1=168SCSCSCSC442CC1BDCC2ABDCC1BDCC2AS34CC1BDCC2ABDCC1BDCC2AS5ESESESESESESESES6CC1BDCC2ABDCC1BDCC2ASBDCC2ASBDBDCC2AS7BDCC2ASBDBDCC1ASBDCC2ASBDBDCC1AS8BDCC2ASBDBDCC1ASBDCC2ASBDBDCC1AS9BDCC2ASBDBDCC1ASBDCC2ASBDBDCC1AS104x1,2,3BDCC2ASBDBDCC1ASBDCC2ASBDBDCC1AS114CC1BDCC2ABDCC1BDCC2AS2412CC1BDBDCC1BDBDCC1ASABDCC1BDBD4413CC1BDBDCC1BDBDCC1ASBDCC1ASASAS14CC1BDBDCC1BDBDCC1ASABDCC1BDBD154xCC1BDBDCC1BDBDCC1ASBDCC1ASASAS16BDBDCC2AS17BDBDCC2AS18BDBDCC2AS19CC1ASBDBDBDBDBDBDBDCC1ASBDCC1BDASAS20CC1BDBDCC2ASBDCC1ASBDCC2ASBD21CC1BDBDCC2ASBDCC1ASBDCC2ASBD22CC1BDBDCC2ASBDCC1ASBDCC2ASBD23CC1ASBDBDBDBDBDBDBDCC1ASBDCC1BDASAS24BDCC2ASBDBDCC1AS2425BDCC2ASBDBDCC1ASBDCC2ASBDBDCC1AS4426BDCC2ASBDBDCC1ASBDCC2ASBDBDCC1AS27BDCC2ASBDBDCC1ASBDCC2ASBDBDCC1AS284x1,2,3BDCC2ASBDBDCC1ASBDCC2ASBDBDCC1AS294CC1BDCC2ABDCC1BDCC2AS2430CC1BDBDCC1BDBDCC1ASABDCC1BDBD4431CC1BDBDCC1BDBDCC1ASBDCC1ASASAS32CC1BDBDCC1BDBDCC1ASABDCC1BDBD334xCC1BDBDCC1BDBDCC1ASBDCC1ASASAS34BDBDCC2AS35BDBDCC2AS36BDBDCC2AS37CC1ASBDBDBDBDBDBDBDCC1ASBDCC1BDASAS38CC1BDBDCC2ASBDCC1ASBDCC2ASBD39CC1BDBDCC2ASBDCC1ASBDCC2ASBD40CC1BDBDCC2ASBDCC1ASBDCC2ASBD41CC1ASBDBDBDBDBDBDBDCC1ASBDCC1BDASAS424xCC1BDCC1ASBDCC1ASAS43CC2CC1ASBD44CC1CC1CC1CC1CC1CC1CC1CC1CC1CC1CC1CC1CC1CC1CC1CC14546474849CC1ASCC2BDCC1BDCC2AS50RCRC51RCRC52RCRC53CC1ASCC2BDCC1BDCC2AS54CC1BDCC2AS55CC1BDCC2AS56CC1BDCC2AS574xCC1ASCC2BDCC1BDCC2AS58CC1AS1459