1Intro=11012823456789101112131415=120BDBDBDBDBDBDBDBD16BDBDBDBDBDBDBDBD17BDBDBDBDBDBDBDBD18fHBDfHfHBDfHBDfHfHBDfHBDfHfHBDfHBDfHfHBD19fHBDfHfHBDfHBDfHfHBDfHBDfHfHBDfHBDfHfHBD20fHBDfHfHBDfHBDfHfHBDfHBDfHfHBDfHBDfHfHBD21fHBDfHfHBDfHBDfHfHBDfHBDfHfHBDfHBDfHfHBD22=125taoHBDfHfHfHBDoHfHfHtafHLMToHBDfHfHfHBDoHfHfHtafHLMT23oHfHfHfHBDoHfHfHtafHLMToHBDfHfHfHBDoHfHfHtafHLMT24oHfHfHfHBDoHfHfHtafHLMToHBDfHfHfHBDoHfHfHtafHLMT25oHfHfHfHBDoHfHfHtafHLMToHBDfHfHfHBDoHHTfHHMTfHtafHLMT26Verse 1 (1:18)CCoHBDfHfHfHBDoHfHBDfHtafHLMToHBDfHfHfHBDoHfHBDfHtafHLMT27oHBDfHfHfHBDoHfHBDfHtafHLMToHBDfHfHfHBDoHfHBDfHtafHLMT28oHBDfHfHfHBDoHfHBDfHtafHLMToHBDfHfHfHBDoHfHBDfHtafHLMT29oHBDfHfHfHBDoHfHBDfHtafHLMToHBDfHfHfHBDoHfHBDfHtafHLMT30oHBDfHfHfHBDoHfHBDfHtafHLMToHBDfHfHfHBDoHfHBDfHtafHLMT31oHBDfHfHfHBDoHfHBDfHtafHLMToHBDfHfHfHBDoHfHBDfHtafHLMT32oHBDfHfHfHBDoHfHBDfHtafHLMToHBDfHfHfHBDoHfHBDfHtafHLMT33oHBDfHfHfHBDoHfHBDfHtafHLMToHBDfHfHfHBDoHfHBDfHtafHLMT34oHBDfHfHfHBDoHfHBDfHtafHLMToHBDfHfHfHBDoHfHBDfHtafHLMT35oHBDfHfHfHBDoHfHBDfHtafHLMToHBDfHfHfHBDoHfHBDfHtafHLMT36oHBDfHfHfHBDoHfHBDfHtafHLMToHBDfHfHfHBDoHfHBDfHtafHLMT37oHBDfHfHfHBDoHfHBDfHtafHLMToHBDfHfHfHBDoHfHHMTfHLMTtafHLT38Chorus 1 (1:51)CCoHBDfHfHfHBDoHfHBDfHtafHLMToHBDfHfHfHBDoHfHBDfHtafHLMT39oHBDfHfHfHBDoHfHBDfHtafHLMToHBDfHfHfHBDoHfHBDfHtafHLMT40oHBDfHfHfHBDoHfHBDfHtafHLMToHBDfHfHfHBDoHfHBDfHtafHLMT41oHBDfHfHfHBDoHfHBDfHtafHLMToHBDfHfHfHBDoHfHBDfHtafHLMT42oHBDfHfHfHBDoHfHBDfHtafHLMToHBDfHfHfHBDoHfHBDfHtafHLMT43oHBDfHfHfHBDoHfHBDfHtafHLMToHBDfHfHfHBDoHfHBDfHtafHLMT44oHBDfHfHfHBDoHfHBDfHtafHLMToHBDfHfHfHBDoHfHBDfHtafHLMT45oHBDfHfHfHBDoHfHBDfHtafHLMTCCoHBDfHfHfHBDoHfHBDfHtafHLMT46CCoHBDfHfHfHBDoHfHHMTfHLMTtafHLT6847Verse 2 (2:14)CCoHStatafHtafHtafHStataoHBDtatafHStafHtafHBDtataoHStatafHtafHtafHStataoHBDtatafHStafHtafHBDta12848taoHStatafHtafHtafHStataoHBDtatafHStafHtafHBDtataoHStatafHtafHtafHStataoHBDtatafHStafHtafHBDta49taoHStatafHtafHtafHStataoHBDtatafHStafHtafHBDtataoHStatafHtafHtafHStataoHBDtatafHStafHtafHBDta50taoHStatafHtafHtafHStataoHBDtatafHStafHtafHBDtataoHStatafHtafHtafHStataoHBDtatafHStafHtafHBDta51taoHStatafHtafHtafHStataoHBDtatafHStafHtafHBDtataoHStatafHtafHtafHStataoHBDtatafHStafHtafHBDta52taoHStatafHtafHtafHStataoHBDtatafHStafHtafHBDtataoHStatafHtafHtafHStataoHBDtatafHStafHtafHBDta53taoHStatafHtafHtafHStataoHBDtatafHStafHtafHBDtataoHStatafHtafHtafHStataoHBDtatafHStafHtafHBDta54taoHStatafHtafHtafHStataoHBDtatafHStafHtafHBDtataoHStatafHtafHtafHStataoHBDtatafHStafHtafHBDta55taoHStatafHtafHtafHStataoHBDtatafHStafHtafHBDtataoHStatafHtafHtafHStataoHBDtatafHStafHtafHBDta56taoHStatafHtafHtafHStataoHBDtatafHStafHtafHBDtataoHStatafHtafHtafHStataoHBDtatafHStafHtafHBDta57taoHStatafHtafHtafHStataoHBDtatafHStafHtafHBDtataoHStatafHtafHtafHStataoHBDtatafHStafHtafHBDta58taoHStatafHtafHtafHStataoHBDtatafHStafHtafHBDtataoHStatafHtafHtafHStataoHBDtatafHHMTtafHLMTtafHLTta59Chorus 2 (2:46)CCRCtaoHStatafHtafHRCtafHStataoHBDtaRCtafHStafHtafHBDtaRCtaoHStatafHtafHRCtafHStataoHBDtaRCtafHStafHtafHBDta60RCtaoHStatafHtafHRCtafHStataoHBDtaRCtafHStafHtafHBDtaRCtaoHStatafHtafHRCtafHStataoHBDtaRCtafHStafHtafHBDta61RCtaoHStatafHtafHRCtafHStataoHBDtaRCtafHStafHtafHBDtaRCtaoHStatafHtafHRCtafHStataoHBDtaRCtafHStafHtafHBDta62RCtaoHStatafHtafHRCtafHStataoHBDtaRCtafHStafHtafHBDtaRCtaoHStatafHtafHRCtafHStataoHBDtaRCtafHStafHtafHBDta63RCtaoHStatafHtafHRCtafHStataoHBDtaRCtafHStafHtafHBDtaRCtaoHStatafHtafHRCtafHStataoHBDtaRCtafHStafHtafHBDta64RCtaoHStatafHtafHRCtafHStataoHBDtaRCtafHStafHtafHBDtaRCtaoHStatafHtafHRCtafHStataoHBDtaRCtafHStafHtafHBDta65RCtaoHStatafHtafHRCtafHStataoHBDtaRCtafHStafHtafHBDtaRCtaoHStatafHtafHRCtafHStataoHBDtaRCtafHStafHtafHBDta66RCtaoHStatafHtafHRCtafHStataoHBDtaRCtafHStafHtafHBDtaCCRCtaoHStatafHtafHRCtafHStataoHBDtaRCtafHStafHtafHBDta67CCRCtafHStatafHtafHRCtafHStataoHBDtaRCtafHStafHtafHBDta6868CCRCoHBDfHfHfHRCoHSfHfHRCoHBDfHfHfHfHRCoHSfHfHfH4469RCoHBDfHfHfHRCoHSfHfHRCoHBDfHfHfHfHRCoHSfHfHfH70RCoHBDfHfHfHRCoHSfHfHRCoHBDfHfHfHfHRCoHSfHfHfH71RCoHBDfHfHfHRCoHSfHfHRCoHBDfHfHfHfHRCoHSfHfHfH72Keyboard solo (3:16)RCoHBDfHfHfHRCoHSfHfHRCoHBDfHfHfHfHRCoHSfHfHfH73RCoHBDfHfHfHRCoHSfHfHRCoHBDfHfHfHfHRCoHSfHfHfH74RCoHBDfHfHfHRCoHSfHfHRCoHBDfHfHfHfHRCoHSfHfHfH75RCoHBDfHfHRCoHBDfHfHRCoHBDfHfHRCoHBDfHfHRCoHBDfHRCoHBDfH76RCoHBDfHfHfHRCoHSfHfHRCoHBDfHfHfHfHRCoHSfHfHfH77RCoHBDfHfHRCoHBDfHfHRCoHBDfHfHRCoHBDfHfHRCoHBDfHRCoHBDfH78CCRCoHBDfHfHfHRCoHSfHfHRCoHBDfHfHfHfHRCoHSfHfHfH79RCoHBDfHfHfHRCoHSfHfHRCoHBDfHfHfHfHRCoHSfHfHfH80RCoHBDfHfHfHRCoHSfHfHBDRCoHBDfHfHfHBDfHRCoHSfHfHfH81RCoHBDfHfHfHRCoHSfHfHBDRCoHBDfHfHfHBDfHRCoHSfHfHfH82RCoHBDfHfHfHRCoHSfHfHBDRCoHBDfHfHfHBDfHRCoHSfHfHfH83RCoHBDfHfHfHRCoHSfHfHBDRCoHBDfHfHfHBDfHRCoHSfHfHfH84HMToHBDLMTfHBDfHLTfHBDHFToHSfHLFTfHBDfHCCoHBDfHfHBDfHRCoHSfHfHfH85RCoHBDfHfHfHRCoHSfHfHRCoHBDfHSfHSfHfHSRCoHfHSfHSfH86HMToHBDHMTfHfHLMTfHoHSLTfHLTfHLToHBDCCfHfHfHBDfHoHSfHfHfH87RCoHBDfHfHfHRCoHSfHfHBDRCoHBDfHfHfHBDfHRCoHSfHfHfH88RCoHBDfHfHfHRCoHSfHfHBDRCoHBDfHfHfHBDfHRCoHSfHfHfH89RCoHBDfHfHfHRCoHSfHfHBDRCoHBDfHfHfHBDfHRCoHSfHfHfH90RCoHBDfHfHfHRCoHSfHfHBDRCoHCCfHBDfHfHBDfHoHSfHCCfHBDfH91RCoHBDfHfHfHBDRCoHSfHfHBDCCRCoHfHBDfHRCfHfHBDoHRCfHfHBDfH92CCRCoHBDfHfHfHBDRCoHSfHfHRCoHBDfHfHfHBDfHRCoHSfHfHfH93HMToHBDHMTfHfHLMTfHBDLMToHSfHLTfHBDoHCCfHBDfHfHBDfHRCoHSfHfHfH94RCoHBDfHfHfHRCoHSfHfHBDfHRCoHBDfHfHBDfHRCoHSfHfHfH95RCoHBDfHfHfHRCoHSfHfHBDfHCCoHBDfHfHBDfHRCoHSfHfHfH96RCoHBDfHfHfHRCoHSfHfHBDfHCCoHBDfHfHBDfHRCoHSfHCCfHfH97RCoHBDfHfHfHRCoHSfHfHBDoHCCfHBDfHfHBDfHRCoHSfHfHfH98RCoHBDfHfHfHRCoHSfHfHBDoHCCfHBDfHfHBDfHRCoHSfHCCfHfH99RCoHBDfHfHfHRCoHSfHfHBDRCoHBDfHSfHSfHSfHSRCoHSfHSfHSfHS100RCoHSfHSfHSfHSRCoHSfHSfHSRCoHSCCfHS101BDSCCBD34102Bridge (4:10)=100BDBDHMTHMTLMTLTBDSCCBD443103BDBDHMTHMTLMTLTBDSCCBD3104BDBDHMTHMTLMTLTBDSCCBD3105BDBDHMTHMTLMTLTBDSCCBD3106BDBDHMTHMTLMTLTBDSCCBD3107BDBDHMTHMTLMTLTBDSCCBD3108BDBDHMTHMTLMTLTBDSCCBD3109BDBDHMTHMTLMTLTBDSCCBD3110BDBDHMTHMTLMTLTBDSCCBD3111BDBDHMTHMTLMTLTBDSCCBD3112BDBDHMTHMTLMTLTBDSCCBD3113BDBDHMTHMTLMTLTBDSCCBD3114BDBDHMTHMTLMTLTBDSCCBD3115BDBDHMTHMTLMTLTBDSCCBD3116BDBDHMTHMTLMTLTBDSCCBD3117BDBDHMTHMTLMTLTBDSCCBD3118BDBDHMTHMTLMTLTBDSCCBD3119BDBDHMTHMTLMTLTBDSCCBD3120BDBDHMTHMTLMTLTBDSCCBD3121BDBDHMTHMTLMTLTBDSCCBD3122BDBDHMTHMTLMTLTBDSCCBD3123BDBDHMTHMTLMTLTBDSCCBD31245:03=115CCoHBDfHfHSfHCCBDoHfHBDfHSfH125CCoHBDfHfHSfHCCBDoHfHBDfHSfH126CCoHBDfHfHSfHCCBDoHfHBDfHSfH127CCoHBDfHfHSfHCCBDoHfHBDfHSfH128CCoHBDfHfHSfHCCBDoHfHBDfHSfH129CCoHBDfHfHSfHCCBDoHfHBDfHSfH130CCoHBDfHfHSfHCCBDoHfHBDfHSfH131CCoHBDfHfHSfHCCBDoHfHBDfHSfH132CCoHBDfHfHSfHCCBDoHfHBDfHSfH133CCRCoHBDfHfHfHRCoHSfHfHRCoHBDfHfHfHfHRCoHSfHfHfH134=120RCoHBDfHfHfHRCoHSfHfHRCoHBDfHfHfHfHRCoHSfHfHfH135RCoHBDfHfHfHRCoHSfHfHBDRCoHBDfHfHfHBDfHRCoHSfHfHfH136RCoHBDfHfHfHRCoHSfHfHBDRCoHBDfHfHfHBDfHRCoHSfHfHfH137RCoHBDfHfHfHRCoHSfHfHBDRCoHBDfHfHfHBDfHRCoHSfHfHfH138RCoHBDfHfHfHRCoHSfHfHBDRCoHBDfHfHfHBDfHRCoHSfHfHfH139RCoHBDfHfHfHRCoHSfHfHBDRCoHBDfHfHfHBDfHRCoHSfHfHfH140RCoHBDfHfHfHRCoHSfHfHBDRCoHBDfHfHfHBDfHRCoHSfHfHfH141=125RCoHBDfHfHfHRCoHSfHfHBDfHBD24142oHSfHfHfHSoHBDfHSfHfHBDoHSfHfHfHSoHBDfHSfHfHBD128143oHSfHfHfHSoHBDfHSfHfHBDoHSfHfHfHSoHBDfHSfHfHBD144oHSfHfHfHSoHBDfHSfHfHBDoHSfHfHfHSoHBDfHSfHfHBD145oHSfHfHfHSoHBDHTfHSHMTfHLMTfHBDLTHToHSHMTLMTfHLTfHHTfHSHMTLMToHBDLTHTfHSHMTfHLMTfHBDLT146Verse 3 (5:51)CCoHStatafHtafHtafHStataoHBDtatafHStafHtafHBDtataoHStatafHtafHtafHStataoHBDtatafHStafHtafHBDta147taoHStatafHtafHtafHStataoHBDtatafHStafHtafHBDtataoHStatafHtafHtafHStataoHBDtatafHStafHtafHBDta148taoHStatafHtafHtafHStataoHBDtatafHStafHtafHBDtataoHStatafHtafHtafHStataoHBDtatafHStafHtafHBDta149taoHStatafHtafHtafHStataoHBDtatafHStafHtafHBDtataoHStatafHtafHtafHStataoHBDtatafHStafHtafHBDta150taoHStatafHtafHtafHStataoHBDtatafHStafHtafHBDtataoHStatafHtafHtafHStataoHBDtatafHStafHtafHBDta151taoHStatafHtafHtafHStataoHBDtatafHStafHtafHBDtataoHStatafHtafHtafHStataoHBDtatafHStafHtafHBDta152taoHStatafHtafHtafHStataoHBDtatafHStafHtafHBDtataoHStatafHtafHtafHStataoHBDtatafHStafHtafHBDta153taoHStatafHtafHtafHStataoHBDtatafHStafHtafHBDtataoHStatafHtafHtafHStataoHBDtatafHStafHtafHBDta154taoHStatafHtafHtafHStataoHBDtatafHStafHtafHBDtataoHStatafHtafHtafHStataoHBDtatafHStafHtafHBDta155taoHStatafHtafHtafHStataoHBDtatafHStafHtafHBDtataoHStatafHtafHtafHStataoHBDtatafHStafHtafHBDta156taoHStatafHtafHtafHStataoHBDtatafHStafHtafHBDtataoHStatafHtafHtafHStataoHBDtatafHStafHtafHBDta157taoHStatafHtafHtafHStataoHBDtatafHStafHtafHBDtataoHStaHTtafHHMTtafHLMTtafHSLTtataoHBDHTtaHMTtafHHMTLMTtafHLMTLTtafHLTta158Chorus 3 (6:23)CCRCtaoHStatafHtafHRCtafHStataoHBDtaRCtafHStafHtafHBDtaRCtaoHStatafHtafHRCtafHStataoHBDtaRCtafHStafHtafHBDta159RCtaoHStatafHtafHRCtafHStataoHBDtaRCtafHStafHtafHBDtaRCtaoHStatafHtafHRCtafHStataoHBDtaRCtafHStafHtafHBDta160RCtaoHStatafHtafHRCtafHStataoHBDtaRCtafHStafHtafHBDtaRCtaoHStatafHtafHRCtafHStataoHBDtaRCtafHStafHtafHBDta161RCtaoHStatafHtafHRCtafHStataoHBDtaRCtafHStafHtafHBDtaRCtaoHStatafHtafHRCtafHStataoHBDtaRCtafHStafHtafHBDta162RCtaoHStatafHtafHRCtafHStataoHBDtaRCtafHStafHtafHBDtaRCtaoHStatafHtafHRCtafHStataoHBDtaRCtafHStafHtafHBDta163RCtaoHStatafHtafHRCtafHStataoHBDtaRCtafHStafHtafHBDtaRCtaoHStatafHtafHRCtafHStataoHBDtaRCtafHStafHtafHBDta164RCtaoHStatafHtafHRCtafHStataoHBDtaRCtafHStafHtafHBDtaRCtaoHStatafHtafHRCtafHStataoHBDtaRCtafHStafHtafHBDta165RCtaoHStatafHtafHRCtafHStataoHBDtaRCtafHStafHtafHBDtaCCRCtaoHStatafHtafHRCtafHStataoHBDtaRCtafHStafHtafHBDta166CCRCtafHStatafHtafHRCtafHStataoHBDtaRCtafHStafHtafHBDta68167Outro (6:45)CCoHStatafHtafHtafHStataoHBDtatafHStafHtafHBDtataoHStatafHtafHtafHStataoHBDtatafHStafHtafHBDta128168taoHStatafHtafHtafHStataoHBDtatafHStafHtafHBDtataoHStatafHtafHtafHStataoHBDtatafHStafHtafHBDta169taoHStatafHtafHtafHStataoHBDtatafHStafHtafHBDtataoHStatafHtafHtafHStataoHBDtatafHStafHtafHBDta170taoHStatafHtafHtafHStataoHBDtatafHStafHtafHBDtataoHStatafHtafHtafHStataoHBDtatafHStafHtafHBDta171taoHStatafHtafHtafHStataoHBDtatafHStafHtafHBDtataoHStatafHtafHtafHStataoHBDtatafHStafHtafHBDta172taoHStatafHtafHtafHStataoHBDtatafHStafHtafHBDtataoHStatafHtafHtafHStataoHBDtatafHStafHtafHBDta173taoHStatafHtafHtafHStataoHBDtatafHStafHtafHBDtataoHStatafHtafHtafHStataoHBDtatafHStafHtafHBDta174taoHStatafHtafHtafHStataoHBDtatafHStafHtafHBDtataoHStatafHtafHtafHStataoHBDtatafHStafHtafHBDta175taoHStatafHtafHtafHStataoHBDtatafHStafHtafHBDtataoHStatafHtafHtafHStataoHBDtatafHStafHtafHBDta176taoHStatafHtafHtafHStataoHBDtatafHStafHtafHBDtataoHStatafHtafHtafHStataoHBDtatafHStafHtafHBDta177taoHStatafHtafHtafHStataoHBDtatafHStafHtafHBDtataoHStatafHtafHtafHStataoHBDtatafHStafHtafHBDta178taoHStatafHtafHtafHStataoHBDtatafHStafHtafHBDtataoHStatafHtafHtafHStataoHBDtatafHStafHtafHBDta179