1=145fHFTfHFTFTSfHfHFTFT44332FTfHfHFTFTSfHSMTfHLTLT3333fHFTfHFTFTSfHfHFTFT334FTfHfHFTFTSfHMTMTMTfHLTLT3335fHFTfHFTFTSfHfHFTFT336FTfHfHFTFTSfHSMTfHLTLT3337FTfHfHFTFTSfHfHFTFT338FTfHfHFTFTSfHSSSSfHSS3339CCBDoHSBDoHBDSoH(S)S3310oHBDoHSBDoHBDBDoHSBD33311oHBDSoHBDoHBDSoH(S)S3312oHBDoHSSoHBDSSSS33313CCBDoHSBDoHBDSoH(S)S3314oHBDoHSBDoHBDBDoHSBD33315oHBDSoHBDoHBDSoH(S)S3316oHBDoHSSoHBDBDSSSSS33317BDoHBDSxHSBDxHBDSxHS333318BDxHBDSxHSBDxHBDFTBDSxHBDS3333319BDxHBDSxHSBDxHBDSxHS333320BDxHBDSxHSBDxHBDSBDSoH333321BDxHBDSxHSBDxHBDSxHS333322BDxHBDSxHSBDxHBDSxHBDBD333323BDxHBDSxHSBDxHBDSxHS333324SSSSBDBDMTMTMTMTBDBDLTLTLTLTBDBDMTMTBDBDLTLT33333333