eBGDAE1=1604427X57X510X810X810X89X733X13X112X1012X1012X1010X849X79X710X810X810X89X757X57X510X89X710X867X57X510X810X810X89X773X13X112X1012X1012X1010X889X79X710X810X810X89X797X57X57X57X57X5107X57X510X810X810X89X7113X13X112X1012X1012X1010X8129X79X710X810X810X89X7137X57X510X89X710X8147X57X510X810X810X89X7153X13X112X1012X1012X1010X8169X79X710X810X810X89X7177X57X57X57X57X518A7X5Xi2X019su10X810X810X8ru10X89X7hi9X720to3X1wo21ga16141i322ma9X7nowa23ta10X810X8shi10X810X810X8no5X324su7X5beXte2X0desu.2514X1214X1212X1012X1010X810X826A7X5Xna2X027ta10X810X810X8ga10X89X7i9X728ru3X1ka29ra16141wa330ta9X7shiga31wa10X810X8ta10X810X810X8shi5X332de7X5X2X0i33ra14X1214X12re12X1012X1010X8ru10X834no.7X57X510X810X810X89X7353X13X112X1012X1012X1010X8369X79X710X810X810X89X7377X57X510X89X710X8387X57X510X810X810X89X7393X13X112X1012X1012X1010X8409X79X710X810X810X89X7417X57X57X57X57X542A7X5Xno2X043hi10X810X810X8a10X89X7na9X744ta3X1ka45ra16141wa346ta9X7sare47ta10X810X8To10X810X810X8kyo5X348yu7X5kiXno2X0kippu.4914X1214X1212X1012X1010X810X850U7X5Xchi2X051a10X810X810X8ke10X89X7te9X752ku3X1re53ta16141sho354u9X7rai55to10X810X8yu10X810X810X8me5X356wa.7X5X2X05714X1214X1212X10Ko12X1010X8no10X858ma10X8XXXXXX10X8XXXXXXchi10X8XXXXXXwo10X859de10X8XXXXXX10X8XXXXXXte10X8XXXXXXTo10X860wo3X13X13X113X11kyo13X1113X1113X1112X1061de12X1012X1012X109X79X79X7i7X57X562ssho10X810X810X8ni2X02X02X0ku2X02X063re9X79X79X7shi10X8XXXXXX10X85X3te64ku7X57X5re7X57X5naXXXXXXi7X5ka?7X5652X02X02X010X8Wa10X810X8ta9X79X766shi10X8XXXXXX10X8XXXXXXwa10X8XXXXXXsu10X867ko10X8XXXXXX10X8XXXXXXshi10X8XXXXXXto10X868ma3X13X13X113X11do13X1113X1113X1112X1069i12X1012X1012X109X79X79X7na7X57X570ga10X810X810X8ra2X02X02X0mo2X02X071u9X79X79X7re10X8XXXXXX10X85X3shi72ka7X57X57X57X5XXXXXX7X57X5a73ttaXXXXXX7X55X3a.7X5XXXXXX7X574886Fuan886na886n886su886te75koshimonakaatta76775ai775ru775hi775ga775suto77isshodesukara.78775Tsurai775to775ki775sa775ya79bishiitokimo80775tasho775a775ru775shou775ude81gara.82886Tayo886ka886zo886mo886ruku83sutetekimashita84775baka775a775ma775ya775nae85mirenmozenbu.86775Ana775to775no775ta775taa87rashiijinseito88775yume775775ta775ni.775nome89Mazu90shi886886886886mi886886886shi886sagani91101081010810108ta1010810108101081010810108miwaru92da331331331331a331331331ta331kedona9366758irukara.94Ka10X83X1eriwomatsu95ji12X105X3kansaemo96shi3X13X1a3X1wa3X1se3X1de3X13X1a3X197fu8X6teru.7X5re98Ko886886886886ko886886886te886korome99101081010810108u1010810108101081010810108tsukuta100a331331331331ga331331331ki331natasu10166758naryouri.102Yo10X83X1rokobukao103ga12X105X3hayakumita104i?3X13X13X13X13X13X1Mi3X13X1105ta3X1ide106su.7X57X510X810X810X89X71073X13X112X1012X1012X1010X81089X79X710X810X810X89X71097X57X510X89X710X81107X57X510X810X810X89X71113X13X112X1012X1012X1010X81129X79X710X810X810X89X71137X57X57X57X57X51147X57X510X810X810X89X71153X13X112X1012X1012X1010X81169X79X710X810X810X89X71177X57X510X89X710X81187X57X510X810X810X89X71193X13X112X1012X1012X1010X81209X79X710X810X810X89X71217X57X57X57X57X57X57X5122=75Totemoya123sashii124anata125nowokoe.126Tsu19i14ra127to15ki14wa16iitsu128mo15ta14de16furisa129sa15a14ta.16eDo130n17fullni14nafu131ko15u14mo16de132futa15ri14ra16nadai133jou15da14ta.16buwaAiga134=160sa8X5me8X5XXXXXXtaXXXXXXwa8X58X5keXXXXXX1357X4na7X4iXXXXXXXXXXXXta7X4da7X4oXXXXXXja136ta12X9ga12X9XXXXXXiXXXXXXno12X912X9kiXXXXXX13712X9moXXXXXXchiXXXXXXga.12X9XXXXXXSoXXXXXX12X9po138wo8X58X5XXXXXXXXXXXX8X5mu8X5iXXXXXX139te7X47X4XXXXXXtaXXXXXX7X4da7X4ke.XXXXXX14012X912X9XXXXXXXXXXXX12X912X912X9141Haji142me886886886886na886886886ga886teata143101081010810108te1010810108101081010810108naita144sha331331331331ni331331331bu331kaiya14566758retayoru.146Na10X83X1ntekoewo147ka12X105X3ketaraii148ka?3X13X13X13X13X13X13X1O3X11493X1shi3X1e758te.150Yu886886886886ta886886886ni886menome151101081010810108shi1010810108101081010810108nakuta152shi331331331331se331331331ka331awana15366758teiwa.154Ma10X83X1ewomukezu155ta12X105X3dakuyashiku156te3X13X13X13X13X13X13X1na3X1157i3X1te3X1i3X1ru.3X13X13X1158Ma886886886886sa886886886mi886zushiga159101081010810108mi1010810108101081010810108nishiru160fu331331331331wa331331331wo331tarite16166758tote.162Ki10X83X1setsuhazure163no12X105X3senkouhana164bi3X1wo3X13X13X13X13X13X1mi3X1165tsu3X1me3X1te758ru.166Ko886886886886da886886886ga886nohine1671010810108101081010810108101081010810108ochite168mi331331331331ga331331331ku331renna16966758natara.170Me10X83X1wotojitego171o12X105X3kannoumi172he?3X13X13X13X13X13X1Fu3X13X1173ta3X13X13X1ri3X13X1174Uruha's solode.88688688688688688688688617510108101081010810108101081010810108101081763313313313313313313313311776675817810X83X117912X105X31803X13X13X13X13X13X13X13X11813X13X175818288688688688688688688688618310108101081010810108101081010810108101081843313313313313313313313311856675818610X83X118712X105X31883X13X13X13X13X13X13X13X11893X13X13X13X13X13X119088688688688688688688688619110108101081010810108101081010810108101081923313313313313313313313311936675819410X83X119512X105X31963X13X13X13X13X13X13X13X11973X13X175819888688688688688688688688619910108101081010810108101081010810108101082003313313313313313313313312016675820210X83X120312X105X32043X13X13X13X13X13X13X13X12053X13X13X13X13X13X1
Shift pitch (R)