1Intro=191BDCC4423BDCC45BDCCBDSSBD6BDSSBDBDCC7BDSSBD8BDSBDSSBD9Verse 1BDBD10BDBD11BDBD12BDBD13BDBD14BDBD15BDBD16BDBD17SS18SS19SS20SS21BDSS22BDSS23BDSS24BDSS25BDSBDS26BDSSSS27BridgeBDxHCCxHxHSxHxHBDxHxHSxH28BDxHxHxHSxHxHBDxHxHSxH29BDxHxHxHSxHxHBDxHxHSxH30BDxHxHxHSxHxHBDxHxHSxH31BDxHxHxHSxHxHBDxHxHSxH32BDxHxHxHSxHxHBDxHxHSxH33BDxHxHxHSxHxHBDxHxHSxH34BDxHxHxHSxHxHBDxHxHSxH35BDxHSxHxHSxHxHBDSxHSxHSxHS36ChorusBDxHCCxHxHSxHxHBDxHBDxHSxH37BDxHxHxHSxHxHBDxHBDxHSxH38BDxHxHxHSxHxHBDxHxHSxH39BDxHxHxHSxHxHBDxHxHSxH40BDxHCCxHxHSxHxHBDxHBDxHSxH41BDxHxHxHSxHxHBDxHBDxHSxH42BDxHxHxHSxHxHBDxHxHSxH43BDxHxHxHSxHxHBDxHxHSxH44Verse 2BDSS45SS46BDSS47SS48BDSS49SS50BDSS51SS52BDSS53SS54BDSS55SS56BDSS57BDSS58BDSS59BDSS60BDSBDS61BDSSSS62BridgeBDxHCCxHxHSxHxHBDxHxHSxH63BDxHxHxHSxHxHBDxHxHSxH64BDxHxHxHSxHxHBDxHxHSxH65BDxHxHxHSxHxHBDxHxHSxH66BDxHxHxHSxHxHBDxHxHSxH67BDxHxHxHSxHxHBDxHxHSxH68BDxHxHxHSxHxHBDxHxHSxH69BDxHxHxHSxHxHBDxHxHSxH70BDxHSxHxHSxHxHBDSxHSxHSxHS71ChorusBDxHCCxHxHSxHxHBDxHBDxHSxH72BDxHxHxHSxHxHBDxHBDxHSxH73BDxHxHxHSxHxHBDxHxHSxH74BDxHxHxHSxHxHBDxHxHSxH75BDxHCCxHxHSxHxHBDxHBDxHSxH76BDxHxHxHSxHxHBDxHBDxHSxH77BDxHxHxHSxHxHBDxHxHSxH78BDxHxHxHSxHxHBDxHxHSxH79ChorusBDxHCCxHxHSxHxHBDxHBDxHSxH80BDxHxHxHSxHxHBDxHBDxHSxH81BDxHxHxHSxHxHBDxHxHSxH82BDxHxHxHSxHxHBDxHxHSxH83BDxHCCxHxHSxHxHBDxHBDxHSxH84BDxHxHxHSxHxHBDxHBDxHSxH85BDxHxHxHSxHxHBDxHxHSxH86BDxHxHxHSxHxHBDxHxHSxH87xH8889909192939495BDBD96BDBD97BDBD98BDBD99BDxHxHxHSxHxHBDxHxHSxH100BDxHxHxHSxHxHBDxHxHSxH101BDxHSxHxHSxHxHBDxHSxHS102BDxHSxHxHSxHxHBDSxHxHSxHS103BDxHCCxHxHSxHxHBDxHBDxHSxH104BDxHxHxHSxHxHBDxHBDxHSxH105BDxHxHxHSxHxHBDxHxHSxH106BDxHxHxHSxHxHBDxHxHSxH107BDxHCCxHxHSxHxHBDxHBDxHSxH108BDxHxHxHSxHxHBDxHBDxHSxH109BDxHxHxHSxHxHBDxHxHSxH110BDxHxHxHSxHxHBDxHxHSxH111BDxHCCxHxHSxHxHBDxHBDxHSxH112BDxHxHxHSxHxHBDxHBDxHSxH113BDxHxHxHSxHxHBDxHxHSxH114BDxHxHxHSxHxHBDxHxHSxH115BDxHCCxHxHSxHxHBDxHBDxHSxH116BDxHxHxHSxHxHBDxHBDxHSxH117BDxHxHxHSxHxHBDxHxHSxH118OutroBDxHxHxHSxHxHBDxHxHSxH119BDxHCCxHxHSxHxHBDxHBDxHSxH120BDxHxHxHSxHxHBDxHBDxHSxH121BDxHxHxHSxHxHBDxHxHSxH122BDxHxHxHSxHxHBDxHxHSxH123BDxHCCxHxHSxHxHBDxHBDxHSxH124BDxHxHxHSxHxHBDxHBDxHSxH125BDxHxHxHSxHxHBDxHxHSxH126BDxHxHxHSxHxHBDxHxHSxH127BDxHCCxHxHSxHxHBDxHBDxHSxH128BDxHxHxHSxHxHBDxHBDxHSxH129BDxHxHxHSxHxHBDxHxHSxH130BDxHxHxHSxHxHBDxHxHSxH131BDxHCCxHxHSxHxHBDxHBDxHSxH132BDxHxHxHSxHxHBDxHBDxHSxH133BDxHxHxHSxHxHBDxHxHSxH134BDxHxHxHSxHxHBDSCC