1=1004423456fHLTLTfHLTfHLTHTLTfHBGfHfHfH7fHFTFTfHFTfHFTMTFTfHBGfHfHfH8fHLTLTfHLTfHLTHTLTfHBGfHfHfH9fHFTFTfHFTfHFTMTFTfHBGfHFTfHFTfH10fHLTLTfHLTfHLTHTLTfHBGfHfHfH114xfHFTFTfHFTfHFTMTFTfHBGfHfHfH