eBGDAE1INTRO=13594423456789MAIN RIFF41011124777779131212121333331314151647777791312[VERSE1212131]333317VERSE IASUFARUTOTAIYAWOKI18RITSUKENAGARA19KURAYAMIHASHIRI20NU47777791312KE121213333321RUCHIIPUNASURIRUNIMI22WOMAKASETEMO23ASHITANIOBIETE24ITA25BRIDGE IYOIT'S[BRIDGE1]YOURPAIN26ORMYPAINORSOMEBO27DY'SPAINDAREKANOTAME28NIIKIRARE29RUNARAIT'SYOURDREAM30ORMYDREAMORSOMEBO31DY'SDREAM32NANIMOKO33WA34KU35CHORUS IWA16INA[CHORUS361]GETWILDANDTOUGHHI37TORI16WAKEDETO38NAIAINOPAZU39RUWO16DA16I40TEGETWILDANDTOUGHKO41NOMA16SHICHIDEYASASANI42AMAETEI43TA16WAKUNA44IGETCHANCEANDLUCKKI45MIKE16GA16MA16MORUDARE46MONOGADOKO47KA16ANIRU48SAGETCHANCEANDLUCKHI49TODE16MO16KI16ZUIRITSU50TAYUMEWO51MAIN RIFF45253544777779131212121333335556575847777791312TO121213333359VERSE IIRIMODOSUYO[VERSE2]KURU60MANORAITONIKI61SUWONAGETEWASHA62DO47777791312U121213333363DEODORUANOKOTSUME64TAIYOZORAWOSU65TEEJINISHITEKANA66SHIKU67BRIDGE IIODOKETEITA68NE[BRIDGE2]IT'SYOURPAIN69ORMYPAINORSOMEBODY'SPAIN70DAREKANOTA71MENIAISERU72NONARAIT'SYOUR73DREAMOR74MYDREAMORSOME75BO76DY'S77CHORUS IIDREAM16KITTOTSU78YOKUNARERU[CHORUS792]GET16ANDWILDTOUGHHITO80RIDEWAKESE81NAI16TAIMI82GOKORONIDAI83TEWILD16AND16TOUGH16KOMAGETNO84CHIDEJIYUU85WO16TEMOA86MASHITAKUWANA87ICHANCE16AND16LUCK16KIDAGETMI88KEGAMAMORE89RU16MONOWO90MITSUKEDASHITA91RACHANCE16AND16LUCKHIRIGETTO92DEMOKIZU93SPECIAL949596979899100TSU101CHORUS IIIITA1717YU17ME102WOMO17TORIDOSU103YOGET17[SPECIAL CHORUS3 OUTRO]17WILDANDHITOUGH104TORIDEWATO105KENAI1717A17I106NOPAZURUWODA107IGET17WILD17TOUGHKOMATEANDNO108CHIDEYASASHI109SANI1717AMA110ETEITAKUWA111NAGET17CHANCE17ANDLUCKMIIKI112DAKEGAMAMO113RERU1717MO171717NO114GADOKOKANIA115RUGET17CHANCEANDLUCKTOSAHI116RIDEMOKIZU117OUTROTSUI1717TA171181191717171717120YU121MEO1717TO1717171221231717171717124RI125MODO1717SU17YO126GETWILDANDTOUGH1271717128GET129WILDAND1717TOUGH1717171301311717171717
Shift pitch (R)