gDAEB1INTRO=1354423456789MAIN RIFF10111213141516[VERSE1]17VERSE IASUFARUTOTAIYAWOKI18RITSUKENAGARA19KURAYAMIHASHIRI20NUKE21RUCHIIPUNASURIRUNIMI22WOMAKASETEMO23ASHITANIOBIETE24ITA25BRIDGE IYO00[BRIDGE1]00PAINIT'SYOUR26OR77PAINOR77SOMEMYBO27DY'S3PAINDA3REKA3NOTA3ME28NI25KIRA23REI29RU55RAIT'S55DREAMNAYOUR30OR77DREAMOR7SOME7BOMY31DY'SDREAM32NANIMOKO33WA34KU35CHORUS IWANAI[CHORUS361]GETWILDANDTOUGHHI37TORIDEWATOKE38NAIAINOPAZU39RUWODAI40TEGETWILDANDTOUGHKO41NOMACHIDEYASASHISANI42AMAETEI43TAKUWANA44IGETCHANCEANDLUCKKI45MIDAKEGAMAMORERU46MONOGADOKO47KANIARU48SAGETCHANCEANDLUCKHI49TORIDEMOKIZUTSUI50TAYUMEWO51MAIN RIFF52535455565758TO59VERSE IIRIMODOSUYO[VERSE2]KURU60MANORAITONIKI61SUWONAGETEWASHA62DOU63DEODORUANOKOTSUME64TAIYOZORAWOSU65TEEJINISHITEKANA66SHIKU67BRIDGE IIO00KETE00TADOI68NE772]IT'S77YOUR[BRIDGEPAIN69OR3MYPAIN3ORSOME3BODY'S3PAIN70DA25KANO23TARE71ME55AI55RUNISE72NO77RAIT'S7YOUR7NA73DREAMOR74MYDREAMORSOME75BO76DY'S77CHORUS IIDREAMKITTOTSU78YOKUNARERU[CHORUS792]GETWILDANDTOUGHHITO80RIDEWAKESE81NAIITAMI82GOKORONIDAI83TEGETWILDANDTOUGHKONOMA84CHIDEJIYUU85WOMOTEA86MASHITAKUWANA87IGETCHANCEANDLUCKKIMIDA88KEGAMAMORE89RUMONOWO90MITSUKEDASHITA91RAGETCHANCEANDLUCKHITORI92DEMOKIZU93SPECIAL949596979899100TSU101CHORUS IIIITAYUME102WOTORIMODOSU103YOGET[SPECIAL CHORUS3 OUTRO]WILDANDTOUGHHI104TORIDEWATO105KENAIAI106NOPAZURUWODA107ITEGETWILDANDTOUGHKONOMA108CHIDEYASASHI109SANIAMA110ETEITAKUWA111NAIGETCHANCEANDLUCKKIMI112DAKEGAMAMO113RERUMONO114GADOKOKANIA115RUSAGETCHANCEANDLUCKHITO116RIDEMOKIZU117OUTROTSUITA118119120YU121MEOTO122123124RI125MODOSUYO126GETWILDANDTOUGH127128GET129WILDANDTOUGH130131
Shift pitch (R)