eBGDAECapo 1st fret1=80XXX101010XXXXXX18(1)342F112331X2331XXXXXXXX243A7020202020XX20XXXXXX4Bb13331X331XXXXXX5C7013231323XX23XXXXXX6Dm1320X320XXXXXXXX7D72120120X20XXXXXXXX8Gm333553X3553XXXXXXXX9C7013231323XX23XXXXXX10F112331X2331XXXXXXXX11D72120120X20XXXXXXXX12Gm333553X3553XXXXXXXX13C7013231323XX23XXXXXX14XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX15XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX16F112331X2331XXXXXXXX17A7020202020XX20XXXXXX18Bb13331X331XXXXXX19C7013231323XX23XXXXXX20Dm1320X320XXXXXXXX21D72120120X20XXXXXXXX22Gm333553X3553XXXXXXXX23C7013231323XX23XXXXXX24F112331X2331XXXXXXXX25D72120120X20XXXXXXXX26Gm333553X3553XXXXXXXX27C7013231323XX23XXXXXX28F112331X2331XXXXXXXX29Dm1320320X20XXXXXXXX30Gm333553X3553XXXXXXXX3120xC7013231323XX23XXXXXX32112331