You'll need a Plus subscription and a desktop browser to print this page
https://www.songsterr.com/a/wa/plus
eBGDAE1Intro=12412000442A22200E01220012E/B0122031D53204A22202220XXXXXXXX4320422202220120005Verse 12220001220012012206320422202220XXXXXXXX7222000122001201220832042220222012000922200012200120122010320422202220XXXXXXXX11222000122001201220123204222022201200013E0122001220001220012200122014A222022202220322324215E0122001220001220012200122016A222017D23202320232023200018A22202220XXXXD2320A222019E012202012021OutroA2220D532022E0122023A2220D5320A2220D5320324E0122012025I. The Death Of St. JimmyA2220222022200D5320260E001220001220001220001220027A222022202220D5320A2220D53203280E001220001220001220001220029Verse 1222022202220032030000122000122000122000122003122202220222032022203203320001220001220001220001220033222022202220032034000122000122000122000122003532032032032022203203360001220001220001220001220037222022202220032038000122000122000122000122003922202220222032022203203400001220001220001220001220041222022202220032042000122000122000122000122004332032032032022203203440001220001220001220001220045ChorusF#5442442442442E522022000046A522022022022022000047442442442442220000348220220220220220000494424424424422202200005022022022022022000051D23202320232023202320000000002320A222022200000000052E59970997099709970997012000053Interlude222022202220032054000122000122000122000122005522202220222032022203203560001220Pick Slide14121311121011910897867564033357Verse 2222022202220032058000122000122000122000122005922202220222032022203203600001220001220001220001220061222022202220032062000122000122000122000122006332032032032022203203640001220001220001220001220065Chorus4424424424422202200006622022022022022000067442442442442220000368220220220220220000694424424424422202200007022022022022022000071232023202320232023200000000023202220222000000000729970997099709970XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXA577573II. East 12th St.D5775A5775G5553A5775XXXXXX775XXXXXX77574D5775A5775G5553A5775XXXXXX775XXXXXX77575D5775A5775G5553A5775XXXXXX775XXXXXX77576775775553775XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX77577Verse 1775775553775XXXXXX775XXXXXX77578775775553775XXXXXX775XXXXXX77579775775553775XXXXXX775XXXXXX77580775775553775XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX77581775775553775XXXXXX775XXXXXX77582775775553775XXXXXX775XXXXXX77583775775553775XXXXXX775XXXXXX77584775775553775XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX085ChorusD23200000232023200000G33002386330023330023000000D23202320000087G33002333002333002333002333002300000088A222022200000Asus200220A2220222000008923200000232023200000330023903300233300230000002320232000009133002333002333002333002333002300000092222022200000002202220222000009323200000232023200000330023943300233300230000002320232000009533002333002333002333002333002300000096222022200000002202220222000009723200000232023200000330023983300233300230000002320232000009933002333002333002333002333002300000010022202220000000220222022200000101Post-Chorus102D5320320320320320A52203220D532010310432032032032022032203201051063203203203203202203220320107108D5320320320320A52203220D5320XXXC5553109Bridge553553553553553553553553553553553A5220110220220220220220220220220220220220553111553553553553553553553553553553553220112220220220220220220220220220220220553113553553553553553553553553553553553220114220220220220220220220220220220220553115553553553553553553553553553553553220116220220220220220220220220220220220C5553117Solo (Guitar)553553553553553A5220220220220220220553118553553553553553220220220220220220553119553553553553553220220220220220220553120553553553553553220220220220220220553121D577517C555315122G555315A577517123OutroD53203203203A5220D532012424125III. Nobody Likes You=22832034126127128129130131132133134135136137138139140P. M.141Verse 1757575142757575143757575144757575P. M.145535353146535353147757575148757575P. M.149757575150757575151757575152757575P. M.153535353154535353155757575156757575P. M.157757575158757575159757575160757575P. M.161535353162535353163757575164757575P. M.165757575166757575167757575168757575P. M.169535353170535353171757575172757575P. M.173Pre-Chorus979797174979797175757575176757575P. M.177535353178535353179757575180757575P. M.181979797182979797183757575184757575P. M.185535353186535353187757575188757575P. M.189Chorus757575190757575191757575192757575P. M.193535353194535353195757575196757575P. M.197757575198757575199757575200757575P. M.201535353202535353203757575204757575P. M.205757575206757575207757575208757575P. M.209535353210535353211757575212757575P. M.213757575214757575215757575216757575P. M.217535353218535353219757575220757575221IV. Rock & Roll Girlfriend=17244222D77757775223224E5997099702259970226227228000229Verse 1A2220222022202220222022202220222023022202220222022202220222022200000231D2320232023202320232023202320232023223202320232023202320232023200000233A2220222022202220222022202220222023422202220222022202220222022200000235E599709970997099709970997099709970236997099709970997099709970997000002372220222022202220222022202220222023822202220222022202220222022200000239232023202320232023202320232023202402320232023202320232023202320000024122202220222022202220222022202220242222022202220222022202220222000002439970997099709970997099709970997024499709970997099709970997099700000245222022202220222022202220222022202462220222022202220222022202220000024723202320232023202320232023202320248232023202320232023202320232000002492220222022202220222022202220222025022202220222022202220222022200000251997099709970997099709970997099702529970997099709970G330023330023330023A2220253Outro2220222022203300233300233300232220254222022202220330023330023330023330023255A222022202220256D2320XXXXXXXXX2432573V. We're Coming Home Again=144D77757775XXXXXXXX0B5442442XXXXXX04433258G5553A5775D5775XXXXXXXXX3259D77757775XXXXXXXX0B5442442XXXXXX033260G5553A5775D5775XXXXXXXXX3261Interlude77757775XXXXXXXX0442442XXXXXX033262553775775XXXXXXXXX326377757775XXXXXXXX0442442XXXXXX03326455377524265Verse 144266267268269270271272G5553A577527327427527627727827928010D7775A5775281ChorusG330023330023330023330023330023330023282A222022202220222022202220283G330023330023330023330023330023330023284A22202220D5320A5220285330023330023330023330023330023330023286222022202220222022202220287B54424424424424424424420002889970997099709970997099709970997099709970997099703333289BridgeD2320232023202320G330023330023330023330023290A22202220222022202220222022202220291D2320232023202320G330023330023330023330023292A22202220222022202220222022202220293G3300233300233300233300233300233300233300233300233300233300233300233300233333294A22202220222022202220222055377533295Outro=1162320296297=116A2220298Pick Slide2927282627252624252324222321222021192018191718161715161415131412131112101191089786756433333333299=116232023203320232003203002320301=11622202220222022203022220222022202220303=116232023203320232003203042320305=1162220222022202220306Pick Slide2927282627252624252324222321222021192018191718161715161415131412131112101191089786756433333333307=116330023330023330023330023308330023330023330023330023309=11623202320232023203102320232023202320311=116330023330023330023330023312330023330023330023330023313=1162220222022202220314Pick Slide2927282627252624252324222321222021192018191718161715161415131412131112101191089786756433333333315=116232023203320232003203162320317=11622202220222022203182220222022202220319=116232023203320232003203202320321=11622202220222022203222927282627252624252324222321222021192018191718161715161415131412131112101191089786756433333333323=116232023203320232003203242320325=11622202220222022203262220222022202220327=116232023203320232003203282320329=11622202220222022203302927282627252624252324222321222021192018191718161715161415131412131112101191089786756433333333331=116232023203320232003203322320333=116222022202220222033429272826272526242523242223212220211920181917181617151614151314121311121011910897867564333333333352320232023202320232023202320232033336232023202320232023202320232023202320232033333722202220222022202220222022202220333382220222022202220330023330023330023330023330023330023333339232023202320232023202320232023203334023202320232023202320232023202320232023203333412220222022202220222022202220222033342222022202220222033002333002333002333002333002333002333334323202320232023202320232023202320333442320232023202320232023202320232023202320333345222022202220222022202220222022203334622202220222022203300233300233300233300233300233300233333472320232023202320232023202320232033348232023202320232023202320232023202320232033334922202220222022202220222022202220333502220222022202220330023330023330023330023330023330023333351232023202320232023202320232023203335223202320232023202320232023202320232023203333532220222022202220222022202220222033354222022202220222033002333002333002333002333002333002333002333002354333355"Nobody Likes You"=22823203435635735835936023203613623633643653663673683691 Add comment2 Add comment3 Add comment4 Add comment5 Add comment6 Add comment7 Add comment8 Add comment9 Add comment10 Add comment11 Add comment12 Add comment13 Add comment14 Add comment15 Add comment16 Add comment17 Add comment18 Add comment19 Add comment20 Add comment21 Add comment22 Add comment23 Add comment24 Add comment25 Add comment26 Add comment27 Add comment28 Add comment29 Add comment30 Add comment31 Add comment32 Add comment33 Add comment34 Add comment35 Add comment36 Add comment37 Add comment38 Add comment39 Add comment40 Add comment41 Add comment42 Add comment43 Add comment44 Add comment45 Add comment46 Add comment47 Add comment48 Add comment49 Add comment50 Add comment51 Add comment52 Add comment53 Add comment54 Add comment55 Add comment56 Add comment57 Add comment58 Add comment59 Add comment60 Add comment61 Add comment62 Add comment63 Add comment64 Add comment65 Add comment66 Add comment67 Add comment68 Add comment69 Add comment70 Add comment71 Add comment72 Add comment73 Add comment74 Add comment75 Add comment76 Add comment77 Add comment78 Add comment79 Add comment80 Add comment81 Add comment82 Add comment83 Add comment84 Add comment85 Add comment86 Add comment87 Add comment88 Add comment89 Add comment90 Add comment91 Add comment92 Add comment93 Add comment94 Add comment95 Add comment96 Add comment97 Add comment98 Add comment99 Add comment100 Add comment101 Add comment102 Add comment103 Add104 Add comment105 Add comment106 Add comment107 Add108 Add comment109 Add comment110 Add comment111 Add comment112 Add comment113 Add comment114 Add comment115 Add comment116 Add comment117 Add comment118 Add comment119 Add comment120 Add comment121 Add comment122 Add comment123 Add comment124 Add comment125 Add comment126 Add comment127 Add comment128 Add comment129 Add comment130 Add comment131 Add comment132 Add comment133 Add comment134 Add comment135 Add comment136 Add comment137 Add comment138 Add comment139 Add140 Add141 Add comment142 Add comment143 Add comment144 Add comment145 Add comment146 Add comment147 Add comment148 Add comment149 Add comment150 Add comment151 Add comment152 Add comment153 Add comment154 Add comment155 Add comment156 Add comment157 Add comment158 Add comment159 Add comment160 Add comment161 Add comment162 Add comment163 Add comment164 Add comment165 Add comment166 Add comment167 Add comment168 Add comment169 Add comment170 Add comment171 Add comment172 Add comment173 Add comment174 Add comment175 Add comment176 Add comment177 Add comment178 Add comment179 Add comment180 Add comment181 Add comment182 Add comment183 Add comment184 Add comment185 Add comment186 Add comment187 Add comment188 Add comment189 Add comment190 Add comment191 Add comment192 Add comment193 Add comment194 Add comment195 Add comment196 Add comment197 Add comment198 Add comment199 Add comment200 Add comment201 Add comment202 Add comment203 Add comment204 Add comment205 Add comment206 Add comment207 Add comment208 Add comment209 Add comment210 Add comment211 Add comment212 Add comment213 Add comment214 Add comment215 Add comment216 Add comment217 Add comment218 Add comment219 Add comment220 Add comment221 Add222 Add comment223 Add comment224 Add comment225 Add comment226 Add comment227 Add comment228 Add comment229 Add comment230 Add comment231 Add comment232 Add comment233 Add comment234 Add comment235 Add comment236 Add comment237 Add comment238 Add comment239 Add comment240 Add comment241 Add comment242 Add comment243 Add comment244 Add comment245 Add comment246 Add comment247 Add comment248 Add comment249 Add comment250 Add comment251 Add comment252 Add comment253 Add comment254 Add comment255 Add comment256 Add comment257 Add comment258 Add comment259 Add comment260 Add comment261 Add comment262 Add comment263 Add comment264 Add comment265 Add comment266 Add comment267 Add comment268 Add comment269 Add comment270 Add271 Add comment272 Add comment273 Add comment274 Add comment275 Add comment276 Add comment277 Add comment278 Add comment279 Add comment280 Add comment281 Add comment282 Add comment283 Add comment284 Add comment285 Add comment286 Add comment287 Add comment288 Add comment289 Add comment290 Add comment291 Add comment292 Add comment293 Add comment294 Add comment295 Add comment296 Add comment297 Add comment298 Add comment299 Add comment300 Add comment301 Add comment302 Add comment303 Add comment304 Add comment305 Add comment306 Add comment307 Add comment308 Add comment309 Add comment310 Add comment311 Add comment312 Add comment313 Add comment314 Add comment315 Add comment316 Add comment317 Add comment318 Add comment319 Add comment320 Add comment321 Add comment322 Add comment323 Add comment324 Add comment325 Add comment326 Add comment327 Add comment328 Add comment329 Add comment330 Add comment331 Add comment332 Add comment333 Add comment334 Add comment335 Add comment336 Add comment337 Add comment338 Add comment339 Add comment340 Add comment341 Add comment342 Add comment343 Add comment344 Add comment345 Add comment346 Add comment347 Add comment348 Add comment349 Add comment350 Add comment351 Add comment352 Add comment353 Add comment354 Add comment355 Add comment356 Add comment357 Add comment358 Add comment359 Add comment360 Add comment361 Add comment362 Add comment363 Add comment364 Add comment365 Add comment366 Add comment367 Add comment368 Add comment369 Add commentChange tuning (R)
Get App