1=120oHBDBDSxHBD(xH)BDxH(xH)BD4432xHBD(xH)xHBD(xH)xHS(xH)xH(xH)BD3xHBD(xH)xHBD(xH)xHS(xH)xH(xH)BD4xHBD(xH)xHBD(xH)CCSBDxHS(xH)5oHBDBDSxHBD(xH)BDxH(xH)BD36xHBD(xH)xHBD(xH)xHS(xH)xH(xH)BD7xHBD(xH)xHBD(xH)xHS(xH)xH(xH)BD8xHBD(xH)xHBD(xH)CCSBDxHS(xH)9oHBDBDSxHBD(xH)BDxH(xH)BD310xHBD(xH)xHBD(xH)xHS(xH)xH(xH)BD11xHBD(xH)xHBD(xH)xHS(xH)xH(xH)BD12xHBD(xH)xHBD(xH)CCSBDxHS(xH)13oHBDBDSxHBD(xH)BDxH(xH)BD314xHBD(xH)xHBD(xH)xHS(xH)xH(xH)BD15xHBD(xH)xHBD(xH)xHS(xH)xH(xH)BD16xHBD(xH)xHBD(xH)CCSBDxHS(xH)17oHBDBDSxHBD(xH)BDxH(xH)BD318xHBD(xH)xHBD(xH)xHS(xH)xH(xH)BD19xHBD(xH)xHBD(xH)xHS(xH)xH(xH)BD20xHBD(xH)xHBD(xH)CCSBDxHS(xH)21oHBDBDSxHBD(xH)BDxH(xH)BD322xHBD(xH)xHBD(xH)xHS(xH)xH(xH)BD23xHBD(xH)xHBD(xH)xHS(xH)xH(xH)BD24xHBD(xH)xHBD(xH)CCSBDxHS(xH)25xHBDBDxHSxHxHS26xHBDBDxHSxH(xH)xHS(xH)27xHBDBDxHSxHxHSBD28xHBDBDxHSxH(xH)xH(xH)S29xHBDBDxHSxHxHS30xHBDBDxHSxH(xH)xHS(xH)31xHBDBDxHSxHxHSBD32xHBDBDxHSxH(xH)xH(xH)S33xHBDBDxHSxHxHS34xHBDBDxHSxH(xH)xHS(xH)35xHBDBDxHSxHxHSBD36xHBDBDxHSxH(xH)xH(xH)S37xHBDBDxHSxHxHS38xHBDBDxHSxH(xH)xHS(xH)39xHBDBDxHSxHxHSBD40xHBDBDxHSxH(xH)xH(xH)S