eBGDAE1INTRO=1351197114429777931111121171141197751197116977797111112117118119779MAIN RIFF10111210979975777577599799713141516775775997[VERSE9971]17VERSE IASUFARUTOTAIYAWOKI18RITSUKENAGARA19KURAYAMIHASHIRI20NU775775997KE99721RUCHIIPUNASURIRUNIMI22WOMAKASETEMO23ASHITANIOBIETE24ITA25BRIDGE IYOIT'S[BRIDGE1]YOURPAIN26ORMYPAINORSOMEBO27DY'SPAINDAREKANOTAME28NIIKIRARE29RUNARAIT'SYOURDREAM30ORMYDREAMORSOMEBO31DY'SDREAM32NANIMOKO33WA34KU35CHORUS IWANAI[CHORUS361]GETWILDANDTOUGHHI37TORIDEWATOKE38NAIAINOPAZU39RUWODAI40TEGETWILDANDTOUGHKO41NOMACHIDEYASASHISANI42AMAETEI43TAKUWANA44IGETCHANCEANDLUCKKI45MIDAKEGAMAMORERU46MONOGADOKO47KANIARU48SAGETCHANCEANDLUCKHI49TORIDEMOKIZUTSUI50TAYUMEWO51MAIN RIFF52535410979975755565758775775997TO99759VERSE IIRIMODOSUYO[VERSE2]KURU60MANORAITONIKI61SUWONAGETEWASHA62DO775775997U99763DEODORUANOKOTSUME64TAIYOZORAWOSU65TEEJINISHITEKANA66SHIKU67BRIDGE IIODOKETEITA68NE[BRIDGE2]IT'SYOURPAIN69ORMYPAINORSOMEBODY'SPAIN70DAREKANOTA71MENIAISERU72NONARAIT'SYOUR73DREAMOR74MYDREAMORSOME75BO76DY'S77CHORUS IIDREAMKITTOTSU78YOKUNARERU[CHORUS792]GETWILDANDTOUGHHITO80RIDEWAKESE81NAIITAMI82GOKORONIDAI83TEGETWILDANDTOUGHKONOMA84CHIDEJIYUU85WOMOTEA86MASHITAKUWANA87IGETCHANCEANDLUCKKIMIDA88KEGAMAMORE89RUMONOWO90MITSUKEDASHITA91RAGETCHANCEANDLUCKHITORI92DEMOKIZU93SPECIAL1210889410108881095121213128129612108897121081298108888109912121213121081210088TSU101CHORUS IIIITAYUME102WOTORIMODOSU103YOGET[SPECIAL CHORUS3 OUTRO]WILDANDTOUGHHI104TORIDEWATO105KENAIAI106NOPAZURUWODA107ITEGETWILDANDTOUGHKONOMA108CHIDEYASASHI109SANIAMA110ETEITAKUWA111NAIGETCHANCEANDLUCKKIMI112DAKEGAMAMO113RERUMONO114GADOKOKANIA115RUSAGETCHANCEANDLUCKHITO116RIDEMOKIZU117OUTROTSUITA118119120YU121MEOTO122123124RI125MODOSUYO126GETWILDANDTOUGH127128GET129WILDANDTOUGH130131
Shift pitch (R)