14xintro=88442rbBDxHBDxHxHSxHxHxHBDxHxHBDoHBDxHSxHxHxHBD3xHBDxHxHBDxHxHSxHxHxHBDxHxHBDoHBDxHSxHxHxHBD4xHBDxHxHBDxHxHSxHxHxHBDxHxHBDoHBDxHSxHxHxHBD5xHBDxHxHBDxHxHSxHxHxHBDxHxHBDoHBDxHSxHxHxHBD6xHBDxHxHBDxHxHSxHxHxHBDxHxHBDoHBDxHSxHxHxHBD7xHBDxHxHBDxHxHSxHxHxHBDxHxHBDoHBDxHSxHxHxHBD8xHBDxHxHBDxHxHSxHxHxHBDxHxHBDoHBDxHSxHxHxHBD9RCBD10couplet 1rbBDxHBDxHxHSxHxHxHBDxHxHBDoHBDxHSxHxHxHBD11xHBDxHxHBDxHxHSxHxHxHBDxHxHBDoHBDxHSxHxHxHBD12xHBDxHxHBDxHxHSxHxHxHBDxHxHBDoHBDxHSxHxHxHBD13xHBDxHxHBDxHxHSxHxHxHBDxHxHBDoHBDxHSxHxHxHBD14xHBDxHxHBDxHxHSxHxHxHBDxHxHBDoHBDxHSxHxHxHBD15xHBDxHxHBDxHxHSxHxHxHBDxHxHBDoHBDxHSxHxHxHBD16xHBDxHxHBDxHxHSxHxHxHBDxHxHBDoHBDxHSxHxHxHBD17xHBDxHxHBDxHxHSxHxHxHBDxHxHBDoHBDxHSxHxHxHBD18rbBDxHBDxHxHSxHxHxHBDxHxHBDoHBDxHSxHxHxHBD19xHBDxHxHBDxHxHSxHxHxHBDxHxHBDoHBDxHSxHxHxHBD20xHBDxHxHBDxHxHSxHxHxHBDxHxHBDoHBDxHSxHxHxHBD21xHBDxHxHBDxHxHSxHxHxHBDxHxHBDoHBDxHSxHxHxHBD22xHBDxHxHBDxHxHSxHxHxHBDxHxHBDoHBDxHSxHxHxHBD23xHBDxHxHBDxHxHSxHxHxHBDxHxHBDoHBDxHSxHxHxHBD24xHBDxHxHBDxHxHSxHxHxHBDxHxHBDoHBDxHSxHxHxHBD25xHBDxHxHBDxHxHSxHxHxHBDxHxHBDoHBDxHSxHxHxHBD26refrainrbBDxHBDxHxHSxHxHxHBDxHxHBDoHBDxHSxHxHxHBD27xHBDxHxHBDxHxHSxHxHxHBDxHxHBDoHBDxHSxHxHxHBD28xHBDxHxHBDxHxHSxHxHxHBDxHxHBDoHBDxHSxHxHxHBD29RCBD30couplet 2-arbBDxHBDxHxHSxHxHxHBDxHxHBDoHBDxHSxHxHxHBD31xHBDxHxHBDxHxHSxHxHxHBDxHxHBDoHBDxHSxHxHxHBD32xHBDxHxHBDxHxHSxHxHxHBDxHxHBDoHBDxHSxHxHxHBD33xHBDxHxHBDxHxHSxHxHxHBDxHxHBDoHBDxHSxHxHxHBD34xHBDxHxHBDxHxHSxHxHxHBDxHxHBDoHBDxHSxHxHxHBD35xHBDxHxHBDxHxHSxHxHxHBDxHxHBDoHBDxHSxHxHxHBD36xHBDxHxHBDxHxHSxHxHxHBDxHxHBDoHBDxHSxHxHxHBD37xHBDxHxHBDxHxHSxHxHxHBDxHxHBDoHBDxHSxHxHxHBD38rbBDxHBDxHxHSxHxHxHBDxHxHBDoHBDxHSxHxHxHBD39xHBDxHxHBDxHxHSxHxHxHBDxHxHBDoHBDxHSxHxHxHBD40xHBDxHxHBDxHxHSxHxHxHBDxHxHBDoHBDxHSxHxHxHBD41xHBDxHxHBDxHxHSxHxHxHBDxHxHBDoHBDxHSxHxHxHBD42xHBDxHxHBDxHxHSxHxHxHBDxHxHBDoHBDxHSxHxHxHBD43xHBDxHxHBDxHxHSxHxHxHBDxHxHBDoHBDxHSxHxHxHBD44xHBDxHxHBDxHxHSxHxHxHBDxHxHBDoHBDxHSxHxHxHBD45xHBDxHxHBDxHxHSxHxHxHBDxHxHBDoHBDxHSxHxHxHBD46rbBDxHBDxHxHSxHxHxHBDxHxHBDoHBDxHSxHxHxHBD47xHBDxHxHBDxHxHSxHxHxHBDxHxHBDoHBDxHSxHxHxHBD48xHBDxHxHBDxHxHSxHxHxHBDxHxHBDoHBDxHSxHxHxHBD49xHBDxHxHBDxHxHSxHxHxHBDxHxHBDoHBDxHSxHxHxHBD50rbBDxHBDxHxHSxHxHxHBDxHxHBDoHBDxHSxHxHxHBD51xHBDxHxHBDxHxHSxHxHxHBDxHxHBDoHBDxHSxHxHxHBD52xHBDxHxHBDxHxHSxHxHxHBDxHxHBDoHBDxHSxHxHxHBD53RCBD54couplet 2-brbBDxHBDxHxHSxHxHxHBDxHxHBDoHBDxHSxHxHxHBD55xHBDxHxHBDxHxHSxHxHxHBDxHxHBDoHBDxHSxHxHxHBD56xHBDxHxHBDxHxHSxHxHxHBDxHxHBDoHBDxHSxHxHxHBD57xHBDxHxHBDxHxHSxHxHxHBDxHxHBDoHBDxHSxHxHxHBD58rbBDxHBDxHxHSxHxHxHBDxHxHBDoHBDxHSxHxHxHBD59xHBDxHxHBDxHxHSxHxHxHBDxHxHBDoHBDxHSxHxHxHBD60xHBDxHxHBDxHxHSxHxHxHBDxHxHBDoHBDxHSxHxHxHBD61xHBDxHxHBDxHxHSxHxHxHBDxHxHBDoHBDxHSxHxHxHBD62RCBDRCBD63refrainrbBDxHBDxHxHSxHxHxHBDxHxHBDoHBDxHSxHxHxHBD64xHBDxHxHBDxHxHSxHxHxHBDxHxHBDoHBDxHSxHxHxHBD65xHBDxHxHBDxHxHSxHxHxHBDxHxHBDoHBDxHSxHxHxHBD66xHBDxHxHBDxHxHSxHxHxHBDxHxHBDoHBDxHSxHxHxHBD67xHBDxHxHBDxHxHSxHxHxHBDxHxHBDoHBDxHSxHxHxHBD68xHBDxHxHBDxHxHSxHxHxHBDxHxHBDoHBDxHSxHxHxHBD69xHBDxHxHBDxHxHSxHxHxHBDxHxHBDoHBDxHSxHxHxHBD70xHBDxHxHBDxHxHSxHxHxHBDxHxHBDoHBDxHSxHxHxHBD71pontrbBDxHBDxHxHSxHxHxHBDxHxHBDoHBDxHSxHxHxHBD72xHBDxHxHBDxHxHSxHxHxHBDxHxHBDoHBDxHSxHxHxHBD73xHBDxHxHBDxHxHSxHxHxHBDxHxHBDoHBDxHSxHxHxHBD74xHBDxHxHBDxHxHSxHxHxHBDxHxHBDoHBDxHSxHxHxHBD75xHBDxHxHBDxHxHSxHxHxHBDxHxHBDoHBDxHSxHxHxHBD76xHBDxHxHBDxHxHSxHxHxHBDxHxHBDoHBDxHSxHxHxHBD77xHBDxHxHBDxHxHSxHxHxHBDxHxHBDoHBDxHSxHxHxHBD78xHBDxHxHBDxHxHSxHxHxHBDxHxHBDoHBDxHSxHxHxHBD79rbBDxHBDxHxHSxHxHxHBDxHxHBDoHBDxHSxHxHxHBD80xHBDxHxHBDxHxHSxHxHxHBDxHxHBDoHBDxHSxHxHxHBD81couplet 3rbBDxHBDxHxHSxHxHxHBDxHxHBDoHBDxHSxHxHxHBD82xHBDxHxHBDxHxHSxHxHxHBDxHxHBDoHBDxHSxHxHxHBD83xHBDxHxHBDxHxHSxHxHxHBDxHxHBDoHBDxHSxHxHxHBD84xHBDxHxHBDxHxHSxHxHxHBDxHxHBDoHBDxHSxHxHxHBD85rbBDxHBDxHxHSxHxHxHBDxHxHBDoHBDxHSxHxHxHBD86xHBDxHxHBDxHxHSxHxHxHBDxHxHBDoHBDxHSxHxHxHBD87xHBDxHxHBDxHxHSxHxHxHBDxHxHBDoHBDxHSxHxHxHBD88RCBD89rbBDxHBDxHxHSxHxHxHBDxHxHBDoHBDxHSxHxHxHBD90xHBDxHxHBDxHxHSxHxHxHBDxHxHBDoHBDxHSxHxHxHBD91xHBDxHxHBDxHxHSxHxHxHBDxHxHBDoHBDxHSxHxHxHBD92xHBDxHxHBDxHxHSxHxHxHBDxHxHBDoHBDxHSxHxHxHBD93rbBDxHBDxHxHSxHxHxHBDxHxHBDoHBDxHSxHxHxHBD94xHBDxHxHBDxHxHSxHxHxHBDxHxHBDoHBDxHSxHxHxHBD95xHBDxHxHBDxHxHSxHxHxHBDxHxHBDoHBDxHSxHxHxHBD96xHBDxHxHBDxHxHSxHxHxHBDxHxHBDoHBDxHSxHxHxHBD97RCBDRCBD98pre-outrorbBDxHBDxHxHSxHxHxHBDxHxHBDoHBDxHSxHxHxHBD99xHBDxHxHBDxHxHSxHxHxHBDxHxHBDoHBDxHSxHxHxHBD100xHBDxHxHBDxHxHSxHxHxHBDxHxHBDoHBDxHSxHxHxHBD101xHBDxHxHBDxHxHSxHxHxHBDxHxHBDoHBDxHSxHxHxHBD102rbBDxHBDxHxHSxHxHxHBDxHxHBDoHBDxHSxHxHxHBD103xHBDxHxHBDxHxHSxHxHxHBDxHxHBDoHBDxHSxHxHxHBD104xHBDxHxHBDxHxHSxHxHxHBDxHxHBDoHBDxHSxHxHxHBD105xHBDxHxHBDxHxHSxHxHxHBDxHxHBDoHBDxHSxHxHxHBD106rbBDxHBDxHxHSxHxHxHBDxHxHBDoHBDxHSxHxHxHBD107xHBDxHxHBDxHxHSxHxHxHBDxHxHBDoHBDxHSxHxHxHBD108xHBDxHxHBDxHxHSxHxHxHBDxHxHBDoHBDxHSxHxHxHBD109xHBDxHxHBDxHxHSxHxHxHBDxHxHBDoHBDxHSxHxHxHBD110rbBDxHBDxHxHSxHxHxHBDxHxHBDoHBDxHSxHxHxHBD111xHBDxHxHBDxHxHSxHxHxHBDxHxHBDoHBDxHSxHxHxHBD112xHBDxHxHBDxHxHSxHxHxHBDxHxHBDoHBDxHSxHxHxHBD113xHBDxHxHBDxHxHSxHxHxHBDxHxHBDoHBDxHSxHxHxHBD114outro115116117