1=140xHxHxHHTHTLTFTSC442BDxHxHSxHBDxHBDxHxHSoHxH3BDxHxHSxHBDxHBDxHxHSSoHxH4BDxHxHSxHBDxHBDxHxHSoHxH5BDxHxHSxHBDxHBDxHxHSoHxH6BDxHxHSxHBDxHBDxHxHSoHxH7BDxHxHSxHBDxHBDxHxHSoHxH8BDxHxHSxHBDxHBDxHxHSoHxH9BDxHxHSxHBDxHBDxHxHSoHxH10BDxHxHSxHBDxHBDxHxHSoHxH11BDxHxHSxHBDxHBDxHxHSoHxH12BDxHxHSxHBDxHBDxHxHSoHxH13BDxHxHSxHBDxHBDxHxHSoHxH14BDxHxHSxHBDxHBDxHxHSoHxH15BDxHxHSxHBDxHBDxHxHSoHxH16BDxHxHSxHBDxHBDxHxHSoHxH17BDxHxHSxHBDxHBDxHxHSoHSxHSS18BDxHxHxHSxHxHxCBGBDxHxHLCBDxHxHSxHxHxCBGoHLCfHLCfH19BDxHxHxHSxHxHxCBGBDxHxHLCBDxHxHSxHxHxCBGoHLCfHLCfH20BDxHxHxHSxHxHxCBGBDxHxHLCBDxHxHSxHxHxCBGoHLCfHLCfH21BDxHxHxHSxHxHxCBGBDxHxHLCBDxHxHSxHxHxCBGoHLCfHLCfH22BDxHxHxHSxHxHxCBGBDxHxHLCBDxHxHSxHxHxCBGoHLCfHLCfH23BDxHxHxHSxHxHxCBGBDxHxHLCBDxHxHSxHxHxCBGoHLCfHLCfH24BDxHxHxHSxHxHxCBGBDxHxHLCBDxHxHSxHxHxCBGoHLCfHLCfH25BDxHxHxHSxHxHxCBGBDxHxHLCBDxHxHSxHxHxCBGoHLCfHLCfH26BDxHxHxHSxHxHxCBGBDxHxHLCBDxHxHSxHxHxCBGoHLCfHLCfH27BDxHxHxHSxHxHxCBGBDxHxHLCBDxHxHSxHxHxCBGoHLCfHLCfH28BDxHxHxHSxHxHxCBGBDxHxHLCBDxHxHSxHxHxCBGoHLCfHLCfH29BDxHxHxHSxHxHxCBGBDxHxHLCBDxHxHSxHxHxCBGoHLCfHLCfH30BDxHxHxHSxHxHxCBGBDxHxHLCBDxHxHSxHxHxCBGoHLCfHLCfH31BDxHxHxHSxHxHxCBGBDxHxHLCBDxHxHSxHxHxCBGoHLCfHLCfH32BDxHxHxHSxHxHxCBGBDxHxHLCBDxHxHSxHxHxCBGoHLCfHLCfH33BDxHxHxHSxHxHxCBGBDxHxHLCBDxHxHSxHxHxCBGoHLCfHLCfH34BDxHxHxHSxHxHxCBGBDxHxHLCBDxHxHSxHxHxCBGoHLCfHLCfH35BDxHxHxHSxHxHxCBGBDxHxHLCBDxHxHSxHxHxCBGoHLCfHLCfH36BDxHxHxHSxHxHxCBGBDxHxHLCBDxHxHSxHxHxCBGoHLCfHLCfH37BDxHxHxHSxHxHxCBGBDxHxHLCBDxHxHSxHxHxCBGoHLCfHLCfH38BDxHxHxHSxHxHxCBGBDxHxHLCBDxHxHSxHxHxCBGoHLCfHLCfH39BDxHxHxHSxHxHxCBGBDxHxHLCBDxHxHSxHxHxCBGoHLCfHLCfH40BDxHxHxHSxHxHxCBGBDxHxHLCBDxHxHSxHxHxCBGoHLCfHLCfH41BDxHxHxHSxHxHxCBGBDxHxHLCBDxHxHSxHxHxCBGoHLCfHLCfH42SCBDCCSCBD43BDxHSCCCxHxHSxHxHxCBGBDxHxHLCBDxHxHSxHxHxCBGoHLCfHLCfH44BDxHxHxHSxHxHxCBGBDxHxHLCBDxHxHSxHxHxCBGoHLCfHLCfH45BDxHxHxHSxHxHxCBGBDxHxHLCBDxHxHSxHxHxCBGoHLCfHLCfH46SCBDCCSCBD47BDxHCCxHxHSxHxHxCBGBDxHxHLCBDxHxHSxHxHxCBGoHLCfHLCfH48BDxHxHxHSxHxHxCBGBDxHxHLCBDxHxHSxHxHxCBGoHLCfHLCfH49BDxHxHxHSxHxHxCBGBDxHxHLCHTBDxHxHHTSxHxHxCBGMToHLCMTfHLCFTCCfHFT50BDxHxHSxHBDxHBDxHxHSoHxH51BDxHxHSxHBDxHBDxHxHSSoHxH52BDxHxHSxHBDxHBDxHxHSoHxH53BDxHxHSxHBDxHBDxHxHSoHxH54BDxHxHSxHBDxHBDxHxHSoHxH55BDxHxHSxHBDxHBDxHxHSoHxH56BDxHxHSxHBDxHBDxHxHSoHxH57BDxHxHSxHBDxHBDxHxHSoHxH58BDxHxHSxHBDxHBDxHxHSoHxH59BDxHxHSxHBDxHBDxHxHSoHxH60BDxHxHSxHBDxHBDxHxHSoHxH61BDxHxHSxHBDxHBDxHxHSoHxH62BDxHxHSxHBDxHBDxHxHSoHxH63BDxHxHSxHBDxHBDxHxHSoHxH64BDxHxHSxHBDxHBDxHxHSoHxH65BDxHxHSxHBDxHBDxHxHSoHSxHSS66BDxHxHxHSxHxHxCBGBDxHxHLCBDxHxHSxHxHxCBGoHLCfHLCfH67BDxHxHxHSxHxHxCBGBDxHxHLCBDxHxHSxHxHxCBGoHLCfHLCfH68BDxHxHxHSxHxHxCBGBDxHxHLCBDxHxHSxHxHxCBGoHLCfHLCfH69BDxHxHxHSxHxHxCBGBDxHxHLCBDxHxHSxHxHxCBGoHLCfHLCfH70BDxHxHxHSxHxHxCBGBDxHxHLCBDxHxHSxHxHxCBGoHLCfHLCfH71BDxHxHxHSxHxHxCBGBDxHxHLCBDxHxHSxHxHxCBGoHLCfHLCfH72BDxHxHxHSxHxHxCBGBDxHxHLCBDxHxHSxHxHxCBGoHLCfHLCfH73BDxHxHxHSxHxHxCBGBDxHxHLCBDxHxHSxHxHxCBGoHLCfHLCfH74BDxHxHxHSxHxHxCBGBDxHxHLCBDxHxHSxHxHxCBGoHLCfHLCfH75BDxHxHxHSxHxHxCBGBDxHxHLCBDxHxHSxHxHxCBGoHLCfHLCfH76BDxHxHxHSxHxHxCBGBDxHxHLCBDxHxHSxHxHxCBGoHLCfHLCfH77BDxHxHxHSxHxHxCBGBDxHxHLCBDxHxHSxHxHxCBGoHLCfHLCfH78BDxHxHxHSxHxHxCBGBDxHxHLCBDxHxHSxHxHxCBGoHLCfHLCfH79BDxHxHxHSxHxHxCBGBDxHxHLCBDxHxHSxHxHxCBGoHLCfHLCfH80BDxHxHxHSxHxHxCBGBDxHxHLCBDxHxHSxHxHxCBGoHLCfHLCfH81BDxHxHxHSxHxHxCBGBDxHxHLCBDxHxHSxHxHxCBGoHLCfHLCfH82BDxHxHxHSxHxHxCBGBDxHxHLCBDxHxHSxHxHxCBGoHLCfHLCfH83BDxHxHxHSxHxHxCBGBDxHxHLCBDxHxHSxHxHxCBGoHLCfHLCfH84BDxHxHxHSxHxHxCBGBDxHxHLCBDxHxHSxHxHxCBGoHLCfHLCfH85BDxHxHxHSxHxHxCBGBDxHxHLCBDxHxHSxHxHxCBGoHLCfHLCfH86BDxHxHxHSxHxHxCBGBDxHxHLCBDxHxHSxHxHxCBGoHLCfHLCfH87BDxHxHxHSxHxHxCBGBDxHxHLCBDxHxHSxHxHxCBGoHLCfHLCfH88BDxHxHxHSxHxHxCBGBDxHxHLCBDxHxHSxHxHxCBGoHLCfHLCfH89BDxHxHxHSxHxHxCBGBDxHxHLCBDxHxHSxHxHxCBGoHLCfHLCfH90SCBDCCSCBD91BDxHSCCCxHxHSxHxHxCBGBDxHxHLCBDxHxHSxHxHxCBGoHLCfHLCfH92BDxHxHxHSxHxHxCBGBDxHxHLCBDxHxHSxHxHxCBGoHLCfHLCfH93BDxHxHxHSxHxHxCBGBDxHxHLCBDxHxHSxHxHxCBGoHLCfHLCfH94SCBDCCSCBD95BDxHCCxHxHSxHxHxCBGBDxHxHLCBDxHxHSxHxHxCBGoHLCfHLCfH96BDxHxHxHSxHxHxCBGBDxHxHLCBDxHxHSxHxHxCBGoHLCfHLCfH97BDxHxHxHSxHxHxCBGBDxHxHLCHTBDxHxHHTSxHxHxCBGMToHLCMTfHLCCCfH