1intro=756823HFTSHFTSHFTHFTSS4BDfHCC1fHfHSfHfHBDfH5BDfHfHfHSfHfHfH6BDfHfHfHSfHfHBDfH7BDfHfHfHSfHfHfH8BDfHfHfHSfHfHBDfH9BDfHfHfHSfHfHfH10BDfHfHfHSfHfHBDfH11BDfHfHfHSfHfHfH12BDfHfHfHSfHfHBDfH13BDfHfHfHSfHfHfH14BDfHfHfHSfHfHBDfH15BDfHfHfHSfHfHfH16BDfHfHfHSfHfHBDfH17BDfHfHfHSfHfHfH18BDfHfHfHSfHfHBDfH19BDfHfHfHSfHfHfH20BDfHfHfHSfHfHBDfH21BDfHfHfHSfHfHfH22BDfHfHfHSfHfHBDfH23BDfHfHfHSfHfHfH24BDfHfHfHSfHfHBDfH25verse 1BDfHfHfHSfHHFTfHHFTSfHS26BDfHCC1fHfHSfHfHfH27BDfHfHfHSfHfHfH28BDfHfHfHSfHfHBDfH29BDfHfHfHSfHfHfH30BDfHfHfHSfHfHBDfH31BDfHfHfHSfHfHfH32BDfHfHfHSfHfHBDfH33BDfHfHfHSfHfHfH34BDfHfHfHSfHfHBDfH35BDfHfHfHSfHfHfH36BDfHfHfHSfHfHBDfH37BDfHfHfHSfHfHfH38BDfHfHfHSfHfHBDfH39BDfHfHfHSfHfHfH40BDfHfHfHSfHfHBDfH41BDfHfHfHSfHfHfH42BDfHfHfHSfHfHBDfH43BDfHfHfHSfHfHfH44BDfHfHfHSfHfHBDfH45BDfHfHfHSfHfHfH46BDfHfHfHSfHfHBDfH47BDfHfHfHSfHfHBDfH48BDfHfHfHSfHfHfH49verse 2BDfHfHfHSfHHFTfHHFTSfHS50BDfHCC1fHfHSfHfHfH51BDfHfHfHSfHfHfH52BDfHfHfHSfHfHfH53BDfHfHfHSfHfHfH54BDfHfHfHSfHfHfH55BDfHfHfHSfHfHfH56BDfHfHfHSfHfHfH57BDfHfHfHSfHfHfH58BDfHfHfHSfHfHfH59BDfHfHfHSfHfHfH60BDfHfHfHSfHfHfH61BDfHfHfHSfHfHfH62BDfHfHfHSfHfHfH63BDfHfHfHSfHfHfH64BDfHfHfHSfHfHfH65BDfHfHfHSfHHFTfHHFTSfHS66chorus 1BDfHCC1fHfHSfHfHfH67BDfHfHfHSfHfHfH68BDfHfHfHSfHfHfH69BDfHfHfHSfHfHfH70BDfHfHfHSfHfHfH71BDfHfHfHSfHfHfH72BDfHfHfHSfHfHfH73BDfHfHfHSfHfHfH74BDfHfHfHSfHfHfH75BDfHfHfHSfHfHfH76BDfHfHfHSfHHFTfHHFTSfHS77SCC17879oHSfHHFTfHHFTSfHS80BDfHCC1fHfHSfHfHfH81BDfHfHfHSfHfHfH82BDfHfHfHSfHfHfH83BDfHfHfHSfHfHfH84BDfHfHfHSfHfHfH85BDfHfHfHSfHfHfH86BDfHfHfHSfHfHfH87BDfHfHfHSfHfHfH88BDfHfHfHSfHfHfH89BDfHfHfHSfHfHfH90BDfHfHfHSfHfHfH91BDfHfHfHSfHfHfH92BDfHfHfHSfHfHfH93verse 3BDfHfHfHSfHHFTfHHFTSfHS94BDfHCC1fHfHSfHfHfH95BDfHfHfHSfHfHfH96BDfHfHfHSfHfHfH97BDfHfHfHSfHfHfH98BDfHfHfHSfHfHfH99BDfHfHfHSfHfHfH100BDfHfHfHSfHfHfH101BDfHfHfHSfHfHfH102BDfHfHfHSfHfHfH103BDfHfHfHSfHfHfH104BDfHfHfHSfHfHfH105BDfHfHfHSfHfHfH106BDfHfHfHSfHfHfH107BDfHfHfHSfHfHfH108BDfHfHfHSfHfHfH109BDfHfHfHSfHHFTfHHFTSfHS110guitar soloBDfHCC1fHfHSfHfHfH111BDfHfHfHSfHSfHSfHSfH112BDCC2CC1fHfHSfHfHfH113BDfHfHfHSfHSfHSfHSfH114BDCC2CC1fHfHSfHfHfH115BDfHfHfHSfHfHfH116BDfHfHfHSfHSfHSfHSfH117LTHFTLTHFTLTLTHFTHFTLFTLFT118SCC1CC2SfHSfHSfHSCC1CC2SfHSfHSfH119SCC1CC2SfHSfHSfHSCC1CC2SfHSfHSfH120SCC1CC2SfHSfHSfHSCC1CC2SfHSfHSfH121LTHFTLTHFTLTLTHFTHFTLFTLFT122SCC1CC2fHfHSCC1CC2fHfH123SCC1CC2fHfHSCC1CC2fHfH124SCC1CC2fHfHSCC1CC2fHfH125verse 4BDfHCC1fHfHSfHHFTfHHFTSfHS126BDfHCC1fHfHSfHfHfH127BDfHfHfHSfHfHfH128BDfHfHfHSfHfHfH129BDfHfHfHSfHfHfH130BDfHfHfHSfHfHfH131BDfHfHfHSfHfHfH132BDfHfHfHSfHfHfH133BDfHfHfHSfHfHfH134BDfHfHfHSfHfHfH135BDfHfHfHSfHfHfH136BDfHfHfHSfHfHfH137BDfHfHfHSfHfHfH138BDfHfHfHSfHfHfH139BDfHfHfHSfHfHfH140BDfHfHfHSfHfHfH141BDfHfHfHSfHHFTfHHFTSfHS142chorus 2BDfHCC1fHfHSfHfHfH143BDfHfHfHSfHfHfH144BDfHfHfHSfHfHfH145BDfHfHfHSfHfHfH146BDfHfHfHSfHfHfH147BDfHfHfHSfHfHfH148BDfHfHfHSfHfHfH149BDfHfHfHSfHfHfH150BDfHfHfHSfHfHfH151BDfHfHfHSfHfHfH152BDfHfHfHSfHHFTfHHFTSfHS153SCC1154outro155156HFTSHFTSHFTHFTSS157BDfHCC1fHfHSfHfHfH158BDfHfHfHSfHfHfH159BDfHfHfHSfHfHfH160BDfHfHfHSfHfHfH161BDfHfHfHSfHfHfH162BDfHfHfHSfHfHfH163BDfHfHfHSfHfHfH164BDfHfHfHSfHfHfH165BDfHfHfHSfHfHfH166BDfHfHfHSfHfHfH167BDfHfHfHSfHfHfH168BDfHfHfHSfHfHfH169BDfHfHfHSfHfHfH170BDfHfHfHSfHHFTfHHFTSfHS171SCC1172173174