1=120442BDBDfHBDBDoHfH3BDBDfHBDBDoHfH4BDBDfHBDBDoHfH5BDBDfHBDBDoHfH6BDBDfHBDBDoHfH7BDBDfHBDBDoHfH8BDBDfHBDBDoHfH9xHBDBDxHxHASfHxHBDBDoHASASoHASASMTMTLTfHLTFTFT10BDBDslHCfHESASBDBDoHslfHESASHCsl11BDBDBDslfHESASHCBDBDoHslfHESASHCsl12BDBDslfHESASHCBDBDoHslASfHESHCsl13BDBDslfHESASHCBDBDoHslASfHESHCsl14BDBDslHCESfHASBDBDoHslfHESASHCsl15BDBDslESfHASHCBDBDoHslASfHESHCsl16BDBDslHCASfHESBDBDoHslfHESASHCsl17xHBDBDslxHxHASHCfHESASxHBDBDoHASASoHASASMTslMTLTHCASfHESLTFTslFT18BDBDfHBDBDoHfH19BDBDfHBDBDoHfH20BDBDfHBDBDoHfH21BDBDfHBDBDoHfH22BDBDfHBDBDoHfH23BDBDfHBDBDoHfH24BDBDfHBDBDoHfH25xHBDBDxHxHASfHxHBDBDoHASASoHASASMTMTLTfHLTFTFT26BDBDslHCfHESASBDBDoHslfHESASHCsl27BDBDBDslfHESASHCBDBDoHslfHESASHCsl28BDBDslfHESASHCBDBDoHslASfHESHCsl29BDBDslfHESASHCBDBDoHslASfHESHCsl30BDBDslHCfHESASBDBDoHslfHESASHCsl31BDBDBDslfHESASHCBDBDoHslfHESASHCsl32BDBDslfHESASHCBDBDoHslASfHESHCsl3334BDBDslHCfHESASBDBDoHslfHESASHCsl35BDBDBDslfHESASHCBDBDoHslfHESASHCsl36BDBDslfHESASHCBDBDoHslASfHESHCsl37BDBDslfHESASHCBDBDoHslASfHESHCsl38BDBDslHCfHESASBDBDoHslfHESASHCsl39BDBDBDslfHESASHCBDBDoHslfHESASHCsl40BDBDslfHESASHCBDBDoHslASfHESHCsl4142BDBDslHCfHESASBDBDoHslfHESASHCsl43BDBDBDslfHESASHCBDBDoHslfHESASHCsl44BDBDslfHESASHCBDBDoHslASfHESHCsl45BDBDslfHESASHCBDBDoHslASfHESHCsl46BDBDslHCfHESASBDBDoHslfHESASHCsl47BDBDBDslfHESASHCBDBDoHslfHESASHCsl48BDBDslfHESASHCBDBDoHslASfHESHCsl49xHBDBDslxHxHASfHxHBDBDoHASASoHASASMTslMTLTfHLTFTslFT50BDBDslHCfHESASBDBDoHslfHESASHCsl51BDBDBDslfHESASHCBDBDoHslfHESASHCsl52BDBDslfHESASHCBDBDoHslASfHESHCsl53BDBDslfHESASHCBDBDoHslASfHESHCsl54BDBDslHCfHESASBDBDoHslfHESASHCsl55BDBDBDslfHESASHCBDBDoHslfHESASHCsl56BDBDslfHESASHCBDBDoHslASfHESHCsl57xHBDBDslxHxHASfHxHBDBDoHASASoHASASMTslMTLTfHLTFTslFT58BDBDslHCfHESASBDBDoHslfHESASHCsl59BDBDBDslfHESASHCBDBDoHslfHESASHCsl60BDBDslfHESASHCBDBDoHslASfHESHCsl61xHBDBDslxHxHASfHxHBDBDoHASASoHASASMTslMTLTfHLTFTslFT62BDBDfHBDBDoHfH63BDBDfHBDBDoHfH64BDBDfHBDBDoHfH65BDBDfHBDBDoHfH66BDBDslHCfHESASBDBDoHslfHESASHCsl67BDBDBDslfHESASHCBDBDoHslfHESASHCsl68BDBDslfHESASHCBDBDoHslASfHESHCsl69xHBDBDslxHxHASfHxHBDBDoHASASoHASASMTslMTLTfHLTFTslFT70BDBDslHCfHESASBDBDoHslfHESASHCsl71BDBDBDslfHESASHCBDBDoHslfHESASHCsl72BDBDslfHESASHCBDBDoHslASfHESHCsl73BDBDslfHESASHCBDBDoHslASfHESHCsl74BDBDslHCfHESASBDBDoHslfHESASHCsl75BDBDBDslfHESASHCBDBDoHslfHESASHCsl76BDBDslfHESASHCBDBDoHslASfHESHCsl7778BDBDslHCfHESASBDBDoHslfHESASHCsl79BDBDBDslfHESASHCBDBDoHslfHESASHCsl80BDBDslfHESASHCBDBDoHslASfHESHCsl81BDBDslfHESASHCBDBDoHslASfHESHCsl82BDBDslHCfHESASBDBDoHslfHESASHCsl83BDBDBDslfHESASHCBDBDoHslfHESASHCsl84BDBDslfHESASHCBDBDoHslASfHESHCsl8586BDBDslHCfHESASBDBDoHslfHESASHCsl87BDBDBDslfHESASHCBDBDoHslfHESASHCsl88BDBDslfHESASHCBDBDoHslASfHESHCsl89BDBDslfHESASHCBDBDoHslASfHESHCsl90BDBDslHCfHESASBDBDoHslfHESASHCsl91BDBDBDslfHESASHCBDBDoHslfHESASHCsl92BDBDslfHESASHCBDBDoHslASfHESHCsl93xHBDBDslxHxHASfHxHBDBDoHASASoHASASMTslMTLTfHLTFTslFT94BDBDslHCfHESASBDBDoHslfHESASHCsl95BDBDBDslfHESASHCBDBDoHslfHESASHCsl96BDBDslfHESASHCBDBDoHslASfHESHCsl97BDBDslfHESASHCBDBDoHslASfHESHCsl98BDBDslHCfHESASBDBDoHslfHESASHCsl99BDBDBDslfHESASHCBDBDoHslfHESASHCsl100BDBDslfHESASHCBDBDoHslASfHESHCsl101xHBDBDslxHxHASfHxHBDBDoHASASoHASASMTslMTLTfHLTFTslFT102BDBDslHCfHESASBDBDoHslfHESASHCsl103BDBDBDslfHESASHCBDBDoHslfHESASHCsl104BDBDslfHESASHCBDBDoHslASfHESHCsl105xHBDBDslxHxHASfHxHBDBDoHASASoHASASMTslMTLTfHLTFTslFT106BDBDslHCfHESASBDBDoHslfHESASHCsl107BDBDBDslfHESASHCBDBDoHslfHESASHCsl108BDBDslfHESASHCBDBDoHslASfHESHCsl109BDBDslfHESASHCBDBDoHslASfHESHCsl110BDBDslHCfHESASBDBDoHslfHESASHCsl111BDBDBDslfHESASHCBDBDoHslfHESASHCsl112BDBDslfHESASHCBDBDoHslASfHESHCsl113xHBDBDslxHxHASfHxHBDBDoHASASoHASASMTslMTLTfHLTFTslFT114BDBDHCESASBDBDESASHC115BDBDBDESASHCBDBDESASHC116BDBDHCESASBDBDESASHC117BDBDBDESASHCBDBDESASHC118BDBDHCESASBDBDESASHC119BDBDBDESASHCBDBDESASHC120BDBDHCESASBDBDESASHC121xHBDBDslxHxHASfHxHBDBDoHASASoHASASMTslMTLTfHLTFTslFT122BDBDHCESASBDBDESASHC123BDBDBDESASHCBDBDESASHC124BDBDHCESASBDBDESASHC125BDBDBDESASHCBDBDESASHC126BDBDHCESASBDBDESASHC127BDBDBDESASHCBDBDESASHC128BDBDHCESASBDBDESASHC129xHBDBDslxHxHASfHxHBDBDoHASASoHASASMTslMTfH130BDBDfHBDBDoHfH131BDBDfHBDBDoHfH132BDBDfHBDBDoHfH133BDBDfHBDBDoHfH134BDBDfHBDBDoHfH135BDBDfHBDBDoHfH136BDBDfHBDBDoHfH137xHBDBDxHxHASfHxHBDBDoHASASoHASASMTMTLTfHLTFTFT138BDBDslHCfHESASBDBDoHslfHESASHCsl139BDBDBDslfHESASHCBDBDoHslfHESASHCsl140BDBDslfHESASHCBDBDoHslASfHESHCsl141BDBDslfHESASHCBDBDoHslASfHESHCsl142BDBDslHCfHESASBDBDoHslfHESASHCsl143BDBDBDslfHESASHCBDBDoHslfHESASHCsl144BDBDslfHESASHCBDBDoHslASfHESHCsl145146BDBDslHCfHESASBDBDoHslfHESASHCsl147BDBDBDslfHESASHCBDBDoHslfHESASHCsl148BDBDslfHESASHCBDBDoHslASfHESHCsl149BDBDslfHESASHCBDBDoHslASfHESHCsl150BDBDslHCfHESASBDBDoHslfHESASHCsl151BDBDBDslfHESASHCBDBDoHslfHESASHCsl152BDBDslfHESASHCBDBDoHslASfHESHCsl153154BDBDslHCfHESASBDBDoHslfHESASHCsl155BDBDBDslfHESASHCBDBDoHslfHESASHCsl156BDBDslfHESASHCBDBDoHslASfHESHCsl157BDBDslfHESASHCBDBDoHslASfHESHCsl158BDBDslHCfHESASBDBDoHslfHESASHCsl159BDBDBDslfHESASHCBDBDoHslfHESASHCsl160BDBDslfHESASHCBDBDoHslASfHESHCsl161162BDBDslHCfHESASBDBDoHslfHESASHCsl163BDBDBDslfHESASHCBDBDoHslfHESASHCsl164BDBDslfHESASHCBDBDoHslASfHESHCsl165BDBDslfHESASHCBDBDoHslASfHESHCsl166BDBDslHCfHESASBDBDoHslfHESASHCsl167BDBDBDslfHESASHCBDBDoHslfHESASHCsl168BDBDslfHESASHCBDBDoHslASfHESHCsl169xHBDBDslxHxHASfHxHBDBDoHASASoHASASMTslMTLTfHLTFTslFT170