1Intro=70442345xHBDxHBDxHASxH6BDxHBDxHESxHxHBDxHBDxHASxHxH7BDxHBDxHESxHxHBDxHBDxHASxHxH8BDxHBDxHESxHxHBDxHBDxHASxHxH9Verse 1BDxHBDxHESxHxHBDxHBDxHASxHxH10BDxHBDxHESxHxHBDxHBDxHASxHxH11BDxHBDxHESxHxHBDxHBDxHASxHxH12BDxHBDxHESxHxHBDxHBDxHASxHxH13BDxHBDxHESxHxHBDxHBDxHASxHxH14BDxHBDxHESxHxHBDxHBDxHASxHxH15BDxHBDxHESxHxHBDxHBDxHASxHxH16BDxHBDxHESxHxHBDxHBDxHASxHxH17BDxHBDxHESxHxHBDxHBDxHASxHxH18BDxHBDxHESxHxHBDxHBDxHASxHxH19BDxHBDxHESxHxHBDxHBDxHASxHxH20BDxHBDxHESxHxHBDxHBDxHASxHxH21BDxHBDxHESxHxHBDxHBDxHASxHxH22BDxHBDxHESxHxHBDxHBDxHASxHxH23BDxHBDxHESxHxHBDxHBDxHASxHxH24BDxHBDxHESxHxHBDxHBDxHASxHxH25BDxHBDxHESxHxHBDxHBDxHASxHxH26BDxHBDxHESxHxHBDxHBDxHASxHxH27ChorusBDoHBDfHASfHBDfHBDfHBDfHfHASBDfH28BDfHBDfHASfHBDfHBDfHBDfHfHASBDfH29BDfHBDfHASfHBDfHBDfHBDfHfHASBDfH30BDfHBDfHASfHBDfHBDfHBDfHfHASBDfH31BDfHBDfHASfHBDfHBDfHBDfHfHASBDfH32BDfHBDfHASfHBDfHBDfHBDfHfHASBDfH33BDfHBDfHASfHBDfHBDfHBDfHfHASBDfH34BDfHBDfHASfHBDfHBDfHBDfHfHASBDfH35xHxHxHxH36xHxHxHxH37Verse 2BDxHBDxHESxHxHBDxHBDxHASxHxH38BDxHBDxHESxHxHBDxHBDxHASxHxH39BDxHBDxHESxHxHBDxHBDxHASxHxH40BDxHBDxHESxHxHBDxHBDxHASxHxH41BDxHBDxHESxHxHBDxHBDxHASxHxH42BDxHBDxHESxHxHBDxHBDxHASxHxH43BDxHBDxHESxHxHBDxHBDxHASxHxH44BDxHBDxHESxHxHBDxHBDxHASxHxH45BDxHBDxHESxHxHBDxHBDxHASxHxH46BDxHBDxHESxHxHBDxHBDxHASxHxH47BDxHBDxHESxHxHBDxHBDxHASxHxH48BDxHBDxHESxHxHBDxHBDxHASxHxH49BDxHBDxHESxHxHBDxHBDxHASxHxH50BDxHBDxHESxHxHBDxHBDxHASxHxH51BDxHBDxHESxHxHBDxHBDxHASxHxH52BDxHBDxHESxHxHBDxHBDxHASxHxH53BDxHBDxHESxHxHBDxHBDxHASxHxH54BDxHBDxHESxHxHBDxHBDxHASxHxH55ChorusBDfHBDfHASfHBDfHBDfHBDfHfHASBDfH56BDfHBDfHASfHBDfHBDfHBDfHfHASBDfH57BDfHBDfHASfHBDfHBDfHBDfHfHASBDfH58BDfHBDfHASfHBDfHBDfHBDfHfHASBDfH59BDfHBDfHASfHBDfHBDfHBDfHfHASBDfH60BDfHBDfHASfHBDfHBDfHBDfHfHASBDfH61BDfHBDfHASfHBDfHBDfHBDfHfHASBDfH62BDfHBDfHASfHBDfHBDfHBDfHfHASBDfH63PontxHxHxHxH64xHxHxHxH65BDoHBDxHESxHxHBDxHBDxHASxHxH66BDxHBDxHESxHxHBDxHBDxHASxHxH67BDxHBDxHESxHxHBDxHBDxHASxHxH68BDxHBDxHESxHxHBDxHBDxHASxHxH69BDxHBDxHESxHxHBDxHBDxHASxHxH70BDxHBDxHESxHxHBDxHBDxHASxHxH71BDxHBDxHESxHxHBDxHBDxHASxHxH72BDxHBDxHESxHxHBDxHBDxHASxHxH73FinalBDxHBDxHESxHxHBDxHBDxHASxHxH74BDxHBDxHESxHxHBDxHBDxHASxHxH75BDxHBDxHESxHxHBDxHBDxHASxHxH76BDxHBDxHESxHxHBDxHBDxHASxHxH77BDxHBDxHESxHxHBDxHBDxHASxHxH78BDxHBDxHESxHxHBDxHBDxHASxHxH79BDxHBDxHESxHxHBDxHBDxHASxHxH80BDxHBDxHESxHxHBDxHBDxHASxHxH81oH8283