gDADP. M.P. M.P. M.P. M.1Intro=964420000000006P. M.P. M.P. M.P. M.30000000006P. M.P. M.P. M.P. M.40000000006P. M.P. M.P. M.P. M.50000000006P. M.P. M.P. M.P. M.60000000006P. M.P. M.P. M.P. M.70000000006P. M.P. M.P. M.P. M.P. M.P. M.P. M.80000000006900000P. M.P. M.P. M.P. M.10Verse10000000006P. M.P. M.P. M.P. M.110000000006P. M.P. M.P. M.P. M.120000000006P. M.P. M.P. M.P. M.130000000006P. M.P. M.P. M.P. M.140000000006P. M.P. M.P. M.P. M.150000000006P. M.P. M.P. M.P. M.160000000006P. M.P. M.P. M.P. M.170000000006P. M.P. M.P. M.P. M.180000000006P. M.P. M.P. M.P. M.190000000006P. M.P. M.P. M.P. M.P. M.P. M.P. M.20000000000621000006¼005622Chorus10010010001023010010100024001001000102501001010002600100100010270100101000280010010001029010016¼0056P. M.P. M.P. M.P. M.300000000006P. M.P. M.P. M.P. M.310000000006P. M.P. M.P. M.P. M.320000000006P. M.P. M.P. M.P. M.330000000006P. M.P. M.P. M.P. M.34Verse20000000006P. M.P. M.P. M.P. M.350000000006P. M.P. M.P. M.P. M.360000000006P. M.P. M.P. M.P. M.370000000006P. M.P. M.P. M.P. M.380000000006P. M.P. M.P. M.P. M.390000000006P. M.P. M.P. M.P. M.P. M.P. M.P. M.40000000000641000006¼005642Chorus20010010001043010010100044001001000104501001010004600100100010470100101000480010010001049010016¼0056P. M.P. M.P. M.P. M.50Interlude0000000006P. M.P. M.P. M.P. M.510000000006P. M.P. M.P. M.P. M.520000000006P. M.P. M.P. M.P. M.530000000006P. M.P. M.P. M.P. M.540000000006P. M.P. M.P. M.P. M.550000000006P. M.P. M.P. M.P. M.560000000006P. M.P. M.P. M.P. M.57000000000658Bridge05960616263646566Chorus3/Outro0010010001067010010100068001001000106901001010007000100100010710100101000720010010001073010010100074001001000107501001010007600100100010770010010001078001001