1=172LFTLTRCLTLTLTLTxHLTxHxHxHLTxH442xHLFTxHLTxHxHLTxHxHLTxHLTLTxHLTxHxHxHLTxH3RCLFT4xHLFTxHxHLFTxHxHLFTxHfHLFTfHfHxHLFTxHxHLFTxHxHLFTxHfHLFTfHfH8451xHLFTxHxHLFTxHxHLFTxHfHLFTfHfHxHLFTxHxHLFTxHxHLFTxHfHLFTfHfH62xHLFTxHxHLFTxHxHLFTxHfHLFTfHfHxHLFTxHxHHFTLFTHFTxHHFTHFTxHMTMTxHMTMTHTSHTSHTSHTS7xHxHxHxHfHfHfHoHoHoHoHoH12483xSCRCxHLFTxHLFTfHLFTxHLFTxHLFTRCxHLFTxHfHxHfHxHLFT849SCRCxHLFTCCxHLFTfHLFTxHLFTxHLFTRCxHLFTxHfHxHfHxHLFT10xHxHxHLFTxHMTLTxHLFT44311xHxHxHLFTxHMTxHxHxHLFTxHMTxHxHxHLFTxHLFTMTLFTCCcCSCHFTLFT8433312LFTLTLTLFTLTLTLFTLTLFTLTLTLFTLTLTLFTLTLFTLTLTLFTLTLTLFTLTLFTLTLTLFTLTLTLFTLT16413LFTLTLTLFTLTLTLFTLTLFTLTLTLFTLTLTLFTLTLFTLTLTLFTLTLTLFTLTLFTLTLTLFTLTLTLFTLT14BDHFTBDLFTLFTBDHFTBDLFTLFTBDHFTBDLFT4415xHLFTHFTHFTLFTxHHFTHFTxHLFTHFTHFTLFTxHHFTHFT8416fHLFTfHLFTSCRCfHLFTHFTLFTHFTHFTLFTxHHFTHFT17xHLFTHFTHFTLFTxHHFTHFTxHLFTHFTHFTLFTxHHFTHFT18xHLFTHFTHFTLFTxHHFTHFTBDfHBDBDBD19BDBDBDBDBD2021