eBGDAE1=1205423Intro034553XXXXXXXX33314445034553XXXXXXXX566467034553XXXXXXXX3331Harm.81515159034553XXXXXXXX566410566456645664566456645664566456641145534553XXXXXXXX33313331XXXXXXXX45534553121356645664XXXXXXXX33313331XXXXXXXX455314XXXXXXXX45531545534553XXXXXXXX33313331XXXXXXXX45534553161756645664XXXXXXXX33313331XXXXXXXX455318XXXXXXXX455319Intro Guitar Solo45534553XX33313331XXXX45534553202145534553XX33313331XXXX3331222345534553XX33313331XXXX45534553let ringlet ring242545534553XX33313331XXXX333126133127Verse5532829333130(3)(3)(3)(1)3131314553let ring325535355333331343333313545533655453337333138333343let ringlet ringlet ring39Verse455355455354054553554let ringlet ringlet ring41333131333334213333313let ringlet ringlet ring43455355455354454553554let ringlet ringlet ring453331313333346133333133133133147Chorus45534553XX33313331XXXX45534553484945534553XX33313331XXXX3331505145534553XX33313331XXXX45534553525345534553XX33313331XXXX33315455Verse5535657333158(3)(3)(3)(1)3131594553605535355613331let ring6233333163Chorus45534553XX33313331XXXX45534553646545534553XX33313331XXXX3331666745534553XX33313331XXXX45534553686945534553XX33313331XXXX33317071Bridge577572734553747557757677455378let ring79535335535535534553455380Solo45538182333183844553858633318788455345533331333145534553333133318933313331333133313331333133313331904553455333313331455345533331333191455345534553455345534553455345539245534553333133314553455333313331933331333133313331333133313331333194455345533331333145534553333133319545534553455345534553455345534553964553455345534553455345534553455397Chorus45534553XX33313331XXXX45534553989945534553XX33313331XXXX333110010145534553XX33313331XXXX4553455310210345534553XX33313331XXXX333110410545534553XX33313331XXXX4553455310610745534553XX33313331XXXX3331108let ringlet ringlet ring109Verse4553554553511054553554let ringlet ringlet ring1113331313333311213333313let ringlet ringlet ring1134553554553511454553554let ringlet ringlet ring115333131333331161333331331331331117Outro4553455333313331XXXX455345531183331333145534553XXXX333133311194553455333313331XXXX455345531203331333145534553XXXX333133311214553455333313331XXXX455345531223331333145534553XXXX3331333112333313331333133313331333133314553124125