dAFCGC1IntroIt breaths=1551144113300334400442àí àðé çåæø åàúä ìà éåãò àú æä àúä îú11441133003344003whaaaaaaaaa1144113300334400P. M.41144113åàéîà ùìê æåðä3003344005what stands before us=14047677675P. M.P. M.6is not a machine4767767574it will breaths it will bleed7677675P. M.84and it will sleep 76776759000044331011P. M.11000044331211137463746314444411113333015Screamscream54164444it's body is coverd4444111111114417333333330000000018in hundreds of wires444444441111111119333333330000000020the mouth attemps to speak444444441111111121333333330000000022but only mermis collapse from it's jaws4444444411111111233333333300000000240000443325112600004433271128only mermus00004433291130collapse from it's jaws00004433311132the mouth attemps to speak00004433331134but only mermus collapse from it's jaws000044333511000000536bloodlust00443311P. M.P. M.37004433110000000000003800blood has been brain443311P. M.P. M.390044331100000000000040kneee deepppp00443311P. M.P. M.410044331100000000000042so sleep00443311P. M.P. M.43begin to strain00sleep among us44331100000000000044557788558877557745446677447766446646 55and hesitate 7788558877557747446677447766446648reeeee=1505½49dooooo050reeeee5½51dooooo052reeeeeee5½53doooooo054seeeeeee5½55aaaa0P. M.P. M.P. M.P. M.P. M.56we kneel and we5785875785873333574674764674763333P. M.P. M.P. M.P. M.P. M.58578plead for now5875785873333594674764674763333P. M.P. M.P. M.P. M.P. M.60mourning ahead5785875785873333614674764674763333P. M.P. M.P. M.P. M.625of us]785875785873333634674467433P. M.P. M.P. M.P. M.645with only 78587578587333365dealyed movement4674467433P. M.P. M.P. M.P. M.66from it's figure5785875785873333674674467433P. M.P. M.P. M.P. M.68we all begin to strain5785875785873333694674467433P. M.P. M.P. M.P. M.7057858757àí éùê áòéåú úú÷ùø àìéé 050244716985873333714674467433P. M.P. M.72my legs weaken=1601111111111113333730000000033P. M.P. M.74at the site1111111111113333750000000033P. M.P. M.P. M.P. M.76of this damanged program 5785875785873333774674467433P. M.P. M.P. M.78578587578587333379=180514100P. M.P. M.80Fest Part0what stands before us]000500006815555888844447777P. M.P. M.8200it's not a machine0050000683514100P. M.P. M.840what stands before us000500006855555888844447777P. M.P. M.86000it's not a machine050000687514100P. M.P. M.880000500006895555888844447777P. M.P. M.90000050000691514100P. M.P. M.920000500006935555888844447777P. M.P. M.9400005000069551410096my legs weaken at the site=140545414P. M.P. M.971140000000098of this damanged program5454149911400000000P. M.100for this program kept you breathing54541410111400000000102it kept you alive545414P. M.P. M.10311400000000104this circuits54541410511400000000P. M.106diffused once more54541410711400000000108=17000000011000044P. M.1090011004441100000001100004411100443311112only mermus collapse00000011000044113001100444P. M.114000000from its jaws11000044115=12000443311116only mermus collapse 00000011000044P. M.1170011004441180000 0011000044119from it's jaws00443311P. M.P. M.12000443311121=140321113211133P. M.P. M.P. M.P. M.122321113211133123654446544433P. M.P. M.P. M.P. M.1246544465444331253entombment of a machine21113211133P. M.P. M.P. M.P. M.126321113211133127654446544433P. M.P. M.P. M.P. M.12865444654443433129Break130=1403I SAW IT DIE2111321114433P. M.P. M.P. M.P. M.131321113211133132i saw it die654446544433P. M.P. M.P. M.P. M.13365444654443313432i saw it die1113211133P. M.P. M.P. M.P. M.13532111321113313665I SAW IT DIE4446544433P. M.P. M.P. M.P. M.137=70654446544433138Outo (Slowing Down)=7032REEEEEEEEEEEEEEE1321P. M.P. M.P. M.P. M.139321321140654654SILENCEP. M.P. M.P. M.P. M.141654654142321321P. M.P. M.P. M.P. M.143dieeeeee321321144654654P. M.P. M.145654654Add annotation1 Add annotationAdd annotation2 Add annotationAdd annotation3 Add annotationAdd annotation4 Add annotationAdd annotation5 Add annotationAdd annotation6 Add annotationAdd annotation7 Add annotationAdd annotation8 Add annotationAdd annotation9 Add annotationAdd annotation10 Add annotationAdd annotation11 Add annotationAdd annotation12 Add annotationAdd annotation13 Add annotationAdd annotation14 Add annotationAdd annotation15 Add annotationAdd annotation16 Add annotationAdd annotation17 Add annotationAdd annotation18 Add annotationAdd annotation19 Add annotationAdd annotation20 Add annotationAdd annotation21 Add annotationAdd annotation22 Add annotationAdd annotation23 Add annotationAdd annotation24 Add annotationAdd annotation25 Add annotationAdd annotation26 Add annotationAdd annotation27 Add annotationAdd annotation28 Add annotationAdd annotation29 Add annotationAdd annotation30 Add annotationAdd annotation31 Add annotationAdd annotation32 Add annotationAdd annotation33 Add annotationAdd annotation34 Add annotationAdd annotation35 Add annotationAdd annotation36 Add annotationAdd annotation37 Add annotationAdd annotation38 Add annotationAdd annotation39 Add annotationAdd annotation40 Add annotationAdd annotation41 Add annotationAdd annotation42 Add annotationAdd annotation43 Add annotationAdd annotation44 Add annotationAdd annotation45 Add annotationAdd annotation46 Add annotationAdd annotation47 Add annotationAdd annotation48 Add annotationAdd annotation49 Add annotationAdd annotation50 Add annotationAdd annotation51 Add annotationAdd annotation52 Add annotationAdd annotation53 Add annotationAdd annotation54 Add annotationAdd annotation55 Add annotationAdd annotation56 Add annotationAdd annotation57 Add annotationAdd annotation58 Add annotationAdd annotation59 Add annotationAdd annotation60 Add annotationAdd annotation61 Add annotationAdd annotation62 Add annotationAdd annotation63 Add annotationAdd annotation64 Add annotationAdd annotation65 Add annotationAdd annotation66 Add annotationAdd annotation67 Add annotationAdd annotation68 Add annotationAdd annotation69 Add annotationAdd annotation70 Add annotationAdd annotation71 Add annotationAdd annotation72 Add annotationAdd annotation73 Add annotationAdd annotation74 Add annotationAdd annotation75 Add annotationAdd annotation76 Add annotationAdd annotation77 Add annotationAdd annotation78 Add annotationAdd annotation79 Add annotationAdd annotation80 Add annotationAdd annotation81 Add annotationAdd annotation82 Add annotationAdd annotation83 Add annotationAdd annotation84 Add annotationAdd annotation85 Add annotationAdd annotation86 Add annotationAdd annotation87 Add annotationAdd annotation88 Add annotationAdd annotation89 Add annotationAdd annotation90 Add annotationAdd annotation91 Add annotationAdd annotation92 Add annotationAdd annotation93 Add annotationAdd annotation94 Add annotationAdd annotation95 Add annotationAdd annotation96 Add annotationAdd annotation97 Add annotationAdd annotation98 Add annotationAdd annotation99 Add annotationAdd annotation100 Add annotationAdd annotation101 Add annotationAdd annotation102 Add annotationAdd annotation103 Add annotationAdd annotation104 Add annotationAdd annotation105 Add annotationAdd annotation106 Add annotationAdd annotation107 Add annotationAdd annotation108 Add annotationAdd annotation109 Add annotationAdd annotation110 Add annotationAdd annotation111 Add annotationAdd annotation112 Add annotationAdd annotation113 Add annotationAdd annotation114 Add annotationAdd annotation115 Add annotationAdd annotation116 Add annotationAdd annotation117 Add annotationAdd annotation118 Add annotationAdd annotation119 Add annotationAdd annotation120 Add annotationAdd annotation121 Add annotationAdd annotation122 Add annotationAdd annotation123 Add annotationAdd annotation124 Add annotationAdd annotation125 Add annotationAdd annotation126 Add annotationAdd annotation127 Add annotationAdd annotation128 Add annotationAdd annotation129 Add annotationAdd annotation130 Add annotationAdd annotation131 Add annotationAdd annotation132 Add annotationAdd annotation133 Add annotationAdd annotation134 Add annotationAdd annotation135 Add annotationAdd annotation136 Add annotationAdd annotation137 Add annotationAdd annotation138 Add annotationAdd annotation139 Add annotationAdd annotation140 Add annotationAdd annotation141 Add annotationAdd annotation142 Add annotationAdd annotation143 Add annotationAdd annotation144 Add annotationAdd annotation145 Add annotationTrack can be converted to a standard tuning (R)