1=9644234lthtoC(MT)oC(MT)oC(MT)oC(MT)oC(MT)oC(MT)oC(MT)5CC2lthtBDfHoC(LG)fHxCSSfHLBGBDfHLBGSSfHHBG(LG)fHLBGSSBDfHoC6fHHBGBDfHoC(LG)fHxCSSfHLBGBDfHLBGSSfHHBG(LG)fHLBGSSfHoC7fHHBGBDfHoC(LG)fHxCSSfHLBGBDfHLBGSSfHHBG(LG)fHLBGSSfHoC8fHHBGBDfHoC(LG)fHxCSSfHLBGBDfHLBGSSfHHBG(LG)fHLBGSSfHoC9fHHBGBDfHoC(LG)fHxCSSfHLBGBDfHLBGSSfHHBG(LG)fHLBGSSfHoC10fHHBGBDfHoC(LG)fHxCSSfHLBGBDfHLBGSSfHHBG(LG)fHLBGSSfHoC11fHHBGBDfHoC(LG)fHxCSSfHLBGBDfHLBGSSfHHBG(LG)fHLBGSSfHoC12fHHBGBDfHoC(LG)fHxCSSfHLBGBDfHLBGSSfHHBG(LG)fHLBGSSfHoC13fHHBGBDfHoC(LG)fHxCSSfHLBGBDfHLBGSSfHHBG(LG)fHLBGSSfHoC14fHHBGBDfHoC(LG)fHxCSSfHLBGBDfHLBGSSfHHBG(LG)fHLBGSSfHoC15fHHBGBDfHoC(LG)fHxCSSfHLBGBDfHLBGSSfHHBG(LG)fHLBGSSfHoC16fHHBGBDfHoC(LG)fHxCSSfHLBGBDfHLBGSSfHHBG(LG)fHLBGSSfHoC17fHHBGBDfHoC(LG)fHxCSSfHLBGBDfHLBGSSfHHBG(LG)fHLBGSSfHoC18fHHBGBDfHoC(LG)fHxCSSfHLBGBDfHLBGSSfHHBG(LG)fHLBGSSfHoC19fHHBGBD20lthtoC(MT)oC(MT)oC(MT)oC(MT)oC(MT)oC(MT)3421fHHBGBDfHoC(LG)fHxCSSfHLBGBDfHLBGSSfHHBG(LG)fHLBGSSfHoC4422fHHBGBDfHoC(LG)fHxCSSfHLBGBDfHLBGSSfHHBG(LG)fHLBGSSfHoC23fHHBGBDfHoC(LG)fHxCSSfHLBGBDfHLBGSSfHHBG(LG)fHLBGSSfHoC24fHHBGBDfHoC(LG)fHxCSSfHLBGBDfHLBGSSfHHBG(LG)fHLBGSSfHoC25fHHBGBDoHoC(LG)xCSSfHLBGBDfHLBGSSxHHBG(LG)fHLBGSSfHoC26fHHBGBDxHoC(LG)xHxCSSfHLBGBDfHLBGSSxHHBG(LG)fHLBGSSfHoC27fHHBGBDoHoC(LG)xCSSfHLBGBDfHLBGSSxHHBG(LG)fHLBGSSfHoC28fHHBGBDxHoC(LG)xHxCSSfHLBGBDfHLBGSSxHHBG(LG)fHLBGSSfHoC29fHHBGBDoHoC(LG)xCSSfHLBGBDfHLBGSSxHHBG(LG)fHLBGSSfHoC30fHHBGBDxHoC(LG)xHxCSSfHLBGBDfHLBGSSxHHBG(LG)fHLBGSSfHoC31fHHBGBDoHoC(LG)xCSSfHLBGBDfHLBGSSxHHBG(LG)fHLBGSSfHoC32fHHBGBDxHoC(LG)xHxCSSfHLBGBDfHLBGSSxHHBG(LG)fHLBGSSfHoC33fHHBGBDoHoC(LG)xCSSfHLBGBDfHLBGSSxHHBG(LG)fHLBGSSfHoC34fHHBGBDxHoC(LG)xHxCSSfHLBGBDfHLBGSSxHHBG(LG)fHLBGSSfHoC35fHHBGBDoHoC(LG)xCSSfHLBGBDfHLBGSSxHHBG(LG)fHLBGSSfHoC36fHHBGBDxHoC(LG)xHxCSSfHLBGBDfHLBGSSxHHBG(LG)fHLBGSSfHoC37fHHBGBDoHoC(LG)xCSSfHLBGBDfHLBGSSxHHBG(LG)fHLBGSSfHoC38fHHBGBDxHoC(LG)xHxCSSfHLBGBDfHLBGSSxHHBG(LG)fHLBGSSfHoClet ring39fHHBGBDoHoC(LG)xCSSfHLBGBDfHLBGSSxHHBG(LG)fHLBGSSfHoC40fHHBGBDxHoC(LG)xHxCSSfHLBGBDfHLBGSS(AS)xHHBG(LG)(AS)(AS)(AS)LBGSS(AS)oC(AS)oHBDhalet ring41fHHBGBD(AS)CC2oHoC(LG)xCSS(AS)fHLBGBDoHLBGSS(AS)xHHBG(LG)fHLBGSS(AS)oHoC42fHHBGBD(AS)xHoC(LG)oHxCSS(AS)fHLBGBDfHLBGSS(AS)xHHBG(LG)oHLBGSS(AS)fHoC43fHHBGBD(AS)oHoC(LG)xCSS(AS)fHLBGBDoHLBGSS(AS)xHHBG(LG)fHLBGSS(AS)fHoC44fHHBGBD(AS)xHoC(LG)oHxCSS(AS)fHLBGBDfHLBGSS(AS)oHHBG(LG)fHLBGSS(AS)fHoClet ring45fHHBGBD(AS)(SC)oHoC(LG)xCSS(AS)fHLBGBDoHLBGSS(AS)xHHBG(LG)fHLBGSS(AS)oHoC46fHHBGBD(AS)xHoC(LG)oHxCSS(AS)fHLBGBDfHLBGSS(AS)xHHBG(LG)oHLBGSS(AS)fHoC47fHHBGBD(AS)oHoC(LG)xCSS(AS)fHLBGBDoHLBGSS(AS)xHHBG(LG)fHLBGSS(AS)fHoC48fHHBGBD(AS)xHoC(LG)oHxCSS(AS)fHLBGBDfHLBGSS(AS)oHHBG(LG)fHLBGSSESfHoCESESES49fHHBGBDRC2oHoC(LG)oHxCSSBDESrbfHLBGBDfHoHLBGSSRC1BDrbHBG(LG)xHoHLBGSSBDESoHoCxHBDfHBD50fHHBGBDRC2oHoC(LG)oHxCSSBDESrbfHLBGBDfHoHLBGSSRC1BDrbHBG(LG)xHoHLBGSSBDESoHoCxHBDfHBD51fHHBGBDRC2oHoC(LG)oHxCSSBDESrbfHLBGBDfHoHLBGSSRC1BDrbHBG(LG)xHoHLBGSSBDESoHoCxHBDfHBDlet ring52fHHBGBDRC2oHoC(LG)oHxCSSBDESrbfHLBGBDfHoHLBGSSRC1BDrbHBG(LG)xHoHLBGSSBDEScCoHoCxHBDfHBDSCRC2let ring53fHHBGBDCC2CC1RC2oHoC(LG)oHxCSSBDESrbfHLBGBDfHoHLBGSSRC1BDrbHBG(LG)xHoHLBGSSBDESoHoCxHBDfHBD54fHHBGBDRC2oHoC(LG)oHxCSSBDESrbfHLBGBDfHoHLBGSSRC1BDrbHBG(LG)xHoHLBGSSBDESoHoCxHBDfHBD55fHHBGBDRC2oHoC(LG)oHxCSSBDESrbfHLBGBDfHoHLBGSSRC1BDrbHBG(LG)xHoHLBGSSBDESoHoCxHBDfHBD56fHHBGBDRC2oHoC(LG)oHxCSSBDESrbfHLBGBDfHoHLBGSSRC1BDrbHBG(LG)xHoHLBGSSBDESoHoCxHBDfHBD57fHHBGBDlet ring58lthtlthtLCoChtLClthtLCRC2oCoCoCoC3459CC2hthtBDfHoC(LG)fHxCSSfHLBGBDfHLBGSSfHHBG(LG)fHLBGSSBDfHoC4460fHHBGBDfHoC(LG)fHxCSSfHLBGBDfHLBGSSfHHBG(LG)fHLBGSSfHoC61fHHBGBDfHoC(LG)fHxCSSfHLBGBDfHLBGSSfHHBG(LG)fHLBGSSfHoC62fHHBGBDfHoC(LG)fHxCSSfHLBGBDfHLBGSSfHHBG(LG)fHLBGSSfHoC63CC2lthtBDfHoC(LG)fHxCSSfHLBGBDfHLBGSSfHHBG(LG)fHLBGSSBDfHoC64fHHBGBDfHoC(LG)fHxCSSfHLBGBDfHLBGSSfHHBG(LG)fHLBGSSfHoC65fHHBGBDfHoC(LG)fHxCSSfHLBGBDfHLBGSSfHHBG(LG)fHLBGSSfHoC66fHHBGBDfHoC(LG)fHxCSSfHLBGBDfHLBGSSfHHBG(LG)fHLBGSSfHoC67