1=117ASESASES142CCxHBD(xH)BDxHASES(xH)BDxH(xH)xHASES(xH)443xHBD(xH)BDxHASES(xH)BDxH(xH)xHASES(xH)4xHBD(xH)BDxHASES(xH)BDxH(xH)xHASES(xH)5xHBD(xH)BDxHASES(xH)BDxHASESASESASESASES6IntroCCxHBD(xH)BDxHASES(xH)BDxH(xH)xHASES(xH)7xHBD(xH)BDxHASES(xH)BDxH(xH)ASESASESASES8xHBD(xH)BDxHASES(xH)BDxH(xH)xHASES(xH)9xHBD(xH)BDxHASES(xH)BDASESASESASESASESASESASES10CCxHBD(xH)BDxHASES(xH)BDxH(xH)xHASES(xH)11xHBD(xH)BDxHASES(xH)BDxH(xH)ASESASESASES12xHBD(xH)BDxHASES(xH)BDxH(xH)xHASES(xH)13ASESASESASESASESASESASESBDBDCCASES141st VersexHBD(xH)BDxHASES(xH)BDxH(xH)xHASES(xH)15xHBD(xH)BDxHASES(xH)BDxH(xH)xHASES(xH)16xHBD(xH)BDxHASES(xH)BDxH(xH)xHASES(xH)17xHBD(xH)BDxHASES(xH)BDxH(xH)BDBDASESASESASES18CCxHBD(xH)BDxHASES(xH)BDxH(xH)xHASES(xH)19xHBD(xH)BDxHASES(xH)BDxH(xH)xHASES(xH)20xHBD(xH)BDxHASES(xH)BDxH(xH)BDBDxHASESASES(xH)21xHBD(xH)BDxHASES(xH)BDASESASESASESASESBDBD22BridgeCCxHBD(xH)BDxHASES(xH)BDxH(xH)xHASES(xH)ASESASES23xHBD(xH)BDxHASES(xH)BDxH(xH)xHASES(xH)24xHBD(xH)BDxHASES(xH)BDxH(xH)BDBDxHASESASES(xH)25xHBD(xH)BDxHASES(xH)BDASESASESASESASESASESASESBDBD26CCxHBD(xH)BDxHASES(xH)BDxH(xH)xHASES(xH)ASESASES27xHBD(xH)BDxHASES(xH)BDxH(xH)xHASES(xH)28ChorusCCxHBD(xH)BDxHASES(xH)BDxHASES(xH)BDxHASES(xH)BD29xHBD(xH)BDxHASES(xH)BDxHASES(xH)BDxHASES(xH)BD30xHBD(xH)BDxHASES(xH)BDxHASES(xH)BDxHASES(xH)BD31xHBD(xH)BDxHASES(xH)ASESBDASESxHASES(xH)BDxHBD(xH)BD32CCxHBD(xH)BDxHASES(xH)BDxHASES(xH)BDxHASES(xH)BD33xHBD(xH)BDxHASES(xH)BDxHASES(xH)BDxHASES(xH)BD34xHBD(xH)BDxHASES(xH)BDxHASES(xH)BDxHASES(xH)BD35ASESASESASESASESASESASESBDBDCCASES362nd VersexHBD(xH)BDxHASES(xH)BDxH(xH)xHASES(xH)37xHBD(xH)BDxHASES(xH)BDxH(xH)xHASES(xH)38xHBD(xH)BDxHASES(xH)BDxH(xH)xHASES(xH)39xHBD(xH)BDxHASES(xH)BDxHASESASES(xH)BDBDxHASESASES(xH)BDBD40CCxHBD(xH)BDxHASES(xH)BDxH(xH)xHASES(xH)41xHBD(xH)BDxHASES(xH)BDxH(xH)xHASES(xH)42xHBD(xH)BDxHASES(xH)BDxH(xH)BDBDxHASESASES(xH)43xHBD(xH)BDxHASES(xH)BDASESASESBDASESASESBDBD44BridgeCCxHBD(xH)BDxHASES(xH)BDxH(xH)xHASES(xH)ASESASES45xHBD(xH)BDxHASES(xH)BDxH(xH)xHASES(xH)46xHBD(xH)BDxHASES(xH)BDxH(xH)BDBDxHASES(xH)47xHBD(xH)BDxHASES(xH)BDASESASESASESASESASESASESASESASESASESBDBDBD333348CCxHBD(xH)BDxHASES(xH)BDxH(xH)xHASES(xH)ASESASES49xHBD(xH)BDxHASES(xH)BDxH(xH)xHASES(xH)50ChorusCCxHBD(xH)BDxHASES(xH)BDxHASES(xH)BDxHASES(xH)BD51xHBD(xH)BDxHASES(xH)BDxHASES(xH)BDxHASES(xH)BD52xHBD(xH)BDxHASES(xH)BDxHASES(xH)BDxHASES(xH)BD53ASESASESBDBDBDBDBDBDBDBD54CCxHBD(xH)BDxHASES(xH)BDxHASES(xH)BDxHASES(xH)BD55xHBD(xH)BDxHASES(xH)BDxHASES(xH)BDxHASES(xH)BD56xHBD(xH)BDxHASES(xH)BDxHASES(xH)BDxHASES(xH)BD57ASESASESASESASESASESASESBDBDCCASES58Guitar SoloCCxHBD(xH)BDxHASES(xH)BDxHASES(xH)BDxHASES(xH)BD59xHBD(xH)BDxHASES(xH)BDxHASES(xH)BDxHASES(xH)BD60xHBD(xH)BDxHASES(xH)BDxHASES(xH)BDxHASES(xH)BD61xHBD(xH)BDxHASES(xH)BDxHASES(xH)BDxHASES(xH)BD62xHBD(xH)BDxHASES(xH)BDxHASES(xH)BDxHASES(xH)BD63xHBD(xH)BDxHASES(xH)BDxHASES(xH)BDxHASES(xH)BD64xHBD(xH)BDxHASES(xH)BDxHASES(xH)BDxHASES(xH)BD65ASESASESASESASESASESASESBDBDCCASES663rd VersexHBD(xH)BDxHASES(xH)BDxH(xH)xHASES(xH)67xHBD(xH)BDxHASES(xH)BDxH(xH)xHASES(xH)68xHBD(xH)BDxHASES(xH)BDxH(xH)xHASES(xH)69xHBD(xH)BDxHASES(xH)BDxHASESBD(xH)BDxHASESBD(xH)BD70CCxHBD(xH)BDxHASES(xH)BDxH(xH)xHASES(xH)71xHBD(xH)BDxHASES(xH)BDxH(xH)xHASES(xH)72xHBD(xH)BDxHASES(xH)BDxH(xH)BDBDxHASESASES(xH)73xHBD(xH)BDxHASES(xH)BDASESASESASESASESASESBDBDBD74BridgeCCxHBD(xH)BDxHASES(xH)BDxH(xH)xHASES(xH)ASESASES75xHBD(xH)BDxHASES(xH)BDxH(xH)xHASES(xH)76xHBD(xH)BDxHASES(xH)BDxH(xH)BDBDxHASES(xH)77xHBD(xH)BDxHASES(xH)BDASESASESBDASESASESASES78CCxHBD(xH)BDxHASES(xH)BDxH(xH)xHASES(xH)ASESASES79xHBD(xH)BDxHASES(xH)BDxH(xH)xHASES(xH)80ChorusCCxHBD(xH)BDxHASES(xH)BDxHASES(xH)BDxHASES(xH)BD81xHBD(xH)BDxHASES(xH)BDxHASES(xH)BDxHASES(xH)BD82xHBD(xH)BDxHASES(xH)BDxHASES(xH)BDxHASES(xH)BD83xHBD(xH)BDxHASES(xH)BDxHASES(xH)BDxHASES(xH)BD84CCxHASES(xH)BDxHASES(xH)BDxHASES(xH)BDxHASES(xH)BD85xHASES(xH)BDBDxHBD(xH)ASESxHBD(xH)BDxHASES(xH)BD86xHBD(xH)BDxHASES(xH)BDxHASES(xH)BDxHASES(xH)BD87xHBD(xH)BDxHASES(xH)BDxHASES(xH)BDxHASES(xH)BD88CCxHBD(xH)BDxHASES(xH)BDxHASES(xH)BDxHASES(xH)BD89xHBD(xH)BDxHASES(xH)BDxHASES(xH)BDxHASES(xH)BD90xHBD(xH)BDxHASES(xH)BDxHASES(xH)BDxHASES(xH)BD91ASESASESASESASESASESASES92