1Drums Intro=107FTFTFTFTFTFTFTFTFTFTFTFT442FTFTFTFTFTFTFTFTFTFTSFT3ThemaFTFTSFTFTFTFTSFTFT4FTFTSFTFTFTFTSFTFT5FTFTSFTFTFTFTSFTFT6FTFTSFTFTFTFTSFTFT7FTFTSFTFTFTFTSFTFT8FTFTSFTFTFTFTSFTFT9FTFTSFTFTFTFTSFTFT10SSSSSSSSSS11ZwischenteilFTSFTFTSFT12FTSFTFTSFT13FTSFTFTSFT14FTSFTFTSFT15FTSFTFTSFT16FTSFTFTSFT17FTSFTFTSFT18FTSFTFTSFT19FTSFTFTSFT20SSSSSSFT21Thema 2FTFTSFTFTFTFTSFTFT22FTFTSFTFTFTFTSFTFT23FTFTSFTFTFTFTFTFTSFTFT24FTFTSFTFTFTFTSFTFT25FTFTSFTFTFTFTSFTFT2627Ende: FREI ohne Tempo!!!=10728SFTSFTSFT29