You'll need a Plus subscription and a desktop browser to print this page
https://www.songsterr.com/a/wa/plus
eBGDAElet ring1=9274747474774427474747477let ring37474747477474747let ring574747777776Verse97710797797910797897910797XXXX9977107975510040000042110400004050601297710797997139771079714977107979971597710797XXXX1097160400000421704000XX22022018Pre-Chorus42XXXX4219429972042XXXX4221429972299723Chorus4220XXXX2442XXXX422222254220XXXX2642XXXX422222274220XXXX2842XXXX4222222229422030423197710797X7797799329771079704050603397710797997349771079735977107979973697710797XXXX1097370400000423804000XX22022039Pre-Chorus42XXXX4240429974142XXXX4242429974399744Chorus4220XXXX4542XXXX422222464220XXXX4742XXXX422222484220XXXX4942XXXX422222225042205142522453Guitar Solo997XXXX9979799744P. M.P. M.P. M.54997779979797552242424256224242997P. M.57997779979799758997997974259Pre-Chorus42XXXX4260429976142XXXX42624299763997644220426566XXXX4242XXXXXXXX2042676864XX4242XXXX6964644444447064XX4242XXXX7164644444447264XX4242XXXX73646444444474XX6442XXXX7564644444447664XX4242XXXX7764644444447864XX4242XXXX796464444444806442816482119912½9119
Change tuning (R)