eBGDAElet ringlet ring1=110442IntroIntro4442XXXX64644423XXXXX446544442let ringlet ring4XXXXX646254434445654646423let ringlet ring64442XX64644427XX446544442let ringlet ring8XX6462914434445654646423let ringlet ring102443444565464642311Couplets 1&2Couplets 1&24442XX6464442let ringlet ringlet ring12XX44654444213XXXXX6462let ringlet ringlet ring144434046446423154442XX6464442let ring16XXXXX44654444217XXXXX646XXlet ringlet ringlet ringlet ringlet ring1824431221954245445422454XXXXXXX2067667676let ring212442022022012001200100124440012let ringlet ringlet ring2312001121200124223425Refrains 1&2Refrains 1&24442444XXX222222let ringlet ring26120012001120012274442444XXX222222let ringlet ringlet ringlet ring28120012001XX446446294442444XXX222222let ring30120012001444256643156645664322234let ringlet ringlet ringlet ring3344426402212343120311203112let ring3544426476400123613722202202202202200let ring38PontPont424262242626239426242426242let ringlet ringlet ringlet ring4020203420203441202034202034424242624242426242434242624242426242let ringlet ring4420203420204424542624242426242464242624242426242474242624242426242let ring482202201220122012200122001220490122050Refrain 3Refrain 34442444XXX222222let ringlet ring51120012031031001031524244220XXXlet ringlet ringlet ring5312001200142446446544442444XXX2220220012let ringlet ring550012001444256645656645665665665664let ringlet ringlet ring572234344234423442344234423442584442444XXX2220220012590012001120012let ringlet ring604442444XXX222222001261001200142446446let ringlet ring624442444XXX2220220012630012001444256646465646566=804424416744044X46833435306900122070778997