1Intro=131MTBDLTBDBDSS242xHBDxHxHSxHBDxHBDxHxHSMTBD443LTBDBDSS384xHBDxHxHSxHBDxHBDxHxHSMTBD445LTBDBDSS386xHBDxHxHSxHBDxHBDxHxHSMTBD447LTBDBDSS388xHBDxHxHSxHBDxHBDxHxHSMTBD449LTBDBDSS3810CCBDxHxHSxHxHBDxHBDxHSxH4411xHBDxHxHSxHxHBDxHBDxHSxH12xHBDxHxHSxHxHBDxHBDxHSxH13xHBDxHxHSxHxHBDxHBDxHSxH14xHBDxHxHSxHxHBDxHBDxHSxH15xHBDxHxHSxHxHBDxHBDxHSxH16xHBDxHxHSxHxHBDxHBDxHSxH17xHBDxHxHSxHxHBDxHBDxHSxH18MTBDLTBDBDSS2419CCBDxHxHSxHBDxHBDxHxHSMTBD4420LTBDBDSS3821xHBDxHxHSxHBDxHBDxHxHSMTBD4422LTBDBDSS3823Verse1CCBDxHxHSxHBDxHBDxHxHSMTBD4424LTBDBDSS3825CCBDxHxHSxHBDxHBDxHxHSMTBD4426LTBDBDSS3827CCBDxHxHSxHBDxHBDxHxHSMTBD4428LTBDBDSS3829CCBDxHxHSxHBDxHBDxHxHSMTBD4430LTBDBDSS3831CCBDxHxHSxHBDxHBDxHxHSMTBD4432LTBDBDSS3833ChorusCCBDxHxHSxHxHBDxHBDxHSxH4434xHBDxHxHSxHxHBDxHBDxHSxH35xHBDxHxHSxHxHBDxHBDxHSxH36xHBDxHxHSxHxHBDxHBDxHSxH37xHBDxHxHSxHxHBDxHBDxHSxH38xHBDxHxHSxHxHBDxHBDxHSxH39xHBDxHxHSxHxHBDxHBDxHSxH40xHBDxHxHSxHxHBDxHBDxHSxH41MTBDLTBDBDSS2442CCBDxHxHSxHBDxHBDxHxHSMTBD4443LTBDBDSS3844xHBDxHxHSxHBDxHBDxHxHSMTBD4445LTBDBDSS3846Verse2CCBDxHxHSxHBDxHBDxHxHSMTBD4447LTBDBDSS3848CCBDxHxHSxHBDxHBDxHxHSMTBD4449LTBDBDSS3850CCBDxHxHSxHBDxHBDxHxHSMTBD4451LTBDBDSS3852CCBDxHxHSxHBDxHBDxHxHSMTBD4453LTBDBDSS3854CCBDxHxHSxHBDxHBDxHxHSMTBD4455LTBDBDSS3856ChorusCCBDxHxHSxHxHBDxHBDxHSxH4457xHBDxHxHSxHxHBDxHBDxHSxH58xHBDxHxHSxHxHBDxHBDxHSxH59xHBDxHxHSxHxHBDxHBDxHSxH60xHBDxHxHSxHxHBDxHBDxHSxH61xHBDxHxHSxHxHBDxHBDxHSxH62xHBDxHxHSxHxHBDxHBDxHSxH63xHBDxHxHSxHxHBDxHBDxHSxH64Guitar SoloMTBDLTBDBDSS2465xHBDxHxHSxHBDxHBDxHxHSMTBD4466LTBDBDSS3867xHBDxHxHSxHBDxHBDxHxHSMTBD4468LTBDBDSS3869xHBDxHxHSxHBDxHBDxHxHSMTBD4470LTBDBDSS3871xHBDxHxHSxHBDxHBDxHxHSMTBD4472LTBDBDSS3873xHBDxHxHSxHBDxHBDxHxHSMTBD4474LTBDBDSS3875xHBDxHxHSxHBDxHBDxHxHSMTBD4476LTBDBDSS3877xHBDxHxHSxHBDxHBDxHxHSMTBD4478LTBDBDSS3879CCBDxHxHSxHxHBDxHBDxHSxH4480xHBDxHxHSxHxHBDxHBDxHSxH81xHBDxHxHSxHxHBDxHBDxHSxH82xHBDxHxHSxHxHBDxHBDxHSxH83ChorusxHBDxHxHSxHxHBDxHBDxHSxH84xHBDxHxHSxHxHBDxHBDxHSxH85xHBDxHxHSxHxHBDxHBDxHSxH86xHBDxHxHSxHxHBDxHBDxHSxH87MTBDLTBDBDSS2488CCBDxHxHSxHBDxHBDxHxHSMTBD4489LTBDBDSS3890xHBDxHxHSxHBDxHBDxHxHSMTBD4491LTBDBDSS3892Verse3CCBDxHxHSxHBDxHBDxHxHSMTBD4493LTBDBDSS3894CCBDxHxHSxHBDxHBDxHxHSMTBD4495LTBDBDSS3896CCBDxHxHSxHBDxHBDxHxHSMTBD4497LTBDBDSS3898CCBDxHxHSxHBDxHBDxHxHSMTBD4499LTBDBDSS38100CCBDxHxHSxHBDxHBDxHxHSMTBD44101LTBDBDSS38102OutroCCBDxHxHSxHxHBDxHBDxHSxH44103xHBDxHxHSxHxHBDxHBDxHSxH104xHBDxHxHSxHxHBDxHBDxHSxH105xHBDxHxHSxHxHBDxHBDxHSxH106xHBDxHxHSxHxHBDxHBDxHSxH107xHBDxHxHSxHxHBDxHBDxHSxH108xHBDxHxHSxHxHBDxHBDxHSxH109xHBDxHxHSxHxHBDxHBDxHSxH110CCBDxHxHSxHxHBDxHBDxHSxH111xHBDxHxHSxHxHBDxHBDxHSxH112xHBDxHxHSxHxHBDxHBDxHSxH113xHBDxHxHSxHxHBDxHBDxHSxH114xHBDxHxHSxHxHBDxHBDxHSxH115xHBDxHxHSxHxHBDxHBDxHSxH116xHBDxHxHSxHxHBDxHBDxHSxH117xHBDxHxHSxHxHBDxHBDxHSxH118MTBDLTBDBDSS24119CCBDxHxHSxHMTBDLTBDFTBDCCBD44120