1=125Stx(Stx)(Stx)(Stx)442SCStxSC(Stx)SC(Stx)SC(Stx)3IntroStx(Stx)(Stx)(Stx)4Stx(Stx)(Stx)(Stx)5Stx(Stx)(Stx)(Stx)6Stx(Stx)(Stx)(Stx)7Stx(Stx)(Stx)(Stx)8Stx(Stx)(Stx)(Stx)9Stx(Stx)(Stx)(Stx)10Stx(Stx)(Stx)(Stx)11Main Riff IStx(Stx)(Stx)(Stx)12Stx(Stx)(Stx)(Stx)13Stx(Stx)(Stx)(Stx)14Stx(Stx)(Stx)(Stx)15Stx(Stx)(Stx)(Stx)16Stx(Stx)(Stx)(Stx)17Stx(Stx)(Stx)(Stx)18Stx(Stx)(Stx)(Stx)19Main Riff IIStx(Stx)(Stx)(Stx)20Stx(Stx)(Stx)(Stx)21Stx(Stx)(Stx)(Stx)22Stx(Stx)(Stx)(Stx)23Stx(Stx)(Stx)(Stx)24Stx(Stx)(Stx)(Stx)25Stx(Stx)(Stx)(Stx)26Stx(Stx)(Stx)(Stx)27Verse IStx(Stx)(Stx)(Stx)28Stx(Stx)(Stx)(Stx)29Stx(Stx)(Stx)(Stx)30Stx(Stx)(Stx)(Stx)31Stx(Stx)(Stx)(Stx)32Stx(Stx)(Stx)(Stx)33Stx(Stx)(Stx)(Stx)34Stx(Stx)(Stx)(Stx)35BridgeStx(Stx)(Stx)(Stx)36Stx(Stx)(Stx)(Stx)37Stx(Stx)(Stx)(Stx)38Stx(Stx)(Stx)(Stx)39Stx(Stx)(Stx)(Stx)40Stx(Stx)(Stx)(Stx)41Stx(Stx)(Stx)(Stx)42Stx(Stx)(Stx)(Stx)43ChorusStx(Stx)(Stx)(Stx)44Stx(Stx)(Stx)(Stx)45Stx(Stx)(Stx)(Stx)46Stx(Stx)(Stx)(Stx)47Stx(Stx)(Stx)(Stx)48Stx(Stx)(Stx)(Stx)49Stx(Stx)(Stx)(Stx)50Stx(Stx)(Stx)(Stx)51Verse IIStx(Stx)(Stx)(Stx)52Stx(Stx)(Stx)(Stx)53Stx(Stx)(Stx)(Stx)54Stx(Stx)(Stx)(Stx)55Stx(Stx)(Stx)(Stx)56Stx(Stx)(Stx)(Stx)57Stx(Stx)(Stx)(Stx)58Stx(Stx)(Stx)(Stx)59ChorusStx(Stx)(Stx)(Stx)60Stx(Stx)(Stx)(Stx)61Stx(Stx)(Stx)(Stx)62Stx(Stx)(Stx)(Stx)63Stx(Stx)(Stx)(Stx)64Stx(Stx)(Stx)(Stx)65Stx(Stx)(Stx)(Stx)66Stx(Stx)(Stx)(Stx)67InterludeStx(Stx)(Stx)(Stx)68Stx(Stx)(Stx)(Stx)69Stx(Stx)(Stx)(Stx)70Stx(Stx)(Stx)(Stx)71Main Riff III=123Stx(Stx)(Stx)(Stx)72Stx(Stx)(Stx)(Stx)73Stx(Stx)(Stx)(Stx)74Stx(Stx)(Stx)(Stx)75Stx(Stx)(Stx)(Stx)76Stx(Stx)(Stx)(Stx)77Stx(Stx)(Stx)(Stx)78Stx(Stx)(Stx)(Stx)79Verse IIIStx(Stx)(Stx)(Stx)80Stx(Stx)(Stx)(Stx)81Stx(Stx)(Stx)(Stx)82Stx(Stx)(Stx)(Stx)83Stx(Stx)(Stx)(Stx)84Stx(Stx)(Stx)(Stx)85Stx(Stx)(Stx)(Stx)86Stx(Stx)(Stx)(Stx)87Stx(Stx)(Stx)(Stx)88Stx(Stx)(Stx)(Stx)89Verse IVStx(Stx)(Stx)(Stx)90Stx(Stx)(Stx)(Stx)91Stx(Stx)(Stx)(Stx)92Stx(Stx)(Stx)(Stx)93Stx(Stx)(Stx)(Stx)94Stx(Stx)(Stx)(Stx)95Stx(Stx)(Stx)(Stx)96Stx(Stx)(Stx)(Stx)97Stx(Stx)(Stx)(Stx)98Stx(Stx)(Stx)(Stx)99Guitar SoloStx(Stx)(Stx)(Stx)100Stx(Stx)(Stx)(Stx)101Stx(Stx)(Stx)(Stx)102Stx(Stx)(Stx)(Stx)103Stx(Stx)(Stx)(Stx)104Stx(Stx)(Stx)(Stx)105Stx(Stx)(Stx)(Stx)106Stx(Stx)(Stx)(Stx)107Intro Riff=125Stx(Stx)(Stx)(Stx)108Stx(Stx)(Stx)(Stx)109Stx(Stx)(Stx)(Stx)110Stx(Stx)(Stx)(Stx)111Stx(Stx)(Stx)(Stx)112Stx(Stx)(Stx)(Stx)113Stx(Stx)(Stx)(Stx)114Stx(Stx)(Stx)(Stx)115ChorusStx(Stx)(Stx)(Stx)116Stx(Stx)(Stx)(Stx)117Stx(Stx)(Stx)(Stx)118Stx(Stx)(Stx)(Stx)119Stx(Stx)(Stx)(Stx)120Stx(Stx)(Stx)(Stx)121Stx(Stx)(Stx)(Stx)122Stx(Stx)(Stx)(Stx)123OutroStx(Stx)(Stx)(Stx)124Stx(Stx)(Stx)(Stx)125Stx(Stx)(Stx)(Stx)126Stx(Stx)(Stx)(Stx)127Stx(Stx)(Stx)(Stx)128Stx(Stx)(Stx)(Stx)129=60Stx(Stx)(Stx)(Stx)130Stx(Stx)Stx131132