eBGDAE1=92XXXXG300023XXXX300023XXXX300023XXXX30002344210231023XXXX1023XXXX23202320XXX1023XXXX3XXXXG300023XXXX300023XXXX300023XXXX300023410231023XXXX1023XXXX23202320XXX1023XXXX5XXXXG300023XXXX300023XXXX300023XXXX300023610231023XXXX1023XXXX23202320XXX1023XXXX7XXXXG300023XXXX300023XXXX300023XXXX300023810231023XXXX1023XXXX23202320XXX1023XXXX9XXXXG300023XXXX300023XXXX300023XXXX3000231010231023XXXX1023XXXX23202320XXX1023XXXX11XXXXG300023XXXX300023XXXX300023XXXX3000231210231023XXXX1023XXXX23202320XXX1023XXXX13XXXXG300023XXXX300023XXXX300023XXXX3000231410231023XXXX1023XXXX23202320XXX1023XXXX15XXXXG300023XXXX300023XXXX300023XXXX3000231610231023XXXX1023XXXX23202320XXX1023XXXX1701023G010230102301023010230102301023010231810231023XXXX1023XXXX23202320XXX1023XXXX19XXXXG300023XXXX300023XXXX300023XXXX3000232010231023XXXX1023XXXX23202320XXX1023XXXX21XXXXG300023XXXX300023XXXX300023XXXX3000232210231023XXXX1023XXXX23202320XXX1023XXXX2324