1=92xHoH242LTLTFTFT3BDxHBDoHSxHxH4BDxHBDoHSxHxHBD5BDxHBDoHSxHxH6BDxHBDoHSxHxHBD7BDxHBDoHSxHxHBD8BDxHBDoHSxHxH9BDxHBDoHSxHxHBD10=93xHBD11BDxHBDoHSxHxH12BDxHBDoHSxHxH13BDxHBDoHSxHxH14BDxHBDoHSxHxH15BDxHBDoHSxHxH16BDxHBDoHSxHxH17BDxHBDoHSxHxHBD18BDxHBDoHSxHxH19BDxHBDoHSxHxH20BDxHBDoHSxHxH21BDxHBDoHSxHxH22BDxHBDoHSxHxH23BDxHBDoHSxHxH24BDxHBDoHSxHxH25BDxHBDoHSxHxHBD26=94BDxHBDoHSxHxHBD27BDxHBDoHSxHxH28BDxHBDoHSxHxH29BDxHBDoHSxHxH30BDxHBDoHSxHxH31BDxHBDoHSxHxH32BDxHBDoHSxHxH33BDxHBDoHSxHxH34BDxHBDoHSxHxH35BDxHBDoHSxHxHBD36BDxHBDoHSxHxHBD37BDxHBDoHSxHxHBD38=95BDxHBDoHSxHxHBD39BDxHBDoHSxHxHBD40BDxHBDoHSxHxHBD41BDxHBDoHSxHBDxHBD42BDxHBDoHSxHBDxHBD43BDxHBDoHSxHxHBD44BDxHBDoHSxHxHBD45BDxHBDoHSxHxHBD46BDxHBDoHSxHxHBD47BDxHBDoHSxHxHBD48BDxHBDoHSxHxHBD49BDxHBDoHSxHxHBD50BDxHBDoHSxHxHBD51BDxHBDoHSxHxHBD52BDxHBDoHSxHxHBD53BDxHBDoHSxHxHBD54BDxHBDoHSxHxHBD55BDxHBDoHSxHxHBD56BDxHBDoHSxHxHBD57BDxHBDoHSxHxHBD58BDxHBDoHSxHxHBD59BDxHBDoHSxHxHBD60BDxHBDoHSxHxHBD61BDxHBDoHSxHxHBD62BDxHBDoHSxHxHBD63BDxHBDoHSxHxHBD64BDxHBDoHSxHxHBD65BDxHBDoHSxHxHBD66BDxHBDoHSxHxHBD67BDxHBDoHSxHxHBD68BDxHBDoHSxHxHBD69BDxHBDoHSxHxHBD70BDxHBDoHSxHxHBD71BDxHBDoHSxHxHBD72BDxHBDoHSxHxHBD73BDxHBDoHSxHxHBD74BDxHBDoHSxHxHBD75BDxHBDoHSxHxHBD76BDxHBDoHSxHxHBD77BDxHBDoHSxHxHBD78BDxHBDoHSxHxHBD79BDxHBDoHSxHxHBD80BDxHBDoHSxHxHBD81BDxHBDoHSxHxHBD82BDxHBDoHSxHxHBD83BDxHBDoHSxHxHBD84BDxHBDoHSxHxHBD85BDxHBDoHSxHxHBD86BDxHBDoHSxHxHBD87BDxHBDoHSxHBDxHBD88BDxHBDoHSxHBDxHBD891BDxHBDoHSxHBDxHBD90BDxHBDoHSxHBDxHBD91BDxHBDoHSxHxHBD92BDxHBDoHSxHxHBD93BDxHBDoHSxHxHBD94BDxHBDoHSxHxHBD95BDxHBDoHSxHxHBD96BDxHBDoHSxHxHBD97BDxHBDoHSxHxHBD98=96BDxH99BDxHBDoHSxHxHBD100BDxHBDoHSxHxHBD101BDxHBDoHSxHxHBD102BDxHBDoHSxHxHBD103BDxHBDoHSxHxHBD104BDxHBDoHSxHxHBD105BDxHBDoHSxHxHBD106BDxHBDoHSxHxHBD107BDxHBDoHSxHxHBD108BDxHBDoHSxHxHBD109BDxHBDoHSxHxHBD110BDxHBDoHSxHxHBD111BDxHBDoHSxHxHBD112BDxHBDoHSxHxHBD113=97BDxHBDoHSxHxHBD114BDxHBDoHSxHxHBD115BDxHBDoHSxHxHBD116BDxHBDoHSxHxHBD117BDxHBDoHSxHxHBD118BDxHBDoHSxHxHBD119BDxHBDoHSxHxHBD120BDxHBDoHSxHxHBD121BDxHBDoHSxHxHBD122BDxHBDoHSxHxHBD123BDxHBDoHSxHxHBD124BDxHBDoHSxHxHBD125BDxHBDoHSxHxHBD126=98BDxHBDoHSxHxHBD127BDxHBDoHSxHxHBD1282BDxHBDxHBDSoHBDxHBD129SoHBDxHBDSoHBDxHBD130BDxHBDxHSoHxHBD131BDxHBDoHSxHxHBD132BDxHBDoHSxHxHBD133BDxHBDoHSxHxHBD134BDxHBDoHSxHxHBD135BDxHBDoHSxHxHBD136BDxHBDoHSxHxHBD137BDxHBDoHSxHxHBD138BDxHBDoHSxHxHBD139BDxHBDoHSxHxHBD140BDxHBDoHSxHxHBD141BDxHBDoHSxHxHBD142BDxHBDoHSxHxHBD143BDxHBDoHSxHxHBD144BDxHBDoHSxHxHBD145BDSCoH146