1=14244231,2,34546(xH)(xH)(xH)(xH)xHxHxHxH7xHBDfHxHSfH8xHBDfHxHSBDfHBD9xHBDfHxHSfH104xxHBDxHBDxHSBDxHoHBD11xHCC(BD)(xH)BDxH(xH)xHS(xH)xH(BD)(xH)BD123x1,2xHBD(xH)xHBD(xH)(BD)SxH(xH)BDxH133HMTfHHMT(fH)BDLMT(fH)LMTfHBDLTfHSLT(fH)HFTfHBDLFTfHoH(BD)14xHCC(BD)(xH)BDxH(xH)xHS(xH)xH(BD)(xH)BD151xHBD(xH)xHBD(xH)(BD)SxH(xH)BDxH162xHBD(xH)xHBD(xH)(BD)SxH(xH)BDxH173xHBD(xH)xHBD(xH)(BD)SxH(xH)BDxH18xHBD(xH)xHBD(xH)(BD)SxH(xH)BDxH19HMTfHHMT(fH)BDLMT(fH)LMTfHBDLTfHSLT(fH)HFTfHBDLFTfHoH(BD)20xHBDfHxHSfH21xHBDfHxHSBDfHBD22xHBDfHxHSfH234xxHBDxHBDxHSBDxHoHBD24xHCC(BD)(xH)BDxH(xH)xHS(xH)xH(BD)(xH)BD251,2xHBD(xH)xHBD(xH)(BD)SxH(xH)BDxH263HMTfHHMT(fH)BDLMT(fH)LMTfHBDLTfHSLT(fH)HFTfHBDLFTfHoH(BD)27xHCC(BD)(xH)BDxH(xH)xHS(xH)xH(BD)(xH)BD281xHBD(xH)xHBD(xH)(BD)SxH(xH)BDxH292xHBD(xH)xHBD(xH)(BD)SxH(xH)BDxH303xHBD(xH)xHBD(xH)(BD)SxH(xH)BDxH31xHBD(xH)xHBD(xH)(BD)SxH(xH)BDxH32HMTfHHMT(fH)BDLMT(fH)LMTfHBDLTfHSLT(fH)HFTfHBDLFTfHoH(BD)33xHBDfHxHSfH34xHBDfHxHSBDfHBD35xHBDfHxHSfH364xxHBDxHBDxHSBDxHoHBD37xHxHxHxH38xHxHxHxH39xHxHxHxH404xxHxHxHxH414243444546474849