1=15044234567891011121314151617181920212223242526272829xSoT30FTFToTxSFTFToTFTFT31xSoT32FTFToTxSFTFToTFTFT33xSoToT34FTFToTxSFTFToTFTFT35xSoT36FTFToTxSFTFTFTFT37oTxSoT38FTFTxSFToTFTFTFT39oTxS40oTFTFToTxSFToTFTFTFT41oTxSoT42FTFToTxSFTFToTFTFT43oTxSoT44FTFToTxSFTFToT4546Stx4748Stx4950Stx5152Stx5354Stx5556Stx5758Stx5960Stx61oTxS62FTclFToTxSFTFToTFTFT63xSoT64FTFToTxSFTFToTFTFT65oTxScCoT66FTFToTxSFTFToTFTFT67xSoT68oTFTFTxSFToTFTFTFT69oTxSoT70oTFTFToTxSFTFToTFTFT71oTxS72oTFTFTxSFToTFToTFTFT73oTxShtoTht74FTFToThtxSFTFThtoTFTFT75htoTxShtoTht76FTFToTxSFTFToT77ShShShxSShcCShlaSh78ShFTFTShxSFTShcCFTcCShcCFTcCFT79ShShShxSShcCShlaSh80ShFTFTShxSFTShFTcCcCShcCFTcCFT81ShShShxSShcCShlaSh82ShLWFTFTShxSFTShltFTShltFTFT83ShShShxSShShSh84ShFTFTShxSFTShFTcCcCShcCcC85ShShS86Stx8788Stx8990Stx9192Stx93xS94xS95xS96xS97xS98xS99xS100xS101xS102xS103xS104xS105xS106xS107xS108xS109xS110xS111xS112xS113xS114xS115xS116xSShSh117ShxSShShSh118ShShShxSShShSh119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140