDBDxH(AS)oHxHASxH(AS)6692xHBDBDxHxHASxHBDBDxH(AS)oHxHASxH(AS)6693xHBDBDxHxHASxHBDBDxH(AS)oHxHASxH(AS)6694xHBDBDxHxHASxHBDBDxH(AS)oHxHASxH(AS)6695xHBDBDxHxHASxHBDBDxH(AS)oHxHASxH(AS)6696xHBDBDxHxHASxHBDBDxH(AS)oHxHASxH(AS)66