eBGDAE1Intro/Verse 1=100553553XXXXXXXX553553XXXXXXXX442775775553553553553XXXXXXXX3553553XXXXXXXXXXXX553553XXXXXXXX477577555355399799755553645537248Chorus 155355322022044955355355355310553553220220115535537757751255355355355313555355534553455314553553XXXXXXXX775775XXXXXXXX15553553XXXXXXXX553553XXXXXXXX16553553XXXXXXXX775775XXXXXXXX17553553XXXXXXXX55355318553553553553195535532420Verse 2553553XXXXXXXX553553XXXXXXXX4421775775553553553553XXXXXXXX22553553XXXXXXXXXXXX553553XXXXXXXX23775775553553997997245553254553262427Chorus 2553553220220442855355355355329553553220220305535537757753155355355355332555355534553455333553553XXXXXXXX775775XXXXXXXX34553553XXXXXXXX553553XXXXXXXX35553553XXXXXXXX775775XXXXXXXX36553553XXXXXXXX55355337553553553553385535532439Bridge775775XXXXXXXX775775XXXXXXXX4440997997775775553553XXXXXXXX41775775XXXXXXXX775775XXXXXXXX429979971111911119437775446775454647Chorus 37757754424424877577577577549775775442442507757759979975177577577577552777577756775677553775775XXXXXXXX997997XXXXXXXX54775775XXXXXXXX775775XXXXXXXX55775775XXXXXXXX997997XXXXXXXX56775775XXXXXXXX775775XXXXXXXX57775775XXXXXXXX997997XXXXXXXX58=80775775XXXXXXXX77577577577559=757757757757757755775577557755607757757757752461775446263