let ring1=95oHoHoHCC1142BDxHxHxHBDxHBDxHxHASxHxH443BDxHxHxHBDxHBDxHxHASxHxH4BDxHxHxHBDxHBDxHxHASxHxH5BDxHxHxHBDxHBDxHxHASxHxH6BDxHxHxHBDxHBDxHxHASxHxH7BDxHxHxHBDxHBDxHxHASxHxH8BDxHxHxHBDxHBDxHxHASxHxH9BDxHxHxHBDxHBDxHxHASCC2xH10BDxHxHxHBDxHBDxHxHASxHxH11BDxHxHxHBDxHBDxHxHASxHxH12BDxHxHxHBDxHBDxHxHASxHxH13BDxHxHxHBDxHBDxHxHASxHxH14BDxHxHxHBDxHBDxHxHASxHxH15BDxHxHxHBDxHBDxHxHASxHxH16BDxHxHxHBDxHBDxHxHASxHxH17BDxHxHxHBDxHBDxHxHLTxHMToH18BDxHxHBDxHBDxHxHASxHxH19BDxHxHxHBDxHBDxHxHASxHxH20BDxHxHxHBDxHBDxHxHASxHxH21BDxHxHxHBDxHBDxHxHASxHxH22BDxHxHxHBDxHBDxHxHASxHxH23BDxHxHxHBDxHBDxHxHASxHxH24BDxHxHxHBDxHBDxHxHASxHxH25BDxHxHxHBDxHBDxHxHASxHxH26BDxHxHxHBDxHBDxHxHASxHxH27BDxHxHxHBDxHBDxHxHASxHxH28BDxHASxHASxHBDRC1BDxHASSCxHBDFTASoH29BDSCLTxHxHASxHxHBDxHxHASxHxH30BDxHxHASxHxHBDxHxHASxHxH31BDxHxHASxHxHBDxHxHASxHxH32BDxHxHxHBDxHASxHHTHTxHMTMTxHLTxHFT33BDxHxHASxHxHBDxHxHASxHxH34BDxHxHASxHxHBDxHxHASxHxH35BDxHxHxHBDxHBDxHxHASxHxH36BDxHxHxHBDxHBDxHxHASxHxH37BDxHxHxHBDxHBDxHxHASxHxH38BDxHxHxHBDxHBDxHxHASxHxH39BDxHxHxHBDxHBDxHxHASxHxH40BDxHxHxHBDxHBDxHxHASxHxH41BDxHxHxHBDxHBDxHxHASxHxH42BDxHxHxHBDxHBDxHxHASxHxH43BDxHxHxHBDxHBDxHxHASxHxH44BDxHxHxHBDxHBDxHxHASxHxH45BDxHxHxHBDxHBDxHxHASxHxH46BDxHxHxHBDxHBDxHxHASxHLTCC147BDxHxHxHBDxHBDxHxHASxHxH48BDxHxHxHBDxHBDxHxHASxHxH49BDxHxHxHBDxHBDxHxHASxHxH50BDxHxHxHBDxHBDxHxHASxHxH51BDxHxHxHBDxHBDxHxHASxHxH52BDxHxHxHBDxHBDxHxHASxHxH53BDxHxHxHBDxHBDxHxHASxHxH54BDxHxHxHBDxHBDxHxHASxHxH55BDxHxHxHBDxHBDxHxHASxHxH56BDCC1BDcCASSCASSCASCC1LTRC2HTHTESxH57BDxHxHASxHxHBDxHxHASxHxH58BDxHxHASxHxHBDxHxHASxHxH59BDxHxHASxHxHBDxHxHASxHxH60BDxHxHxHBDxHBDxHxHASxHASCC1xH61BDxHxHASxHxHBDxHxHASxHxH62BDxHxHASxHxHBDxHxHASxHxH63BDxHxHxHBDxHBDxHxHASxHxH64BDxHxHxHBDxHBDxHxHASxHxH65BDxHxHxHBDxHBDxHxHASxHxH66BDxHxHxHBDxHBDxHxHASxHxH67BDxHxHxHBDxHBDxHxHASxHxH68BDxHxHxHBDxHBDxHxHASxHxH69BDxHxHxHBDxHBDxHxHASxHxH70BDxHxHxHBDxHBDxHxHASxHxH71BDxHxHxHBDxHBDxHxHASxHxH72BDxHxHxHBDxHBDxHxHASxHxH73BDxHxHxHBDxHBDxHxHASxHxH74BDxHxHxHBDxHBDxHxHASxHxH75BDxHxHxHBDxHBDxHxHASxHxH76BDxHxHxHBDxHBDxHxHASxHxH77BDxHxHxHBDxHBDxHxHASxHxH78BDxHxHxHBDxHBDxHxHASxHxH79BDxHxHxHBDxHBDxHxHASxHxH80BDxHxHxHBDxHBDxHxHASxHxH81BDxHxHxHBDxHBDxHxHASxHxH82BDxHxHxHBDxHBDxHxHASxHxH83BDxHxHASxHxHBDxHxHASxHxH84BDxHxHASxHxHBDxHxHASxHxH85BDxHxHASxHxHBDxHxHASxHxH86BDxHxHxHBDxHBDxHxHASxHxH87BDxHxHASxHxHBDxHxHASxHxH88BDxHxHASxHxHBDxHxHASxHxH89BDxHxHASxHxHBDxHxHASxHxH90BDxHxHxHBDxHBDxHxHASxHxH91BDxHxHASxHxHBDxHxHASxHxH92BDxHxHASxHxHBDxHxHASxHxH93BDxHxHASxHxHBDxHxHASxHxH94BDxHxHxHBDxHBDxHxHASxHxH95BDxHxHASxHxHBDxHxHASxHxH96BDxHxHASxHxHBDxHxHASxHxH97BDxHxHxHBDxHBDxHxHASxHxH98BDxHxHxHBDxHBDxHxHASxHxH99BDxHxHxHBDxHBDxHxHASxHxH100BDxHxHxHBDxHBDxHxHASxHxH101BDxHxHxHBDxHBDxHxHASxHxH102BDxHxHxHBDxHBDxHxHASxHxH103BDxHxHxHBDxHBDxHxHASxHxH104BDxHxHxHBDxHBDxHxH105