1Intro=105xHBDxHBDxHESSCxHASxHBDxHBDxHESrbxH442xHBDxHBDxHESSCxHASxHBDxHBDxHESrbxH3xHBDxHBDxHESSCxHASxHBDxHBDxHESrbxH4xHBDxHBDxHESSCxHASxHBDxHBDxHESrbxH5xHBDxHBDxHESSCxHASxHBDxHBDxHESCCxH6Verse 1xHBDxHBDxHESSCxHASxHBDxHBDxHESrbxH7xHBDxHBDxHESSCxHASxHBDxHBDxHESrbxH8xHBDxHBDxHESSCxHASxHBDxHBDxHESrbxH9xHBDxHBDxHESSCxHASxHBDxHBDxHESrbxH10xHBDxHBDxHESSCxHASxHBDxHBDxHESrbxH11xHBDxHBDxHESSCxHASxHBDxHBDxHESrbxH12xHBDxHBDxHESSCxHASxHBDxHBDxHESrbxH13xHBDxHBDxHESSCxHASxHBDxHBDxHESrbxH14xHBDxHBDxHESSCxHASxHBDxHBDxHESrbESxHESES15InterludexHBDxHBDxHESSCxHASxHBDxHBDxHESrbxH16xHBDxHBDxHESSCxHASxHBDxHBDxHESrbxH17xHBDxHBDxHESSCxHASxHBDxHBDxHESrbxH18xHBDxHBDxHESSCxHASxHBDxHBDxHESrbxH19Chorus (?)xHBDRCxHxHASRCxHBDxHRCBDxHBDxHASRCxH20xHBDRCxHxHASRCxHBDxHRCBDxHBDxHASRCxH21xHBDRCxHxHASRCxHBDxHRCBDxHBDxHASRCxH22xHBDRCxHxHASRCxHBDxHRCBDxHBDxHASRCASxHASAS23Verse 2xHBDxHBDxHESSCxHASxHBDxHBDxHESrbxH24xHBDxHBDxHESSCxHASxHBDxHBDxHESrbxH25xHBDxHBDxHESSCxHASxHBDxHBDxHESrbxH26xHBDxHBDxHESSCxHASxHBDxHBDxHESrbxH27xHBDxHBDxHESSCxHASxHBDxHBDxHESrbxH28xHBDxHBDxHESSCxHASxHBDxHBDxHESrbxH29xHBDxHBDxHESSCxHASxHBDxHBDxHESrbxH30xHBDxHBDxHESSCxHASxHBDxHBDxHESrbxH31xHBDxHBDxHESSCxHASxHBDxHBDxHESrbESxHESES32InterludexHBDxHBDxHESSCxHASxHBDxHBDxHESrbxH33xHBDxHBDxHESSCxHASxHBDxHBDxHESrbxH34xHBDxHBDxHESSCxHASxHBDxHBDxHESrbxH35xHBDxHBDxHESSCxHASxHBDxHBDxHESrbxH36Chorus (?)xHBDRCxHxHASRCxHBDxHRCBDxHBDxHASRCxH37xHBDRCxHxHASRCxHBDxHRCBDxHBDxHASRCxH38xHBDRCxHxHASRCxHBDxHRCBDxHBDxHASRCxH39xHBDRCxHxHASRCxHBDxHRCBDxHBDxHASRCFTFTxHFTFT40BridgexHBDxHBDxHESSCxHASxHBDxHBDxHESrbxH41xHBDxHBDxHESSCxHASxHBDxHBDxHESrbxH42xHBDxHBDxHESSCxHASxHBDxHBDxHESrbxH43xHBDxHBDxHESSCxHASxHBDxHBDxHESrbxH44xHBDxHBDxHESSCxHASxHBDxHBDxHESrbxH45xHBDxHBDxHESSCxHASxHBDxHBDxHESrbxH46xHBDxHBDxHESSCxHASxHBDxHBDxHESrbxH47xHBDxHBDxHESSCxHASxHBDxHBDxHES48Bridge 2344950515253SoloxHBDxHBDxHESSCxHASxHBDxHBDxHESrbxH4454xHBDxHBDxHESSCxHASxHBDxHBDxHESrbxH55xHBDxHBDxHESSCxHASxHBDxHBDxHESrbxH56xHBDxHBDxHESSCxHASxHBDxHBDxHESrbxH57BridgexHBDxHBDxHESSCxHASxHBDxHBDxHESrbxH58xHBDxHBDxHESSCxHASxHBDxHBDxHESrbxH59xHBDxHBDxHESSCxHASxHBDxHBDxHESrbxH60xHBDxHBDxHESSCxHASxHBDxHBDxHESrbxH61xHBDxHBDxHESSCxHASxHBDxHBDxHESrbxH62xHBDxHBDxHESSCxHASxHBDxHBDxHESrbxH63xHBDxHBDxHESSCxHASxHBDxHBDxHESrbxH64xHBDxHBDxHESSCxHASxHBDxHBDxHESrbxH65OutroxHBDxHBDxHESSCxHASxHBDxHBDxHESrbxH66xHBDxHBDxHESSCxHASxHBDxHBDxHESrbxH67xHBDxHBDxHESSCxHASxHBDxHBDxHESrbxH68xHBDxHBDxHESSCxHASxHBDxHBDxHESrbxH69xHBDxHBDxHESSCxHASxHBDxHBDxHESrbxH70xHBDxHBDxHESSCxHASxHBDxHBDxHESrbxH71xHBDxHBDxHESSCxHASxHBDxHBDxHESrbxH72xHBDxHBDxHESSCxHASxHBDxHBDxHESrbxH73BDASCC