1=103mcmc442mcmcmcmc3xHBDfHxHxHESfHxHBDxHfHxHBDxHESfHxH4xHBDfHxHxHESfHxHBDxHfHxHBDxHESfHxH5xHBDfHxHxHESfHxHBDxHfHxHBDxHESfHxH6xHBDfHxHxHESfHxHBDxHfHESxHBDxHESfHxH7[Guitar Enters]xHBDfHoHxHESfHxHBDxHfHxHBDxHESfHxH8xHBDfHoHxHESfHxHBDxHfHxHBDxHESfHxHBD9xHBDfHoHxHESfHxHBDxHfHxHBDxHESfHxH10xHBDfHoHxHESfHxHBDxHESfHxHESBDxHESfHASxHES11[Bass Enters]xHmaBDfHoHmaxHmaESfHxHmaBDxHmafHxHmaBDxHmaESfHxHma12xHmaBDfHoHmaxHmaESfHxHmaBDxHmafHxHmaBDxHmaESfHxHma13xHmaBDfHoHmaxHmaESfHxHmaBDxHmafHxHmaBDxHmaESfHxHma14xHmaBDfHoHmaxHmaESfHxHmaBDxHmaESfHxHmaESBDxHmaESfHASxHmaES15Verse 1 (0:44)xHBDfHoHxHESfHxHBDxHfHxHBDxHESfHxH16xHBDfHoHxHESfHxHBDxHfHxHBDxHESfHxH17xHBDfHoHxHESfHxHBDxHfHxHBDxHESfHxH18xHBDfHoHxHESfHxHBDxHfHxHBDxHESfHxH19xHBDfHoHxHESfHxHBDxHfHxHBDxHESfHxH20xHBDfHoHxHESfHxHBDxHfHxHBDxHESfHxH21xHBDfHoHxHESfHxHBDxHfHxHBDxHESfHxH22xHBDfHoHxHESfHxHBDxHfHxHBDxHESfHxH23xHBDfHoHxHESfHxHBDxHfHxHBDxHESfHxH24Pre-Chorus 1 (1:05)xHBDfHoHxHESfHxHBDxHfHxHBDxHESfHxH25xHBDfHoHxHESfHxHBDxHfHxHBDxHESfHxH26xHBDfHoHxHESfHxHBDxHfHxHBDxHESfHxH27xHBDfHoHxHESfHxHBDxHfHxHBDxHESfHxH28xHBDfHoHxHESfHxHBDxHfHxHBDxHESfHxH29xHBDfHoHxHESfHxHBDxHfHxHBDxHESfHxH30xHBDfHoHxHESfHxHBDxHfHxHBDxHESfHxH3132Chorus 1 (1:24)CCmaBDfHoHmaxHmaESfHxHmaBDxHmafHxHmaBDxHmaESfHxHma33xHmaBDfHoHmaxHmaESfHxHmaBDxHmafHxHmaBDxHmaESfHxHma34xHmaBDfHoHmaxHmaESfHxHmaBDxHmafHxHmaBDxHmaESfHxHma35xHmaBDfHoHmaxHmaESfHxHmaBDxHmafHxHmaBDxHmaESfHxHma36xHmaBDfHoHmaxHmaESfHxHmaBDxHmafHxHmaBDxHmaESfHxHma37xHmaBDfHoHmaxHmaESfHxHmaBDxHmafHxHmaBDxHmaESfHxHma38xHmaBDfHoHmaxHmaESfHxHmaBDxHmafHxHmaBDxHmaESfHxHma39xHmaBDfHoHmaxHmaESfHxHma(BD)xHmaESfHxHmaESASxHmaESfHxHmaAS40xHBDfHxHxHESfHxHBDxHfHxHBDxHESfHxH41xHBDfHxHxHESfHxHBDxHfHxHBDxHESfHxH42xHBDfHxHxHESfHxHBDxHfHxHBDxHESfHxH43xHBDfHxHxHESfHxHBDxHfHxHBDxHESfHxH44Verse 2 (1:52)xHBDfHxHxHESfHxHBDxHfHxHBDxHESfHxH45xHBDfHxHxHESfHxHBDxHfHxHBDxHESfHxH46xHBDfHxHxHESfHxHBDxHfHxHBDxHESfHxH47xHBDfHxHxHESfHxHBDxHfHxHBDxHESfHxH48xHBDfHoHxHESfHxHBDxHfHxHBDxHESfHxH49xHBDfHoHxHESfHxHBDxHfHxHBDxHESfHxH50xHBDfHoHxHESfHxHBDxHfHxHBDxHESfHxH51xHBDfHoHxHESfHxHBDxHfHxHBDxHESfHxH52xHBDfHoHxHESfHxHBDxHfHxHBDxHESfHxH53Pre-Chorus 2 (2:13)xHBDfHoHxHESfHxHBDxHfHxHBDxHESfHxH54xHBDfHoHxHESfHxHBDxHfHxHBDxHESfHxH55xHBDfHoHxHESfHxHBDxHfHxHBDxHESfHxH56xHBDfHoHxHESfHxHBDxHfHxHBDxHESfHxH57xHBDfHoHxHESfHxHBDxHfHxHBDxHESfHxH5859xHBDfHoHxHESfHxHBDxHfHxHBDxHESfHxH60xHBDfHoHxHESfHxHBDxHfHxHBDxHESfHxH61Chorus 2 (2:32)CCmaBDfHoHmaxHmaESfHxHmaBDxHmafHxHmaBDxHmaESfHxHma62xHmaBDfHoHmaxHmaESfHxHmaBDxHmafHxHmaBDxHmaESfHxHma63xHmaBDfHoHmaxHmaESfHxHmaBDxHmafHxHmaBDxHmaESfHxHma64xHmaBDfHoHmaxHmaESfHxHmaBDxHmafHxHmaBDxHmaESfHxHma65xHmaBDfHoHmaxHmaESfHxHmaBDxHmafHxHmaBDxHmaESfHxHma66xHmaBDfHoHmaxHmaESfHxHmaBDxHmafHxHmaBDxHmaESfHxHma67xHmaBDfHoHmaxHmaESfHxHmaBDxHmafHxHmaBDxHmaESfHxHma68xHmaBDfHoHmaxHmaESfHxHmaBDxHmaESfHxHmaESASxHmaESfHxHmaAS69Bridge (2:51)xHBDfHoHxHESfHxHBDxHfHxHBDxHESfHxH70xHBDfHoHxHESfHxHBDxHfHxHBDxHESfHxH71xHBDfHoHxHESfHxHBDxHfHxHBDxHESfHxH72xHBDfHoHxHESfHxHBDxHfHxHBDxHESfHxH73xHBDfHoHxHESfHxHBDxHfHxHBDxHESfHxH74xHBDfHoHxHESfHxHBDxHfHxHBDxHESfHxH75xHBDfHoHxHESfHxHBDxHfHxHBDxHESfHxH76(xH)BD77Chorus 3 (3:09)fHmaBDfHoHmaxHmaESfHxHmaBDxHmafHxHmaBDxHmaESfHxHma78xHmaBDfHoHmaxHmaESfHxHmaBDxHmafHxHmaBDxHmaESfHxHma79xHmaBDfHoHmaxHmaESfHxHmaBDxHmafHxHmaBDxHmaESfHxHma80xHmaBDfHoHmaxHmaESfHxHmaBDxHmafHxHmaBDxHmaESfHxHma81xHmaBDfHoHmaxHmaESfHxHmaBDxHmafHxHmaBDxHmaESfHxHma82xHmaBDfHoHmaxHmaESfHxHmaBDxHmafHxHmaBDxHmaESfHxHma83xHmaBDfHoHmaxHmaESfHxHmaBDxHmafHxHmaBDxHmaESfHxHma84xHmaBDfHoHmaxHmaESfHxHmaBDxHmafHxHmaBDxHmaESfHxHma85[Repeat]fHmaBDfHoHmaxHmaESfHxHmaBDxHmafHxHmaBDxHmaESfHxHma86xHmaBDfHoHmaxHmaESfHxHmaBDxHmafHxHmaBDxHmaESfHxHma87xHmaBDfHoHmaxHmaESfHxHmaBDxHmafHxHmaBDxHmaESfHxHma88xHmaBDfHoHmaxHmaESfHxHmaBDxHmafHxHmaBDxHmaESfHxHma89xHmaBDfHoHmaxHmaESfHxHmaBDxHmafHxHmaBDxHmaESfHxHma90xHmaBDfHoHmaxHmaESfHxHmaBDxHmafHxHmaBDxHmaESfHxHma91xHmaBDfHoHmaxHmaESfHxHmaBDxHmafHxHmaBDxHmaESfHxHma92xHmaBDfHoHmaxHmaESfHxHmaBDxHmafHxHmaBDxHmaESfHxHma93Outro (3:47)xHBDfHoHxHBDfHoHxHBDfHoHxHBDfHoH94xHBDfHoHxHBDfHoHxHBDfHoHxHBDfHoH95xHBDfHoHxHBDfHoHxHBDfHoHxHBDfHoH96xHBDfHoHxHBDfHoHxHBDfHoHxHBDfHoH97xHBDfHoHxHBDfHoHxHBDfHoHxHBDfHoH98xHBDfHoHxHBDfHoHxHBDfHoHxHBDfHoH99xHBDfHoHxHBDfHoHxHBDfHoHxHBDfHoH100xHBDfHoHxHBDfHoHxHBDfHoH(xH)BDLT101102