1intro=12044234567891011121314151617pre-chorus1819202122chorus 1ShShShSh23ShShShSh24ShShShSh25ShShShSh26ShShShSh27ShShShSh28ShShShSh29ShShShBD30BDShShBDShShBD31BDShShBDShShBD32BDShShBDShShBD33BDShShBDShShBD34BDShShBDShShBD35BDShShBDShShBD36BDShShBDShShBD37BDShShBDShBD38restBD3940414243444546verse 2BDShShBDShShBD47BDShShBDShShBD48BDShShBDShShBD49BDShShBDShShBD50BDShShBDShShBD51BDShShBDShShBD52BDShShBDShShBD53BDShShBDShShBD54BDShShBDShShBD55BDShShBDShShBD56BDShShBDShShBD57BDShShBDShShBD58BDShShBDShShBD59BDShShBDShShBD60BDShShBDShShBD61BDShShBDShShBD62pre- chorus 2BDShShBDShShBD63BDShShBDShShBD64BDShShBDShShBD65BDShShBDShShBD66BD67chorus 2BDShShBDShShBD68BDShShBDShShBD69BDShShBDShShBD70BDShShBDShShBD71BDShShBDShShBD72BDShShBDShShBD73BDShShBDShShBD74BDShShBDShBD75BDShShBDShShBD76BDShShBDShShBD77BDShShBDShShBD78BDShShBDShShBD79BDShShBDShShBD80BDShShBDShShBD81BDShShBDShShBD82BDShShBDShBD83restShShShSh84ShShShSh85ShShShSh86ShShShSh87ShShShSh88ShShShSh89ShShShSh90ShShShSh9192chorus 3BDShShBDShShBD93BDShShBDShShBD94BDShShBDShShBD95BDShShBDShShBD96BDShShBDShShBD97BDShShBDShShBD98BDShShBDShShBD99BDShShBDShBD100BDShShBDShShBD101BDShShBDShShBD102BDShShBDShShBD103BDShShBDShShBD104BDShShBDShShBD105BDShShBDShShBD106BDShShBDShShBD107BDShShBDShBD108finaleBDShShBDShShBD109BDShShBDShShBD110BDShShBDShShBD111BDShShBDShShBD112BDShShBDShShBD113BDShShBDShShBD114BDShShBDShShBD115BDShShBDShBD116fade117118119