1Intro TAB by JPGR=105442xHBDxHxHSBDxHxHBDxHxHSBDxH3xHBDxHxHSBDxHxHBDxHxHSBDxH4xHBDxHxHSBDxHxHBDxHxHSBDxH5xHSBDxHSxHSBDxHSxHSBDxHSxHSBDxHS6Verse 1xHBDxHxHSBDxHxHBDxHxHSBDxH7xHBDxHxHSBDxHxHBDxHxHSBDxH8xHBDxHxHSBDxHxHBDxHxHSBDxH9xHBDxHxHSBDxHxHBDxHxHSBDxH10ChorusxHBDxHxHSBDxHxHBDxHxHSBDxH11xHBDxHxHSBDxHxHBDxHxHSBDxH12xHBDxHxHSBDxHxHBDxHxHSBDxH13xHBDxHxHSBDxHxHBDxHxHSBDxH14xHBDxHxHSBDxHxHBDxHxHSBDxH15xHBDxHxHSBDxHxHBDxHxHSBDxH16xHBDxHxHSBDxHxHBDxHxHSBDxH17xHBDxHxHSBDxHxHBDxHxHSBDxH18xHBDxHxHSBDxHxHBDxHxHSBDxH19xHBDxHxHSBDxHxHBDxHxHSBDxH20xHBDxHxHSBDxHxHBDxHxHSBDxH21xHBDxHxHSBDxHxHBDxHxHSBDxH22xHBDxHxHSBDxHxHBDxHxHSBDxH23xHBDxHxHSBDxHxHBDxHxHSBDxH24xHBDxHxHSBDxHxHBDxHxHSBDxH25xHBDxHxHSBDxHxHBDxHxHSBDxH26xHBDxHxHSBDxHxHBDxHxHSBDxH27xHBDxHxHSBDxHxHBDxHxHSBDxH28xHBDxHxHSBDxHxHBDxHxHSBDxH29xHBDxHxHSBDxHxHBDxHxHSBDxH30Lead BreakxHBDxHSCxHSBDxHxHBDxHSCxHSBDxH31xHBDxHSCxHSBDxHxHBDxHSCxHSBDxH32xHBDxHSCxHSBDxHxHBDxHSCxHSBDxH33xHBDxHSCxHSBDxHxHBDxHSCxHSBDxH34xHBDxHSCxHSBDxHxHBDxHSCxHSBDxH35xHBDxHSCxHSBDxHxHBDxHSCxHSBDxH36xHBDxHSCxHSBDxHxHBDxHSCxHSBDxH37xHBDxHSCxHSBDxHxHBDxHSCxHSBDxH38xHBDxHSCxHSBDxHxHBDxHSCxHSBDxH39xHBDxHSCxHSBDxHxHBDxHSCxHSBDxH40xHBDxHSCxHSBDxHxHBDxHSCxHSBDxH41xHBDSCBDBD42xHBDxHxHSBDxHxHBDxHxHSBDxH43xHBDxHxHSBDxHxHBDxHxHSBDxH44xHBDxHxHSBDxHxHBDxHxHSBDxH45xHBDxHxHSBDxHxHBDxHxHSBDxH46xHBDxHxHSBDxHxHBDxHxHSBDxH47xHBDxHxHSBDxHxHBDxHxHSBDxH48xHBDxHxHSBDxHxHBDxHxHSBDxH49xHBDxHxHSBDxHxHBDxHxHSBDxH50xHBDxHxHSBDxHxHBDxHxHSBDxH51xHBDxHxHSBDxHxHBDxHxHSBDxH52xHBDxHxHSBDxHxHBDxHxHSBDxH53xHBDxHxHSBDxHxHBDxHxHSBDxH54xHBDxHxHSBDxHxHBDxHxHSBDxH55xHBDxHxHSBDxHxHBDxHxHSBDxH56xHBDxHxHSBDxHxHBDxHxHSBDxH57xHBDxHSCxHSBDxHxHBDxHSCxHSBDxH58xHBDxHSCxHSBDxHxHBDxHSCxHSBDxH59xHBDxHSCxHSBDxHxHBDxHSCxHSBDxH60xHBDxHSCxHSBDxHxHBDxHSCxHSBDxH61xHBDxHSCxHSBDxHxHBDxHSCxHSBDxH62xHBDxHSCxHSBDxHxHBDxHSCxHSBDxH63xHBDxHSCxHSBDxHxHBDxHSCxHSBDxH64xHBDxHSCxHSBDxHxHBDxHSCxHSBDxH65xHBDSCBDBD66xHBDxHSCxHSBDxHxHBDxHSCxHSBDxH67xHBDxHSCxHSBDxHxHBDxHSCxHSBDxH68xHBDxHSCxHSBDxHxHBDxHSCxHSBDxH69xHBDxHSCxHSBDxHxHBDxHSCxHSBDxH70xHBDxHSCxHSBDxHxHBDxHSCxHSBDxH71xHBDxHSCxHSBDxHxHBDxHSCxHSBDxH72xHBDxHSCxHSBDxHxHBDxHSCxHSBDxH