1=150BDShShHCSSShSh442IntroBDShShHCSSShSh3BDShShHCSSShSh4BDShShHCSSShSh5BDShShHCSSShSh6Strofa 1BDShShHCSSShSh7BDShShHCSSShSh8BDShShHCSSShSh9BDShShHCSSShSh10BDShShHCSSShSh11BDShShHCSSShSh12BDShShHCSSShSh13BDShShHCSSShSh14Strofa 2BDShShHCSSShSh15BDShShHCSSShSh16BDShShHCSSShSh17BDShShHCSSShSh18BDShShHCSSShSh19BDShShHCSSShSh20BDShShHCSSShSh21BDShShHCSSShSh22PredrefrenBDShShHCSSShSh23BDShShHCSSShSh24BDShShHCSSShSh25BDShShHCSSShSh26BDShShHCSSShSh27BDShShHCSSShSh28BDShShHCSSShSh29BDShShHCSSShSh30BDShShHCSSShSh31BDShHFT32RefrenfHBDfHSfHfH33fHBDfHSfHfH34fHBDfHSfHfH35fHBDfHSfHfH36fHBDfHSfHfH37fHBDfHSfHfH38CC2fHBDfHSfHfH39fHBDfHSfHfH40fHBDfHSfHfH41fHBDfHSfHfH42fHBDfHSfHfH43fHBDfHSfHfH44fHBDfHSfHfH45fHBDfHSfHfH46fHBDfHSfHfH47fHBDfHHMTBDLMTLTBDHFT48CC2fHBDfHSfHfH49fHBDfHSfHfH50fHBDfHSfHfH51fHBDfHSfHfH52CC1fHBDfHSfHfH53fHBDfHSfHfH54fHBDfHSfHfH55CC2fHBD56oSLFTLFT(LFT)57(LFT)5859606162