1=112442345FTFTSMTFTFTtaSMTHWBFTLWB6FTFTSMTFTFTtaSMTHWBFTLWB7FTFTSMTFTFTtaSMTHWBFTLWB8FTFTSMTFTFTtaSMTHWBFTLWB9FTFTSMTFTFTtaSMTHWBFTLWB10FTFTSMTFTFTtaSMTHWBFTLWB11FTFTSMTFTFTtaSMTHWBFTLWB12FTFTSMTFTFTtaSMTHWBFTLWB13FTFTSMTFTFTtaSMTHWBFTLWB14FTFTSMTFTFTtaSMTHWBFTLWB15FTFTSMTFTFTtaSMTHWBFTLWB16FTFTSMTFTFTtaSMTHWBFTLWB17FTFTSMTFTFTtaSMTHWBFTLWB18FTFTSMTFTFTtaSMTHWBFTLWB19FTFTSMTFTFTtaSMTHWBFTLWB20FTFTSMTFTFTtaSMTHWBFTLWB21FTFTSMTFTFTtaSMTHWBFTLWB22FTFTSMTFTFTtaSMTHWBFTLWB23FTFTSMTFTFTtaSMTHWBFTLWB24FTFTSMTFTFTtaSMTHWBFTLWB25FTFTSMTFTFTtaSMTHWBFTLWB26FTFTSMTFTFTtaSMTHWBFTLWB27FTFTSMTFTFTtaSMTHWBFTLWB28FTFTSMTFTFTtaSMTHWBFTLWB29FTFTSMTFTFTtaSMTHWBFTLWB30FTFTSMTFTFTtaSMTHWBFTLWB31FTFTSMTFTFTtaSMTHWBFTLWB32FTFTSMTFTFTtaSMTHWBFTLWB33FTFTSMTFTFTtaSMTHWBFTLWB34FTFTSMTFTFTtaSMTHWBFTLWB35FTFTSMTFTFTtaSMTHWBFTLWB36FTFTSMTFTFTtaSMTHWBFTLWB37FTFTSMTFTFTtaSMTHWBFTLWB38FTFTSMTFTFTtaSMTHWBFTLWB39FTFTSMTFTFTtaSMTHWBFTLWB40FTFTSMTFTFTtaSMTHWBFTLWB41FTFTSMTFTFTtaSMTHWBFTLWB42FTFTSMTFTFTtaSMTHWBFTLWB43FTFTSMTFTFTtaSMTHWBFTLWB44FTFTSMTFTFTtaSMTHWBFTLWB45FTFTSMTFTFTtaSMTHWBFTLWB46FTFTSMTFTFTtaSMTHWBFTLWB47FTFTSMTFTFTtaSMTHWBFTLWB48FTFTSMTFTFTtaSMTHWBFTLWB49FTFTSMTFTFTtaSMTHWBFTLWB50FTFTSMTFTFTtaSMTHWBFTLWB51FTFTSMTFTFTtaSMTHWBFTLWB52FTFTSMTFTFTtaSMTHWBFTLWB53FTFTSMTFTFTtaSMTHWBFTLWB54FTFTSMTFTFTtaSMTHWBFTLWB55FTFTSMTFTFTtaSMTHWBFTLWB56FTFTSMTFTFTtaSMTHWBFTLWB57FTFTSMTFTFTtaSMTHWBFTLWB58FTFTSMTFTFTtaSMTHWBFTLWB59FTFTSMTFTFTtaSMTHWBFTLWB60FTFTSMTFTFTtaSMTHWBFTLWB61FTFTSMTFTFTtaSMTHWBFTLWB62FTFTSMTFTFTtaSMTHWBFTLWB63FTFTSMTFTFTtaSMTHWBFTLWB64FTFTSMTFTFTtaSMTHWBFTLWB65FTFTSMTFTFTtaSMTHWBFTLWB66FTFTSMTFTFTtaSMTHWBFTLWB67FTFTSMTFTFTtaSMTHWBFTLWB68FTFTSMTFTFTtaSMTHWBFTLWB69FTFTSMTFTFTtaSMTHWBFTLWB70FTFTSMTFTFTtaSMTHWBFTLWB71FTFTSMTFTFTtaSMTHWBFTLWB72FTFTSMTFTFTtaSMTHWBFTLWB73FTFTSMTFTFTtaSMTHWBFTLWB74FTFTSMTFTFTtaSMTHWBFTLWB75FTFTSMTFTFTtaSMTHWBFTLWB76FTFTSMTFTFTtaSMTHWBFTLWB