1=100fHfHfHfHfHSSSS442CCfHfHfHfHBDfHfHSfHfHfHfHABDfHfHBDfHfHSfH3fHfHfHfHfHBDfHfHSfHfHfHfHABDfHABDfHBDfHfHSfH4CCfHfHfHfHBDfHfHSfHfHfHfHABDfHfHBDfHfHSfH5fHfHfHfHfHBDfHfHSfHfHfHfHABDfHABDfHBDfHfHSfH6HFTSBDHFTSHFTSBDHFTS33337LTSBDLTSLTSBDLTS33338HFTSBDHFTSHFTSBDHFTS33339LMTSBDLMTSHMTSBDHMTSSSHFTHFT33310HFTSBDHFTSHFTSBDHFTS333311LTSBDLTSLTSBDLTS333312HFTSBDHFTSHFTSBDHFTS333313LMTSBDLMTSHMTSBDHMTSSSHFTCCHFT33314LFTLFTLFTLFTSLFTLFTLFTLFTS15LFTLFTLFTLFTSLFTLFTSSSSS16CCfHBDfHfHSfHfHfHfHABDfHfHBDfHfHSfH17fHfHfHfHfHBDfHfHSfHfHfHfHABDfHABDfHBDfHfHSfH18CCfHfHfHfHBDfHfHSfHfHfHfHABDfHfHBDfHfHSfH19fHfHfHfHfHBDfHfHSfHfHfHfHABDfHABDfHSBDfHfHSfH20CCfHfHfHfHBDfHfHSfHfHfHfHABDfHfHBDfHfHSfH21fHfHfHfHfHBDfHfHSfHfHfHfHABDfHABDfHBDfHfHSfH22CCfHfHfHfHBDfHfHSfHfHfHfHABDfHfHBDfHfHSfH23fHfHfHfHfHBDfHfHSfHfHfHfHABDfHABDfHBDSSS24HFTSBDHFTSHFTSBDHFTS333325LTSBDLTSLTSBDLTS333326HFTSBDHFTSHFTSBDHFTS333327LMTSBDLMTSHMTSBDHMTSSSHFTCCHFT33328LFTLFTLFTLFTSLFTLFTLFTLFTS29LFTLFTLFTLFTSLFTLFTSSSSS30CCfHfHfHfHBDfHfHSfHfHfHfHABDfHfHBDfHfHSfH31fHfHfHfHfHBDfHfHSfHfHfHfHABDfHABDfHBDfHfHSfH32CCfHfHfHfHBDfHfHSfHfHfHfHABDfHfHBDfHfHSfH33fHfHfHfHfHBDfHfHSfHfHfHfHABDfHABDfHBDSSS34CCfHfHfHfHBDfHfHSfHfHfHfHABDfHfHBDfHfHSfH35fHfHfHfHfHBDfHfHSfHfHfHfHABDfHABDfHBDfHfHSfH36CCfHfHfHfHBDfHfHSfHfHfHfHABDfHfHBDfHfHSfH37fHfHfHfHfHBDfHfHSfHfHfHfHABDfHABDfHBDSSS383940414243444546CCfHfHfHfHBDfHfHSfHfHfHfHABDfHfHBDfHfHSfH47fHfHfHfHfHBDfHfHSfHfHfHfHABDfHABDfHBDfHfHSfH48CCfHfHfHfHBDfHfHSfHfHfHfHABDfHfHBDfHfHSfH49fHfHfHfHfHBDfHfHSfHfHfHfHABDfHABDfHBDSSS50CCfHfHfHfHBDfHfHSfHfHfHfHABDfHfHBDfHfHSfH51fHfHfHfHfHBDfHfHSfHfHfHfHABDfHABDfHBDfHfHSfH52CCfHfHfHfHBDfHfHSfHfHfHfHABDfHfHBDfHfHSfH53fHfHfHfHfHBDfHfHSfHfHfHfHABDfHABDfHBDSSS54LFTLFTLFTLFTSLFTLFTLFTLFTS55LFTLFTLFTLFTSLFTLFTSSSSS56SBDSBDSSSSSLFTHFTLTLMT575859606162636465oHBDxHSoHBDxHSoHBDxHSoHBDxHS66oHBDxHSoHBDxHSoHBDxHSoHBDxHS67oHBDxHSoHBDxHSoHBDxHSoHBDxHS68oHBDxHSABDBDoHSBDxHoHSBDxHSoHSSSS69CCfHfHfHfHBDfHfHSfHfHfHfHABDfHfHBDfHfHSfH70fHfHfHfHfHBDfHfHSfHfHfHfHABDfHABDfHBDfHfHSfH71CCfHfHfHfHBDfHfHSfHfHfHfHABDfHfHBDfHfHSfH72fHfHfHfHfHBDfHfHSfHfHfHfHABDfHABDfHBDSSS73CCfHfHfHfHBDfHfHSfHfHfHfHABDfHfHBDfHfHSfH74fHfHfHfHfHBDfHfHSfHfHfHfHABDfHABDfHBDfHfHSfH75CCfHfHfHfHBDfHfHSfHfHfHfHABDfHfHBDfHfHSfH76fHfHfHfHfHBDfHfHSfHfHfHfHABDfHABDfHBDSSS