eBGDADlet ringlet ring13=14002XX4023304422XXX030204let ringlet ringlet ring3052XXX43234402XX20020502XX30XXXlet ringlet ring632XXX01333XXX572032X100023let ringlet ringlet ringlet ringlet ring80034534509024XXX4023103422100021let ringlet ringlet ringlet ring11052XXX0232140012220224302let ringlet ringlet ringlet ring13022023003301420201XXX33350let ringlet ring1523023XXX2110300232160XXX230024X4let ringlet ringlet ringlet ringlet ringlet ring17var3422XXX224XXX221843XXX424313424192242XXX22424XXXlet ringlet ringlet ringlet ringlet ring2024242442032332122210012XXX024035220464060let ringlet ringlet ringlet ring235220522522X5225340534XXX53424334023XXX55066772let ringlet ringlet ringlet ringlet ring2502XX4023263452XXX0003full5027052XXX132XXXlet ringlet ringlet ringlet ring28002XXX3500229024XX302XXX30302XXX0301333XXX0let ringlet ringlet ringlet ring312320232XXX3010320X4322234434224353let ring332232X100020X33403453403450let ringlet ringlet ring35solo04XX210XX3363220203½22let ringlet ringlet ringlet ringlet ring37043X54243338256X7507561let ringlet ringlet ringlet ring391006½7X710X74010965X7586X789let ringlet ringlet ringlet ring411007703442343402034let ringlet ringlet ringlet ringlet ring4304XX204223044224522043X0let ringlet ringlet ringlet ring452032X32435334655775X676057657let ringlet ringlet ringlet ring470320023503448500010000012let ringlet ringlet ringlet ring49430040302050032000X1122003X2let ringlet ringlet ring51VAR402X32423X252423X44333232212let ringlet ringlet ringlet ring53220X2220225420203240312let ring550342034XXX0342220124564524XX120XXX0575220522522X5225340534534X534588877XXX560772059reprise04XXX4412XXX30602XXX03012XXX2361052XXX352453236202XXX20434630020230336422031333XXX0657705X771070X3266202XXX03¼223¼0X4670223X4520683450345XXX345769Part02021202702202503452471240XXX4XXX372200XXX034XXX733040X123023let ring744220102075023XXX210002X033let ringlet ringlet ringlet ring76057X57003X23772342XXX3042XXX3let ringlet ringlet ringlet ring7822432X647XXX79222242X34223X2let ringlet ringlet ringlet ring802022024256810120XXX0240024let ringlet ringlet ringlet ring82350XXX35460XXX1835220522522X5225340534534X534let ringlet ringlet ringlet ring8454054XXX556075670185202XXX020422130let ringlet ringlet ring8620XX03040287005XXX131XXXlet ringlet ringlet ringlet ringlet ringlet ring88002XXX205full7X589302XX30XXX90302XXX031333XXX0let ringlet ringlet ringlet ring9177077XXX7910781012921012101010942021let ringlet ringlet ring932312201X220030X39400342401let ringlet ring952221024096455344Add annotation1 Add annotationAdd annotation2 Add annotationAdd annotation3 Add annotationAdd annotation4 Add annotationAdd annotation5 Add annotationAdd annotation6 Add annotationAdd annotation7 Add annotationAdd annotation8 Add annotationAdd annotation9 Add annotationAdd annotation10 Add annotationAdd annotation11 Add annotationAdd annotation12 Add annotationAdd annotation13 Add annotationAdd annotation14 Add annotationAdd annotation15 Add annotationAdd annotation16 Add annotationAdd annotation17 Add annotationAdd annotation18 Add annotationAdd annotation19 Add annotationAdd annotation20 Add annotationAdd annotation21 Add annotationAdd annotation22 Add annotationAdd annotation23 Add annotationAdd annotation24 Add annotationAdd annotation25 Add annotationAdd annotation26 Add annotationAdd annotation27 Add annotationAdd annotation28 Add annotationAdd annotation29 Add annotationAdd annotation30 Add annotationAdd annotation31 Add annotationAdd annotation32 Add annotationAdd annotation33 Add annotationAdd annotation34 Add annotationAdd annotation35 Add annotationAdd annotation36 Add annotationAdd annotation37 Add annotationAdd annotation38 Add annotationAdd annotation39 Add annotationAdd annotation40 Add annotationAdd annotation41 Add annotationAdd annotation42 Add annotationAdd annotation43 Add annotationAdd annotation44 Add annotationAdd annotation45 Add annotationAdd annotation46 Add annotationAdd annotation47 Add annotationAdd annotation48 Add annotationAdd annotation49 Add annotationAdd annotation50 Add annotationAdd annotation51 Add annotationAdd annotation52 Add annotationAdd annotation53 Add annotationAdd annotation54 Add annotationAdd annotation55 Add annotationAdd annotation56 Add annotationAdd annotation57 Add annotationAdd annotation58 Add annotationAdd annotation59 Add annotationAdd annotation60 Add annotationAdd annotation61 Add annotationAdd annotation62 Add annotationAdd annotation63 Add annotationAdd annotation64 Add annotationAdd annotation65 Add annotationAdd annotation66 Add annotationAdd annotation67 Add annotationAdd annotation68 Add annotationAdd annotation69 Add annotationAdd annotation70 Add annotationAdd annotation71 Add annotationAdd annotation72 Add annotationAdd annotation73 Add annotationAdd annotation74 Add annotationAdd annotation75 Add annotationAdd annotation76 Add annotationAdd annotation77 Add annotationAdd annotation78 Add annotationAdd annotation79 Add annotationAdd annotation80 Add annotationAdd annotation81 Add annotationAdd annotation82 Add annotationAdd annotation83 Add annotationAdd annotation84 Add annotationAdd annotation85 Add annotationAdd annotation86 Add annotationAdd annotation87 Add annotationAdd annotation88 Add annotationAdd annotation89 Add annotationAdd annotation90 Add annotationAdd annotation91 Add annotationAdd annotation92 Add annotationAdd annotation93 Add annotationAdd annotation94 Add annotationAdd annotation95 Add annotationAdd annotation96 Add annotationChange tuning (R)