eBGDAE1=1323430055XX57XX4420033330XXXXXXXXXXXXXXX33433333333XXXXXXXXX435255XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX53430055XX57XX60033330XXXXXXXXXXXXXXX73433333333XXXXXXXXX835250033309123123123123123123123333XXX123123XXXXXX10213213213213213213213213XXX332113131313131313333301230121334323