You'll need a Plus subscription and a desktop browser to print this page
https://www.songsterr.com/a/wa/plus
d#A#F#C#G#D#1Intro=14075XXXX75XXXX75XX442XX75XXXX75XX75XX3202020424242424242020204242424242575XXXX75XXXX75XX6X575XXXX75XX75XX72042XX2042XX20428XX4242XX42XX20XX910Letsgoa-11Verse 1no-75therXXwayXX75XXXX75XX12XXCause75allXXIXXsee75XXis75XX13Dark-202020ness4242424242142020204242Lets42take42the4215pain75a-XXwayXX75XXXX75XX16XXThis75in-XXnerXXbur-75XXning75XX17hurts20202042424242421820202042424242421975XXXX75XXXX75XX20LetXXus75XXfreeXX75ourXX75heartsXX2120202042424242422220202042424242422375XXXX75XXXX75XX24LetXXus75XXfreeXX75ourXX75thoughtsXX2520202042424242422642Justbreak27Refrainout44244244244228Just775des-775775775troythechains29775a-775775775roundyouneck30442442Just442break44231out442442442442You32on-775ly775775775gototleave33775your775775775cage34442442Just442break44235out44244244244236have775the775775775hearttomake37775the775775775fi-nalstep3844244244244239Go775775775775outand40be22022022022041Bridgefree2042XX2042XX204242XX2042XX42XX42XX434264XX4264XX426444XX4264XX42XX64XX45Verse 275XXXX75XXXX75ComeXX46onXXlets75XXfreeXX75theXX75slavesXX4720202042424242424820202042424242424975XXXX75XXXX75XX50LetsXXdes-75XXtroyXX75theirXX75pri-XX5120son202042424242425220202042424242425375XXXX75XXXX75XX54LetXXus75XXfreeXX75theirXX75heartsXX5520202042424242425620202042424242425775XXXX75XXXX75XX58LetXXus75XXfreeXX75theirXX75thoughtsXX5920202042424242426042Justbreak61Refrainout44244244244262Just775des-775775775troythechains63775a-775775775roundyouneck64442442Just442break44265out442442442442You66on-775ly775775775gototleave67775your775775775cage68442442Just442break44269out44244244244270have775the775775775hearttomake71775the775775775fi-nalstep7244244244244273Go775775775775outand74be22022022022075Bridgefree2042XX2042XX204276XX2042XX42XX42XXlet ring774264XX4264XX426478XX4264XX4264XX427964
Track can be converted to a standard tuning (R)