1=6612823SHCMTLT4CCBDxHBDSHCxHxHBDxHBDxHxHSHCxHxHBD5xHBDxHxHSHCxHxHBDxHBDxHxHSHCxHxHBD6Couplet 1xHBDxHxHSHCxHxHBDxHBDxHxHSHCxHxHBD7xHBDxHxHSHCxHxHBDxHBDxHxHSHCxHxHBD8xHBDxHxHSHCxHxHBDxHBDxHxHSHCxHxHBD9xHBDxHxHSHCxHxHBDxHBDxHxHCCSHCMTLT10xHBD(CC)xHxHSHCxHxHBDxHBDxHxHSHCxHxHBD11xHBDxHxHSHCxHxHBDxHBDxHxHSHCxHxHBD12xHBDxHxHSHCxHxHBDxHBDxHxHSHCxHxHBD13xHBDxHxHSHCxHxHBDxHBDxHxH(CC)SHCxHBDxHBD14xHBD(CC)xHxHSHCxHxHBDxHBDxHxHSHC(CC)xHBDxHBD15xHBD(oH)xHxHSHC(oH)xHBD(oH)xHBD(oH)xHBD(oH)xH(oH)xH(oH)SHC(oH)xHSxHS(BD)16xHBD(CC)xHxHSHC(CC)xH(CC)xHBD(CC)xHBD(CC)xHSxHSHCSxHMTxHBD17xHBDCCxHxHSHC(CC)xHxHBDxHBDxHSxHSHC(CC)xHBD(CC)xHBD(CC)18Chorus Guitare 1xHSCCxHxHSHCxHxHBDxHBDxHxHSHCxHxHBD19xHBDxHxHSHCxHxHBDxHBDxHxHSHCxHxHBD20xHBDxHxHSHCxHxHBDxHBDxHxHSHCxH(BD)xHBD21xHBDxHxHSHCxHxHBDxHBDxHxHSHCxHxHBD22xHBDxHxHSHCxHxHBDxHBDxHxHSHCxHxHBD23xHBDxHxHSHCxHxHBDxHBDxHxHSHC(oH)xHMTxHLT24xHBD(CC)xHxHSHCxHxHBDxHBDxHxHSHC(oH)SHC(oH)SHC(oH)25xHBD(CC)xHxHSHCxHxHBDxHBDxHxHSHC(oH)(MT)BDBD(oH)26xHBD(CC)xHxHSHCxHxHBDxHBDxHxHSHCxHxHBD27xHBDxHxHSHCxHxHBDxHBDxHxHSHCxHxHBD28xHBDxHxHSHCxH(BD)xHBDxHBDxH(S)(HC)xH(S)(HC)xHSHCxH(BD)xHBD29xHBD(CC)xHxHSHC(oH)xHBD(oH)xHBD(oH)xHBD(oH)SHC(oH)SHC(oH)SHC(oH)xHBD(oH)xHBD(oH)30xHBDCCxHxHSHCxHxHBDxHBDxHxHSHC(oH)xHBD(oH)xHBD(oH)31xHBDoHxHxHSHCxHxHBDxHBD(oH)SHC(oH)SHC(oH)SHC(oH)SHCSHCxHBD(oH)32xHBDCCxHxHSHCxHxHBDxHBDxHxHSHCxHxHBD33xHBDoHxHxHSHCxH(BD)xH(BD)xHBDxHBD(oH)xH(BD)xH(BD)SHC(BD)xHxHBD(oH)34xHBDxHxHSHCxHxHBDxHBDxHxHSHC(oH)xHxHBD35xHBD(CC)xHxHSHCxHxHBDxHBD(oH)xHSHCxHSHCSHC(CC)xHxHBD(CC)36xHBDCCxHxHSHCxHxHBDxHBDxHxHSHC(CC)(BD)xH(BD)xHBD(oH)37xHBDCCxHxHBDSHC(BD)xH(BD)xHBDSHC(oH)(oH)(oH)SHC(oH)SHCSHCSHC38xHBDCCxHxHSHCxHxHBDxHBDxHSHCxHSHCSHC(oH)xHBD(oH)xHBD(oH)39xHBDCCSHC(oH)SHC(oH)SHC(oH)BDxHBD(oH)xHBD(oH)xHBD(oH)xHSHCxH(BD)SHCoHSHCoHSHCoH40SHCCCBDSHCxHxHBDxHBDxHxHSHCxHxHBD41xHBDxHxHSHCxHxHBDxHBDxHxHSHCxHxHBD42Couplet 2xHBDxHxHSHCxHxHBDxHBDxHxHSHCxHxHBD43xHBDxHxHSHCxHxHBDxHBDxHxHSHCxHxHBD44xHBDxHxHSHCxHxHBDxHBDxHxHSHCxHxHBD45xHBDxHxHSHCxHxHBDxHBDxHxHSHC(oH)xHBDxHBD46xHBDxHxHSHCxHxHBDxHBDxHxHSHCxHBDxHBD47xHBDxHxHSHCxHxHBDxHBDxHxHSHCxHBDxHBD48xHBDxHxHSHCxHxHBDxHBDxHxHSHCxHBDxHBD49xHBDxHxHSHCxHxHBDxHBDxHxHSHCxHBDxHBD50xHBDxHxHSHCxHxHBDxHBDxHxHSHCxHBDxHBDxHBD51xHBDxHxHSHCxHxHBDxHBDxHxHSHC(oH)SHC(oH)SHC(oH)52xHBDCCxHxHBDSHCxHBDxHBDSHCoHBD(oH)SHCoHSHC(oH)SHCoH(BD)SHCoHSHCoHSHCoH53xHBDCCxHxHSHCxHxHBDxHBDxHxHSHC(oH)xHBD(oH)xHBDoH54xHBD(CC)xHxHBDSHC(CC)xHxHSHCSHCxHLT(oH)xHBDMT(CC)BD(CC)SBDHCSBD(CC)HCSHCSHCSBD55xHBDCCxHxHSHCxHxHBDxHBDxHxHSHCxHBDxHBD56BDCC575859606162