eBGDAE1=14544234245446789XXXXXXXXX2410si on voit des nuages334553334553334553XXXXXXXXXXXX4411345533455334553XXXXXXXXXXXX12X331X331X331XXXXXXXXXXXX13345533455334553XXXXXXXXXXXX14334553334553334553XXXXXXXXXXXX15345533455334553XXXXXXXXXXXX16667886667886667886XXXXXXXXXXXX17345533455334553XXXXXXXXXXXX18tous les dimanches ...X331X331X331XXXXXXXXXXXX19112331112331112331XXXXXXXXXXXX20X331X331X331XXXXXXXXXXXX21345533455334553XXXXXXXXXXXX22X331X331X331XXXXXXXXXXXX23112331112331112331XXXXXXXXXXXX24X331X331X331XXXXXXXXXXXX253345533345533345533345533345532633455333455333455333455333455327466428des deux mains ....334553334553334553XXXXXXXXXXXX29345533455334553XXXXXXXXXXXX30X331X331X331XXXXXXXXXXXX31345533455334553XXXXXXXXXXXX32334553334553334553XXXXXXXXXXXX33345533455334553XXXXXXXXXXXX34667886667886667886XXXXXXXXXXXX35345533455334553XXXXXXXXXXXX36tous les dimanches ...X331X331X331XXXXXXXXXXXX37112331112331112331XXXXXXXXXXXX38X331X331X331XXXXXXXXXXXX39345533455334553XXXXXXXXXXXX40X331X331X331XXXXXXXXXXXX41112331112331112331XXXXXXXXXXXX42X331X331X331XXXXXXXXXXXX433345533345533345533345533345534433455333455333455333455333455345466446variantion334553334553334553XXXXXXXXXXXX47345533455334553XXXXXXXXXXXX48X331X331X331XXXXXXXXXXXX49=80345533455334553XXXXXXXXXXXX50=70334553334553334553XXXXXXXXXXXX51=145345533455334553XXXXXXXXXXXX52X331X331X331XXXXXXXXXXXX53345533455334553XXXXXXXXXXXX54indigestion de pop corn bleu334553334553334553XXXXXXXXXXXX55345533455334553XXXXXXXXXXXX56X331X331X331XXXXXXXXXXXX57345533455334553XXXXXXXXXXXX58334553334553334553XXXXXXXXXXXX59345533455334553XXXXXXXXXXXX60X331X331X331XXXXXXXXXXXX6134553345533455334553624466463355364Change tuning (R)